دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، مهر 1398 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه

صفحه 7-29

10.22034/isj.2019.98938

قاسم ترابی؛ محمد ناصر طاهری زاده