مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران،

3 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

شرایط جدید نظام بین الملل موجب شده است تا مولفه های جدیدی ایفای نقش کنند و کشورها برای دستیابی به اهداف و تامین منافع ملی خود، ابزارهای جدیدی را به کار گیرند که از مهمترین آنها می توان به بهره گیری از دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار قدرت نرم اشاره داشت. با توجه به اینکه آفریقا دارای جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورها محسوب ‌می‌گردد، بسیاری از کشورها از جمله چین و ترکیه در تلاش هستند تا از ظرفیت های موجود در این قاره در راستای منافع خود بهره برداری نمایند و از طریق دیپلماسی عمومی، نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چگونه چین و ترکیه توانسته اند دیپلماسی عمومی خود را در آفریقا ارتقاء دهند؟ در پژوهش پیش رو ابتدا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، به واکاوای دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا پرداخته شده است. سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده راهبردی ارائه گردد که از نوآوری های مقاله مذکور می باشد. ازاینرو نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که چین و ترکیه با استفاده از اقدامات مختلف فرهنگی، اقتصادی، بشردوستانه، آموزشی و ... توانسته اند دیپلماسی عمومی موفقی در آفریقا داشته باشند و با استفاده از راهبرد تهاجمی نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of China-Turkish Public Diplomacy Strategies in Africa

نویسندگان [English]

 • Maryam Moradi 1
 • Mehdi Zakeiarn 2
 • Seyed Ali Asghar kazemi Zand 3
 • Mohammadreza Dehshiri 4
1 PhD Student of International Relations, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad
2 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Theology, Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran and, Associate Member, Center for Iranian Studies, SOAS,
3 Professor ,Faculty of Law, Theology and Political Science of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran,Iran
4 Associate Professor of Department of International Relations, Faculty of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
چکیده [English]

The new conditions of the international system have caused new components to play a role and countries to use new tools to achieve their goals and national interests, the most important of which can be the use of public diplomacy as a tool of soft power. Given that Africa has an important place in the foreign policy of countries, many countries, including China and Turkey, are trying to use the existing capacities on the continent to their advantage and through public diplomacy, the influence of soft power. The question now is how China and Turkey have been able to improve their public diplomacy in Africa. In the present study, first, with a descriptive-analytical approach and using library documents and sources, the analysis of public diplomacy between China and Turkey in Africa has been studied. Then, with systematic method and SWAT matrix analysis, an attempt has been made to present a strategy by examining the collected data, which is one of the innovations of the mentioned article. Therefore, the results indicate that China and Turkey have been able to have successful public diplomacy in Africa by using various cultural, economic, humanitarian, educational, etc. measures and increase their soft power influence on the continent by using offensive strategy. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Africa
 • public diplomacy
 • soft power
 • China
 • Turkey
 1. Ahadi, A., Dadandish, P. (2012). The Position of Public Diplomacy in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Foreign Relations Quarterly, 3(1), 140-153. (In Persian)
 2. Altman, M. (2018). Taking China-Africa Trade Relations to New Heights. CHINADAILY, May 5, at: https://www.chinadaily.com.cn/a/201809/05/WS5b8f2ea0a310add14f389ab8.html.
 1. Erdar, T. (2018). The Effect of Soft Power In The New Public Diplomacy: Humanitarian Aid and Turkey’s Practice Worldwide. WHSTURKEY, May 4, at: https://whsturkey.org/articles/the-effect-of-soft-power-in-the-new-pub.
 2. Fan, Y. (2008). Soft Power: Power of Attraction or Confusion? Place Branding and Public Diplomacy. SPRINGER, May 10, at: https://link.springer.com/article/10.1057/pb.2008.4.
 3. Gonzalez, A. Zengin, H. (2017). A Decade of Opening, Turkey's New International Role in Sub-Saharan Africa and Latin America. REVISTES, April 5, at: https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v3-n2-gonzalez.
 4. Jafrani, (2018). China’s Growing Role in Africa: Myths and Facts. CARNEGIINDOWNMENT, May 11, at: https://carnegieendowment.org/china-s-growing-role-in-africa-myths-and-facts-pub-47140.
 5. Kavas, A. (2018). Turkey's Africa Diplomacy. DAILYSABAH, January 11, at: https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/10/08/turkeys-africa-diplomacy.
 6. Kalin, I. (2011). Soft Power and Public Diplomacy in Turkey. DERGIPARK, March 11, at: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/816442.
 7. Khaleghinezhad, M. (2019). Turkish Power and Influence in North Africa, Information Center of the Center for Peace Studies, Peace-Ipsc Site, October 25,at: https://peace-ipsc.org/fa/%D9%82% /.(In Persian)
 8. Lieberman, (2018). China Emerges as a Serious Player in Humanitarian Aid. DEVEX, March 15, at: https://www.devex.com/news/china-emerges-as-a-serious-player-in-humanitarian-aid-90974.
 9. Nantulya, P. (2018). Grand Strategy and China’s Soft Power Push in Africa. AFRICANCENTER, August 30, at:
 10. https://africacenter.org/spotlight/grand-strategy-and-chinas-soft-power-push-in-africa.
 11. Nganga, (2018). Turkey's Growing Soft Power in Africa. DILYSABAH, May 11, at: https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/05/11/turkeys-growing-soft-power-in-africa.
 12. Nye, J. (2012). Higher Education, Popular Culture and Soft Power. Translated by Mohsen Rouhani, Tehran: Publications of Emam Sadegh University. (In Persian)
 13. Nye, J. (2009). Soft Power.Translated by Seyyed Mohsen Rouhani, Mehdi Zolfaghari, Tehran: Publications of Emam Sadegh University. (In Persian)
 14. Nye, J. (2004). Soft Power and High Education. CLOUDFRONT, May 14, at:
 15. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36246953/soft_power_university.pdf?1421118513=&response-content.
 16. Nye, J. (2008). Diplomacy and Soft Power. SAGEPUB, March 1, at: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002716207311699.
 17. Nye, J. (2004). Soft Power, Translated by Mohammad Hosseini Moghaddam, Rahbord Quarterly, (29), 45-27. (In Persian)
 18. Nye,J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New Yourk: Public Affairs, ISBN-10 :
 19. Okoye, U. (2018). China’s Presence in Africa Comes with a New Edge. DIPLOMATICOURIER, October 15, at: https://www.diplomaticourier.com/chinas-presence-in-africa-comes-with-a-new-edge/.
 20. Pamment, J. (2013). Articulating Influence: Toward a Research Agenda for Interpreting the Evaluation of Soft Power, Public Diplomacy and Nation Brands. SCIENCEDIRECT, December 17, at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811113001975.
 21. Pham, Bello, J. (2018). Chinese Aid and Investment Are Good for Africa. FOREIGNPOLICY, April 12, at:   https://foreignpolicy.com/2018/08/31/chinese-aid-and-investment-are-good-for-africa.
 22. Rothman, S. (2011). Revising the Soft Power Concept: What Are the Means and Mechanisms of Soft Power?. TANDFONLINE, March 30, at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2158379X.2011.556346.
 23. Rugh, W. (2017). American Soft Power and Public Diplomacy in the Arab World. NATURE, January 10, at:  https://www.nature.com/articles/palcomms2016104.
 24. Sanei, A., Hosseini,  (2018). Soft Power of China in Africa. Political and International Approaches, 10(2), 37-52. (In Persian)
 25. Sheikholeslami, M., Noori, H. (2017). Public Diplomacy. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)
 26. Shahrezaei, F., Shirzadi, R. (2018). Sport, Politics and International Relations. Quarterly Journal of International Studies, 15(3), 117-152. (In Persian)
 27. Shojaee, H. ( 2010 ). Goals and Strategies of Iran's Foreign Policy. Knowledge Quarterly, 4(9), 23-40. (In Persian)
 28. Taheri, M. (2018). European Academic Diplomacy; With Emphasis on the United Kingdom, France, and Russia. Quarterly Journal of International Studies, 15(3), 1-16. (In Persian)
 29. Tol, G., Baskan, B. (2018). From “Hard Power” to “Soft Power” and Back Again: Turkish Foreign Policy in the Middle East. MEI, November 29, at: https://www.mei.edu/publications/hard-power-soft-power-and-back-again-turkish-foreign-policy-middle-east
 30. Turkey's Growing Presence in Africa Enters New Phase (2017). WORLDBULLETIN, May 15, at: https://www.worldbulletin.net/filebox/turkey-in-africa-h16967.
 31. Van Mead, N. (2018). China in Africa: Win-Win Development, or a New Colonialism?. THEGURDIAN, March 17, at: https://www.theguardian.com/cities/2018/jul/31/china-in-africa-win-win-development-or-a-new-colonialism.
 32. Wang, Ch. (2018). Understanding the Top Sectors for Chinese Foreign Aid to Africa. BORGENPROJECT, May 18, at: https://borgenproject.org/top-sectors-for-chinese-foreign-aid-to-africa.
 33. Yunhee, K. (2018). China’s Public Diplomacy Towards Africa. ETHESES, May 17, at: http://etheses.dur.ac.uk/1251.
 34. http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa.