از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران

چکیده

تاریخ روابط بین‌الملل بیانگر آن است که کشورها در رویارویی با بحران‌ها، خطاهای فراوانی داشته‌اند. بیشتر تصمیمات کشورها منجر به فاجعه‌های بزرگ برای جامعه بین‌المللی شد. این مقاله با بهره گیری از نظریه جامعه بین‌المللی تمرکز صرف کشورها بر جنگ، مخاصمات، محاصره و تحریم را ناکارآمد دانسته و گفت‌و‌گوهای برجام را دستاورد همکاری و قدرت می‌داند. بهره‌گیری از زور در مقابل عراق و افغانستان نتیجه‌ای جز رشد تروریسم نداشت. حال آنکه گفت‌و‌گو و اعطای نقش مثبت به یک بازیگر بین‌المللی می‌تواند به آن کشور برای همکاری با جامعه بین‌المللی کمک کند. نتیجه این امر صلح پایدار خواهد بود. موافقتنامه وین همانند کنگره وین یک عصر نوینی در روابط بین‌الملل به وجود خواهد آورد. این عصر نوین مبتنی بر گفت‌و‌گو، همکاری، توجه به اصول حقوق بین‌الملل و رعایت مصالح قدرت‌های بزرگ خواهد بود. به باور نگارنده همین امر سبب می‌شود تا امنیت بین‌المللی و صلح تا زمانی که بازیگران از برجام حمایت کنند پایدار بماند.

کلیدواژه‌ها