موضوعات = حقوق کیفری
حقوق زنان در رژیم طالبان

دوره 20، شماره 2، مهر 1402، صفحه 187-206

10.22034/isj.2023.411080.2055

همایون مالیار


مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن

دوره 15، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 27-48

10.22034/isj.2019.89595

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی


جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، آبان 1397، صفحه 139-155

10.22034/isj.2018.90666

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی