مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 *. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی‌، روابط بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه اشرفی اصفهانی

چکیده

یکی از موضوعات مهم در زمینه امنیت غذایی حفظ حقوق شهروندان غیرنظامی و سایر گروه‌های جمعیتی در طول مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر‌بین‌المللی است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو بر این امر صحه گذاشته و این حقوق به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در نسل دوم حقوق بشر می‌بایست توسط طرفین درگیر در مخاصمه رعایت شود. متاسفانه درطول جنگ یمن، اصل تفکیک نسبت به این موضوع با نقض فاحش از سوی طرفین درگیری به ویژه ائتلاف به رهبری عربستان واقع شده است. در مقاله پیش رو بر آن هستیم تا این موضوع را از بعد رسیدگی حقوقی و کیفری نسبت به حق امینت غذایی در قالب جنایات مقامات نظامی و دولتی مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک این موضوع از بعد توسعه پایدار انسانی نیز اهمیت دارد. بر پایه قطعنامه 2216 و نیز ماده 51 منشور ملل متحد، موضوع می‌تواند در محاکم بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد. با همراهی جامعه جهانی، شورای امنیت و مجمع عمومی می‌توان از طریق صدور قطعنامه و ایجاد صلاحیت جدید نسبت به جرایم علیه امنیت غذایی به صورت تکمیلی و ضمنی، نقض حق بر غذا در درگیری‌های یمن راقابل پیگری دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The warlords' responsibility for the food crisis in Yemen

نویسندگان [English]

  • Alireza ErikAdkanian 1
  • Meysam Khosravi 2
1 MA, Islamic Azad University, Sciences & Researches Branch, Tehran, Iran.
2 MA, AshrafiEsfahani University, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

 
One  of the most important issues about immunity food can keep law of civil residents and other groups of people in the international and internal conflict which confirmed by The 1949 Geneva Conventions and it is a fundamental human rights in the second generation should be respected with the parties in this conflicts , unfortunately in the Yemen war was been a massive breach  The principle of separationfrom The Houthi movement and Coalition led by Saudi Arabia, In this paper consider this issue to reach procedures legal and criminal with regard to the rights of immunity food toward to criminal military person and government .without any doubt , this issue can’t follow up the aspect of human sustainable development and impediment internationally such as : 2216 resolution on the base of human sustainable goal and request helping 51 united nation charter in applicable manner cooperation The international community , united nation security council , united nation general assembly from exporting new competency in the pioneer European countries sphere and other successful countries such as : human rights toward to crime against immunity food completely and implicit to pursue .

کلیدواژه‌ها [English]

  • International responsibility
  • food crisis
  • Yemen
  • International criminal court
  • Statute of the International Criminal Court  
  
- اسعدی، سید حسن، 1364،"بحران غذا"، تهران، اسعدی. ص 15
- اسماعیل نسب، حسین (1395)، "نقش قطعنامه شورای امنیت در اجرای حقوق بشر دوستانه بحران یمن"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 13، شماره 1 (49)، تابستان، صص157-127.
- امیردمی ، ع. ز ،1389 ، " سرزمین‌های جهان اسلام : یمن(2) از تمدن کهن تا صنعا و عدن " ، اندیشه تقریب ( ادیان ، مذاهب ، عرفان ) ، شماره 22 ، بهار 1389 . ص 112
- آدکانیان، علیرضا آریک. خسروی، میثم، 1396، "جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 15، شماره 2 (58)، پاییز، ص155-139.
- آدکانیان، علیرضا آریک، 1396، " نقش بحران‌های خاورمیانه و تاثیر آن بر امنیت غذایی در خاورمیانه (یمن، سوریه،عراق) "، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات  
- جانی پور، مجتبی. خانعلی پور واجارگاه، سکینه،1388 ، " ارجاع جنایت‌های بین‌المللی به دیوان بین‌المللی کیفری توسط شورای امنیت و آثار آن "، مطالعات حقوقی، شماره 3 . ص 5-8 & 18-20
- جعفری ولدانی، اصغر، 1388، "عربستان و رویای تسلط بر یمن- تهران"، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 17. ص 44
- دیهیم، علی رضا،1394، " مصونیت قضایی و مسئولیت بین‌المللی مقامات مهم دولت‌ها "، راهبرد (علوم سیاسی)،  شماره 76. ص 170-173
- روزنامه اعتماد، " درخواست دبیر کل سازمان ملل از عربستان سعودی: احمقانه در یمن پایان بدهید " ، سال 15 ، شماره 3973 ، 21/9/1396 ، ص 5  
- محبی، محسن. بذار، وحید. 1397 ، " مفهوم استناد به مسئولیت بین‌المللی با تاکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل ( 2001 ) " ، مطالعات حقوق عمومی ، شماره یک ، بهار 1397 ، دوره یک . ص 205-206 و 212- 213 .
- As Yemen humanitarian crisis escalates, small number of governments step up to save lives “, WFP, Published on 22 December 2017, Available from: http://www.wfp.org/news/news-release/yemen-humanitarian-crisis-escalates-small-number-governments-step-save-lives
- Children paying the heaviest price as conflict in Yemen enters third year – UN “,2017-03, UN, Available from: https://news.un.org/en/story/2017/03/554112children-paying-heaviest-price-conflict-yemen-enters-third-year-un
- Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries2001“, Published on August 2001, ILC, and Available from: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
- FOOD ASSISTANCE FACT SHEET, YEMEN “, US Agency for International Development, 2017, https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-food-assistance-fact-sheet-updated-december-13-2017
- https://fa.euronews.com/2018/10/11/u-n-child-rights-panel-calls-on-saudi-arabia-to-halt-yemen-strikes
- HUMANTARIAN Needs Overview, UNOCHA, 2018,
- International Religious Freedom Report for 2012, United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2012, Available from: https://www.state.gov/documents/organization/208632.pdf . P 2-3
- Lopour, Jacqueline, 2016, ‘SPOTLIGHT ON YEMEN’S FORGOTTEN WAR AND HUMANITARIAN DISASTER: PREVENTING THE NEXT SYRIAN REFUGEE CRISIS ‘, CIGI Paper No. 97. Available from:  https://reliefweb.int/report/yemen/spotlight-yemens-forgotten-war-and humanitarian-disaster-preventing-next-syrian-refugee . p 3
- Monitoring food security in countries with conflict situations “, A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council (July 2016), 2016, Available from: https://reliefweb.int/report/world/monitoring-food-security-countries-conflict situations-joint-faowfp-update-united
- Race against Time to Save Millions of Lives in Yemen “, WFP, Published on 25 April 2017, Available from: https://www.wfp.org/news/news-release/race-against-timesave-millions-lives-yemen
- Rome Statute of the International Criminal Court “, 2002, UN, https://www.icc cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84be940a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
- STATEMENT ON BEHALF OF THE HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN, JAMIE McGOLDRICK, ON MOUNTING CIVILIAN CASUALTIE, OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR AND HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN,
- The Charter of the United Nations , 1945, UN,
- United Nations leaders call on the Saudi-led coalition to fully lift blockade of Yemeni Red Sea ports “, Published on 02 December 2017, WFP, Available from: https://www.wfp.org/news/news-release/united-nations-leaders-call-saudi-led-coalition-fully-lift-blockade-yemeni-red-sea
- WFP YEMEN EMERGENCY OPERATION in Numbers"  , 2018, 30 Jun 2017," Yemen facts and figures “Available from: https://reliefweb.int/report/yemen/world-food-programme-yemen-facts-and-figures-june-2017
- World Food Program “  , Yemen facts and figures, June 2017,
- World Food Program “, 2017, Available from: http://www1.wfp.org
- World Food Program “, 2017, Available from: http://www1.wfp.org/countries/yemen
- World Food Program“, 2017, updated 3/13/2018, Available from: http://www1.wfp.org/unhas
- Yemen Market Watch Report “, WFP, 2017, Issue No. 16, August 2017  , Available
 - UN, Res 2216, 2015, http://undocs.org/S/RES/2216(2015)