جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 *. کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه اشرفی اصفهانی

چکیده

عدالت انتقالی به‌عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین‌الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین‌الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد. هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی‌ترین حقوق اولیه‌ انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و گروه‌های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می‌گردد. از نمونه‌های بارز آن محاصره غذایی درجهت پاکسازی قومی ویا در درگیری‌های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می‌باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می‌تواند امنیت انسانی را تامین کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Food Security through the Lens of Transitional Justice

نویسندگان [English]

  • Alireza ErikAdkanian 1
  • Meysam Khosravi 2
1 MA, Islamic Azad University, Sciences & Researches Branch, Tehran, Iran.
2 MA, AshrafiEsfahani University, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Transitional justice isone of the new concepts that creates a perspective on the evolution of international law in order to investigate human rights violations and follow up in order to achieve transition of a government into democracy and punish the perpetrators of human rights violators. This can be done by conducting a fair trial that can restore the rights of victims as much as possible.
Food security is one of the most basic human rights principles. Food security is one of the main functions of governments and different groups in terms of peace or conflict. Unfortunately, we are witnessing repeated violations inadvertently or deliberately. This is considered a humanitarian catastrophe in the global community. An exampleis the blockade of food for ethnic cleansing or in military conflicts. The this article focuses on the role of transitional justice in  promoting the realization of the right to access food for citizens. In other words, this paper argues that transitional justice ensures the right to food and proposes a way to prevent violations of basic human rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transitional Justice
  • Food security
  • Human Rights
  • The Humanitarian Crisis
  • International Law
- اسفندیاری‌، چنگیز‌، میرعباسی‌، سید باقر‌، 1393‌، "حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین‌الملل"، مجله حقوقی داگستری‌؛ تهران‌، شماره 88‌، ص 26
- اسماعیل نسب، حسین، 1396، " استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 14، شماره 1 (53)، تابستان، صص80-59.
- ذاکریان ، مهدی‌، 1392‌، "‌همه حقوق بشر برای همه " ، چاپ اول‌، تهران : میزان ؛ ص 77-80
- ذاکریان‌، مهدی و همکاران‌، 1391‌، "‌بررسی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ فعالیت‌ها و دستاوردها"،‌ سیاست خارجی‌؛ تهران‌، سال 26‌، شماره یک‌، ص 218
- ذاکریان‌، مهدی‌، 1385‌، " عدالت انتقالی‌: پایه‌های آرامش قربانیان نقض حقوق بشر " ، فصلنامه مطالعات بین‌المللی‌؛ سال سوم‌، شماره 2‌، ص 129 -132
- رحیم لی، شهریار، 1396، " تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 14، شماره 1 (53)، تابستان، صص108-81.
- ضیایی بیگدلی‌، محمد رضا‌، 1383‌، " نگرشی بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه "‌، پژوهش حقوق عمومی‌؛ تهران‌، شماره 13‌، ص 10 و 12
- عزیری‌، ستار و همکاران‌، 1395‌، " احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوساید : در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی‌" ، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه تهران ؛ تهران ، دوره‌ی 2‌، شماره 2 ، ص 151.
- مولاوردی، شهیندخت، 1395، "تاثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 13، شماره 1 (49)، تابستان، صص126-119.
- مهرگان، امیرحسین، 1396، " عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 14، شماره 1 (53)، تابستان، صص58-47.
-  THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949, ICRC ,1949, Available from: https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
- 2015 HUMANITARIAN NEEDS OVERVIEW, Dcember 2014, UN, OCHA, 2016, Available from : https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2015_HNO_Yemen_Final_0.pdf
- Brinkman , Henk-Jan , and Hendrix , Cullen S , 2011 , Food Insecurity and Violent Conflict: Causes,Consequences, and Addressing the Challenges “ , World food progrrame Occasional Paper n° 24, p 2. Available from: https://ucanr.edu/blogs/food2025/blogfiles/14415.pdf
- Charter of the United Nations. UNITED NATIONS, 1945.
- Cutts, Mark , 1999 , “ The humanitarian operation in Bosnia, 1992-95: dilemmas of negotiating humanitarian access “ ,  Policy Research Unit, UNHCR : Working Paper No. 8 , p 6-7 . Available from:  http://www.unhcr.org/research/working/3ae6a0c58/humanitarian-operation-bosnia-1992-95-dilemmas-negotiating-humanitarian.html
- Devereux , Stephen , 2015 , “ Social Protection and Safety Nets in the Middle East and North Africa” , IDS Research Report 80. Brighton, UK: Institute of Development Studies 1 RESEARCH REPORT 80 :  Vol 2015 , No 80 , p 17 . Available from : http://www.gsdrc.org/document-library/social-protection-and-safety-nets-in-the-middle-east-and-north-africa/
- Estimated number of people in need of humanitarian assistance inside Syria: 13.5 million, Humanitarian Aid and Civil Protection, UNHCR & European Commission, 2016 , Available from : https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
- Food security , International Food Policy Research Institute , 15/3/2017 , Available from: http://www.ifpri.org/topic/food-security
- International Covenant on Civil and Political Rights. UNITED NATIONS. (General Assembly).1966.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. UNITED NATIONS. (General Assembly). 1966
- PROTOCOLS ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949 “ , ICRC , 1977 , Available from:  https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
- Roht-Arriaza, Naomi & Mariezcurrena, Javier, 2006, “Transitional Justice in the Twenty-First Century Beyond Truth versus Justice “, cambridge university press: Vol 40 , Issue 41 , p 1 .
- The promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security, Department of Political Affairs - Security Council Affairs Division Security Council Practices and Charter Research Branch (UN), 2012-2013+ , Available from : http://www.un.org/en/sc/repertoire/2012-2013/Part%20I/Thematic%20issues/2012-2013_Rule%20of%20Law.pdf
- The promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security, Repertoire of the Practice of the Security Council 18th Supplement (2012 – 2013), UN security council, 2014
- The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, United Nations, 2004, S/2004/616
- TRANSITIONAL JUSTICE AND ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, UNITED NATION, 2014, HR/PUB/13/5
- Universal Declaration of Human Rights, UNITED NATIONS (General Assembly) .1969 (1980)
- Zartner , Dana  , 2012 , “ THE CULTURE OF LAW: UNDERSTANDING THE INFLUENCE OF LEGAL TRADITION ON TRANSITIONAL JUSTICE IN POST-CONFLICT SOCIETIES “ , Indiana International & Comprative law Review: , VOL 22 , NO 2 , p 301
- Zuin, Margherita, 2008, “ A Model of Transitional Justice for Somalia “ , PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security :  VOLUME X X I I I , p 93 & 95 & 99 &101 , Available from : https://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/download/17864/17831