دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، دی 1398 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

روند همگرایی آمریکای لاتین در قرن بیست و یکم

صفحه 53-71

10.22034/isj.2019.107003

مهدی فاخری؛ مسعود همدانی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

موزانه برون‌گرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری اسلامی ایران

صفحه 113-147

10.22034/isj.2019.108371

پریسا خراسانی اسمعیلی؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی