راهنمای نویسندگان

1. مقالات ارسالی بین 5500 تا 7000 واژه، چکیده مقالات بین 150 تا 200 واژه و کلیدواژگان بین 5 تا 7 واژه باشد.

2. مقالات با نرم افزار Word تایپ شده و از طریق سامانه ارسال شود. همچنین باید فرم تعهدنامه (کلیک کنید) و فرم تعارض منافع نویسندگان (کلیک کنید) هم پس از پر کردن و امضا نمودن در سامانه بارگذاری شود.

3. در فایل جداگانه‌ای مشخصات نویسندگان و راه‌های تماس با نویسنده مسئول مکاتبات درج گردد.

نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان در زیر عنوان مقاله ذکر شده و رتبه علمی و گروه تحصیلی آنان با مشخص کردن نویسنده مسئول و ایمیل وی، در زیر عنوان مقاله ذکر شود.

4. چنانچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله است برای درج توضیحات مربوط به آن، عنوان مقاله با درج ستاره شماره خورده و توضیحات به صورت پانوشت در زیر صفحه اول مقاله بیاید.   

5. مقالات شامل عنوان مقاله، چکیده (شامل بیان کلی موضوع، سوال اصلی، روش تحقیق و نتیجه کلی مقاله)، کلید واژگان، مقدمه (شامل بیان مساله مقاله، سوال و فرضیه، اهداف، روش تحقیق مقاله باشد- بدون اینکه این موارد تیتر جداگانه بخورد)، پیشینه موضوع (شامل حداقل بررسی و نقد سه اثر)، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع بوده و چکیده و کلید واژگان به زبان انگلیسی در انتهای مقاله بیاید.  

6. تمام شماره‌گذاری‌های مقاله باید به این شکل باشد: 1- تیتر اصلی 1-1- تیتر فرعی 1-2- تیتر فرعی 1-2-1- تیتر فرعی فرعی 

7. در کل مقاله هر متنی که از هر منبعی برداشته شده است باید در گیومه قرار گیرد. به این صورت: ................ متن شما ................. «..................... متن منبع .....................»(نام نویسنده، سال انتشار: صفحه). 

8. جداول، اشکال و نمودارها حتما باید دارای تیتر با شماره در بالا و منبع در پایین آنها باشد. حداکثر اندازه هر جدول، شکل و نمودار به این صورت است: عرض 11 سانتیمتر و طول 17 سانتیمتر.

9. علاوه بر اینکه مقاله نباید دارای غلط‌های املایی و نگارشی باشد، در کل مقاله نیم فاصله‌ها را رعایت فرمایید. مثل می تواند، می شود، فاصله ها و... که باید به این شکل درآید: می‌تواند، می‌شود، فاصله‌ها ( از کلیدهای کنترل و 2 به صورت همزمان برای ایجاد نیم‌فاصله استفاده کنید)

6. اصطلاحات انگلیسی با درج شماره به صورت پانوشت در زیر متن مقاله درج گردد و در هر صفحه شماره پاورقی از 1 شروع شود.

7. برای ارجاعات، هر منبع به صورت خلاصه درون پرانتز (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) در متن مقاله قرار گیرد: «مثال: (میرشایمر، 1390: 83-80)» و به صورت پایان‌ارجاع نویسی در پایان مقاله زیر عنوان منابع با جدا کردن منابع فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا بیاید و به شکل زیر نیز با دقت در علائم تنظیم شود:    

در مورد کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب،‌ نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر،‌ نوبت چاپ.

در مورد مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام و نام خانوادگی مترجم،‌  نام مجله، دوره انتشار، شماره مجله، فصل انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله.

در مورد سایت و دیگر منابع الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (انتشار یا تاریخ دسترسی)، «عنوان مطلب»،‌ نام مترجم، نشانی سایت یا منبع الکترونیکی.

توجه: در مورد منابع انگلیسی و زبان‌های دیگر نیز به همین ترتیب در مورد کتاب، مقاله، سایت و دیگر منابع الکترونیکی عمل گردد.

12. در مقالات فارسی بعد از بخش منابع (چه فارسی و چه انگلیسی)  تمامی منابع فارسی به صورت "آوانگاری" به شکل فینگیلیش نوشته شده و بر اساس ترتیب حروف الفبا به همراه منابع انگلیسی آورده شود.

نکته مهم: چنانچه مقاله خود را پیش از ارسال با یک سامانه مشابهت‌یاب مثل همیاب، سمیم‌نور، همتاجو و...، مشابهت‌یابی کنید تا مشابهت نداشته باشد، و گزارش مشابهت‌یابی را به همراه مقاله برای فصلنامه ارسال کنید، در روند بررسی مقاله خود، تسریع ایجاد کرده‌اید. البته فصلنامه در نهایت قبل از پذیرش نهایی مشابهت‌یابی را انجام خواهد داد و داشتن مشابهت باعث کندی روند پذیرش و اصلاحات دوباره خواهد شد.