هزینه‌ها

چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای هزینه است که از نویسندگان مقالات دریافت می‌شود. هزینه بررسی اولیه مقاله رایگان است، هزینه مشخص کردن ایرادهای شکلی و محتوایی در بررسی اولیه رایگان است، هزینه داوری و دبیرخانه تا تاریخ 99/9/30 رایگان است و هزینه انتشار مقاله در صورت پذیرش، تا تاریخ 99/9/30 مبلغ «نه میلیون و پانصد هزار ریال (نهصد و پنجاه هزار تومان)» می‌باشد.

.

  هزینه مقالات دریافتی قبل از تاریخ 99/10/1 همچنان «نه میلیون و پانصد هزار ریال (نهصد و پنجاه هزار تومان)» است.

.

نکته مهم: از تاریخ 99/10/1 هزینه داوری مقالات و دبیرخانه، معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) و هزینه پذیرش نهایی معادل سیزده میلیون و پانصد هزار ریال (معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان) خواهد بود. چنانچه مقاله به داوری تطبیقی نیاز داشته باشد، پانصد هزار ریال (معادل پنجاه هزار تومان) در این مرحله نیز هزینه داوری دریافت خواهد شد. 

.

بدیهی است در صورت رد مقاله توسط داوران در هر مرحله، هزینه‌های داوری و دبیرخانه بازگردانده نخواهد شد.

.

زمان و نحوه پرداخت هزینه در هر مرحله به وسیله ایمیل به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.