دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، بهار 1395 

مقاله مستقل پژوهشی

1. تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر

صفحه 1-11

مهدی ذاکریان


5. کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از منظر اسلام

صفحه 77-111

سیده فاطمه آقاجانپور میر


7. تمهیدات دفاعی امنیتی روسیه در رویارویی با گسترش ناتو به شرق

صفحه 131-166

مهدی اسماعیلی؛ وحید فرید؛ مهدی کردی