اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ذاکریان

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

mzakerianatyahoo.com

سردبیر

دکتر مهرداد منشی‌پوری

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و مدرس دانشگاه برکلی

mmonshipatsfsu.edu

مدیر داخلی

دکتر حامد عمویی

علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

hamedamo2000atgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر الهام حسین‌خانی

روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ehoseinkhaniatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه کولایی

روابط بین‌الملل استاد گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ekolaee/
ekolaeeatut.ac.ir

دکتر مهدی علیخانی

روابط بین‌الملل استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامى واحد تاکستان

alikhanimailatyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر علی رضوانپور

علوم سیاسی استادیار

arezvanpouratsapco.com

کارشناس نشریه

این صفحه در حال به روزرسانی است

این صفحه در حال به روزرسانی است این صفحه در حال به روزرسانی است

internationalstudiesjouatgmail.com