محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Trial of piracy defendants in the International Criminal Court(ICC)

نویسندگان [English]

  • Seyyed sajjad Kazemi 1
  • Sajjad Heidari 2
1 Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Hamadan, Iran
2 M.A. of Criminal Law and Criminology, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Today, the phenomenon of modern piracy is considered as one of the major challenges in international waterways. The international community has not been able to effectively counter this phenomenon, despite the ongoing efforts to prosecute the perpetrators in domestic courts. One of the potential solutions recently introduced is the International Criminal Court (ICC) for piracy. This research seeks to answer these questions that given the crisis created by the pirates' return to international waterways, what are the challenges or challenges to the current jurisdiction of International criminal court to prosecute piracy defendants? And then what are the solutions or solutions to these challenges and obstacles? The present study is a descriptive and analytical study using library tools to investigate the topic and find an answer to the above question. Generally speaking, although the prosecution of piracy offenders in the International Criminal Court(ICC) can be considered a long-term positive impact, it is also internationally challenged, with challenges such as the failure to mention piracy in the statute, Lack of legal capacity, location relevance, and high financial costs are some of the challenges that this research is trying to address.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impunity
  • International Criminal Court
  • Piracy
  • Maritime trade
- اسماعیل نسب، حسین (1398)، «عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال 2002 دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 16، شماره 61، تابستان، صص155-127.
- بیگی، جمال و الناز کتانچی (1397)، «رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به خسارت معنوی قربانیان تعرضات جنسی»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال 15، شماره 2، پاییز، صص21-42.
- پوربافرانی، حسن، علی امیدی و بهروز قلیزاده (1396)، «درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)»، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره 9، شماره 2، شماره پیاپی 24، تابستان، صص27-50.
- تقی‌زاده، زکیه(1391)، تحول مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل، تهران، نشر گنج دانش.
- خالقی، علی و سیدسجاد کاظمی (1394)، «تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی»، فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 2، شماره 2و3، صص71-90.
- سجادپور، سیدمحمدکاظم و ارغوان عبدالحسینی (1396)، «ایران و تهدید امنیتی دزدی دریایی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 31، شماره 3، پاییز، صص 7-36.
- دیهیم، علیرضا (1384)، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات.
- ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا (1394)، «تحول در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن در پرتو حقوق بین‌الملل»، مجموعه مقالات همایش تحولات حقوق بین‌الملل دریاها بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، تهران، گنج دانش.
- قاسمی، غلامعلی و محمد ستایش‌پور (1397)، «بازاندیشی سازوکارهای حقوق بین‌الملل در محاکمه دزدان دریایی نوین»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 32، شماره 3، پاییز، ص 133-152.
- کسسه، آنتونیو (1394)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه زهرا موسوی، اردشیر امیرارجمند، تهران، نشر جنگل، چاپ دوم.
- کوشا، جعفر و سیداحمد سجادی (1397)، «چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزه موثر با دزدی دریایی»، فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، شماره 15، بهار-تابستان، صص225-193.
- میرمحمدصادقی، حسین (1395)، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ نهم.
- Archibugi, Daniele and Marina Chiarugi (2016), “Looking for a Jurisdiction for Somali Pirates”, Italian National Research Council, IRPPS, October.
- Beigi, Jamal (2017), “Criminalization of Human Trafficking upon the Basis of International Criminal Court Status and its Related Challenges”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 2, Fall, pp.33-47.
- Bottini, Gabriel (2010), “Universal Jurisdiction After the Creation of the International Criminal Court”, 36 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol, pp. 549-560.
- Bulkeley, Jennifer C. (2013), “Regional Cooperation On Maritime Piracy: A Prelude To Greater Multilateralism In Asia?”, Journal of Public and International Affairs, Vol. 14, No.1, Spring, 87-99.
- Dutton, Yvonne (2010), »Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy within the Jurisdiction of the International Criminal Court«, Chicago Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, Summer, 221-242.
- Elleman, Bruce A., Andrew Forbes and David Rosenberg (2017), Piracy and Maritime Crime, New York: Naval War College Press.
- Final Act of the Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court (1998), UN Doc A/CONF.183/10 at Annex I, Resolution E.
- Guilfoile, Douglas (2010) “The Laws Of War And The Fight Against Somali Piracy: Combatants Or Criminals?”, Melbourne Journal of International Law, Vol 11, No.2, pp. 435-429.
- Huang, Hua-Lun (2016), “Who are sea cutthroats? A Typological Analysis of Pirates”, Crime Law Soc Change, Spesial Volume, pp. 71-83.
- International Law Commission, Report of the International Law Commission on the work of its forty sixth session (1994 ILC Draft Statute), 2 May–22 July, Ch II.B.I.5.1, UN GAOR 49th Sess, Supp No 10, UN Doc A/49/10, Art 20(a)–(e), Cmt 18 and Annex.
- Joyner, Christopher C. (2009), “Arresting Impunity: The Case for Universal Jurisdiction in Bringing War Criminals to Accontability”, Law And Contemporary Problems, Vol. 59: No. 4, pp. 419-429.
- Living History Interview (1995), “Judge Richard Goldstone”, 5 Trans L & Contemp Probs 373, pp. 380–381.
- Silva, Mario (2010), “Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law”, Virginia Journal of International Law, Vol. 50, No. pp. 554-577.
- Stereo, Milena (2012), “The Somali Piracy Problem: A Global Puzzle Necessitating: A Global Solution”, HeinOnline - 59 Am. U. L. Rev.
- Thuo Gathi, James (2015), “Jurisdiction to Prosecute Non-National Pirates Captured By Third States Under Kenyan and International Law”, Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev., Vol. 3, pp. 7-29.
- Thuo Gathii, James (2010), “Kenya’s Piracy Prosecution”, American Journal of International Law, Vol. 104, Issue 3, pp. 416-436.