دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، بهار 1396 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

1. سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای

صفحه 1-20

اوجانگ کیم؛ ابراهیم متقی