اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، از اخلاق نشر کپ (COPE) پیروی می‌کند. کلیک کنید

2. مقالات ارسال شده به فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده یا نویسندگان و در زمینه تخصصی فصلنامه باشند.

3. در مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، نویسنده لازم است از هرگونه سرقت علمی پرهیز کرده و به‏ طور جدی اصول و قواعد کار علمی در زمینه پژوهش را رعایت نماید.  

4. هنگام ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، نباید کل یا بخشی از آن در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم‏زمان در جریان داوری و یا چاپ باشد و یا به چاپ رسیده باشد.  

5. مسؤلیت صحت محتوای مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، به عهده نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان آن است.

6. فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، در ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‏‌ای دریافتی آزاد است.

7. دست‏اندرکاران فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، متعهد به بررسی بی‌‏طرفانه مقالات هستند و هیچ‌‏گونه تبعیضی در مراحل مختلف دریافت و ارزیابی مقالات اعمال نمی‏‌کنند.

8. مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، بر اساس تاریخ دریافت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیچ مقاله‌ای در اولویت قرار نخواهد گرفت.

9. فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، برای هیچ شخص یا مقاله‏‌ای امتیاز ویژه قائل نیست و صرفاً بر اساس اصول و معیارهای علمی، اقدام به بررسی مقالات می‏کند.

10. داوری در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، به صورت بسته بوده و داوران متعهد به ارزیابی بی‏‌طرفانه مقالات هستند و تنها بر اساس معیارهای علمی و حرفه‏‌ای، مقالات را بررسی و ارزیابی می‏‌کنند.

11. فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، برای تشخیص سرقت علمی در مقالات از سامانه‌های فارسی و انگلیسی مخصوص این کار استفاده می‌کند.

12. چنانکه مشخص شود مقاله‌ای که در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، در حال ارزیابی است، دارای سرقت علمی می‌باشد و یا حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده یا نویسندگان آن نباشد، در هر مرحله‌ای از فرآیند ارزیابی قرار داشته باشد، از این فرآیند خارج خواهد شد.

13. پس از پذیرش یا چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، چنانکه مشخص شود این مقاله دارای سرقت علمی است و یا حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده یا نویسندگان آن نبوده است، مقاله با درج این موضوع در تارنمای فصلنامه، از سامانه آن فصلنامه حذف خواهد شد و به مراجع علمی ذیربط طی نامه‌ای با مهر فصلنامه، این موضوع اطلاع داده خواهد شد.