بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

3 دانش آموخته رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد ارومیه (مراغه‌)

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ماده 2 منشورملل متحد مشتمل بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی از جمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد. این اصول ستونهای نظام حقوق بین‌الملل را استوار نگاه می‌دارند و تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در روابط بین‌المللی میان خویش، باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند. بازیگران و گروه‌های شورشی در حوزه یمن، و شناسایی آن‌ها از سوی دولتها وسازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل، می‌تواند آثار و تبعات متفاوتی برای آنها داشته باشد. تحولات اخیر یمن و مداخلات عربستان تحت عملیات طوفان قاطع، و در پی آن صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت جای بسی تامل واندیشه دارد، براستی آیا صدور این قطعنامه را می‌توان دلیل مشروعیت حضور و مداخلات نظامی عربستان در صحنه پر از آشوب یمن، با بازیگران متعدد، که نقش‌ها مدام در حال عوض شدن درآن می‌باشند دانست؟
این نوشتار در پی آن است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، غیر قانونی وغیر مشروع بودن مداخله نظامی عربستان در یمن را با مبنی قرار دادن اصول بنیادین حقوق بین‌الملل متجلی در منشور، ضمن بیان نواقص قطعنامه 2216بیان دارد، و این که این قطعنامه نمی‌تواند موجب مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی عربستان در یمن باشد.

کلیدواژه‌ها


1. منشور ملل متحد، ماده39: شورای امنیت وجودهرگونه تهدید علیه صلح- نقص صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و چه اقداماتی برطبق مواد 41و42 باید صادر شود.

2. United Nations Resolution about Middle East (Yemen), S/RES/2216 (2015).viable at: www.un. Org

3. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، 1387، ص.123

4. Inherent Right of self- defense

5. Armed Attack

6. Necessity and Proportionality

7. ضیایی بیگدلی، پیشین، 448

8. Collective Security System

9. United Nations Resolution about Middle East (Yemen), S/RES/ 2204/ (2015). Available at: www. UN. Org

10. United Nations Resolution about Middle East (Yemen),S/RES/2201/ (2015). Available at: www. UN. Org

11. United Nations Resolutionabout Afghanistan, S/RES/1267/ (1999). Available at: www. UN. Org

12. United Nations Resolution about Threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/1989/(2011). Available at: www. UN. Org

13. United Nations Resolution about threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/ 2161/ (2014). Available at: www. UN. Org

14. United Nations Resolution about Middle East, S/RES/2140/ (2014). Available at: www. UN. Org

15. United Nations Resolution about Threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/ 1368/ (2001). Available at: www. UN. Org

16. United Nations Resolution about threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/1373/ (2001). Available at: www. UN. Org

17. مولایی، یوسف‌، شورای امنیت، مشروعیت بخش یا توصیه کننده؟، قابل دسترسی در www.irdiplomacy.ir (11/7/1390)

18. The principle of non-interference in internal affairs.

 

19. Lumsden, Eleanor. “An Uneasy Peace,” Multilateral Military Intervention in civil war, vol35, 2003, p.802

20. Gray, Christine, Enter notional low and use of Force, Third Edition, oxford, 2007, p.81

21. والاس ، ربکا، حقوق بین‌الملل ، ترجمه قاسم زمانی ، تهران ، شهر دانش، ویراست دوم ، 1387، ص 35.

22. The Draft Report of the 10th commission, Institute de Droit international, Session de Santiago, 2007, Ra porter: Gerhard Heffner.

23. عزیزی‌، ستار، بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی درمخاصمات داخلی با تاکید بر رای مدیران بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیتهای نظامی در مرز بین گنگو، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، شماره 33، 1390، ص .192.

24. Affectivity

25. عزیزی، پیشین، ص.186

26. زارعی ، سعدالله، انقلاب مردمی یمن و قطع نامه شورای امنیت، خبرگزاری موج 29/1/94 قابل دسترسی در www. Mo news. Com/

27. دستور الجمهوریه المینیه ، ماده 114 .قابل دسترسی در

28. The Right of self-determination

29. کسسه‌، آنتونیو، حقوق بین‌الملل‌، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، چاپ دوم، تهران‌، میزان‌، 1388‌، ص.203

30. ضیایی بیگدلی ، پیشین ، ص 219

31. ضیای‌، سید یاسر‌، جدای طلبیدرحقوق بین‌الملل‌، تهران‌، گنج دانش، چاپ اول‌، 1391، ص 56.

32. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America). I. C. I Reports 1986

33. به نقل از خبرگزاری فارس در www.farsnews.com (20/2/94)