هزینه‌ها

طبق مصوبه هیأت مدیره فصلنامه

چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای هزینه است که از نویسندگان مقالات دریافت می‌شود.

هزینه بررسی اولیه مقاله و مشخص کردن ایرادهای شکلی و محتوایی در بررسی اولیه رایگان است.

.

برای مقالاتی که از  تاریخ 1400/1/22 بارگذاری شوند:

.

هزینه داوری مقالات و دبیرخانه، معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) می‌باشد. چنانچه مقاله به داوری تطبیقی نیاز داشته باشد، پانصد هزار ریال (معادل پنجاه هزار تومان) در این مرحله نیز هزینه داوری دریافت خواهد شد. 

.

هزینه پذیرش نهایی برای مقالات مستقل (تک‌نویسنده): سیزده میلیون و پانصد هزار ریال (معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان) است. (به منظور تشویق نگارش مقالات مستقل)

.

هزینه پذیرش نهایی برای مقالات برگرفته از رساله، پایان‌نامه و طرح پژوهشیهیجده میلیون و پانصد هزار ریال (معادل یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان) است. 

.

بدیهی است در صورت رد مقاله توسط داوران در هر مرحله، هزینه‌های داوری و دبیرخانه بازگردانده نخواهد شد.

.

زمان و نحوه پرداخت هزینه در هر مرحله به وسیله ایمیل به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.