رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

بررسی سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد پس از جنگ سرد واشنگتن همواره نسبت به رشد هژمونی منطقه‌ای رقبا در نقاط مختلف جهان حساس بوده است. در این بین رشد چین در حوزه اقتصادی و تسری آن به حوزه نظامی از این واکنش مستثنی نبود. این رویکرد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شکل متمایزی و به طور ویژه در ابعاد اقتصادی دنبال شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده‌ها بصورت کتابخانه‌ای و اینترنتی به دنبال فهم سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین در دوره ریاست جمهوری ترامپ می‌باشد. براین اساس پرسش اصلی این مقاله آن است که رویکرد ترامپ نسبت به استمرار رشد چین را در چه قالبی می‌توان تبیین نمود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که علی‌رغم وجود تفاوتهای ماهوی نسبت به سایر روسای جمهور آمریکا، ترامپ مهار و کنترل چین را در قالب توامانی راهبرد موازنه ترکیبی تهاجمی پیگیری می‌کند. رویکرد موازنه ترامپ در چارچوب ویژگی‌های شخصیتی او، عمدتا در حوزه اقتصادی به‌صورت یکجانبه و از طریق جنگ تعرفه‌ای و تجاری با چین دنبال شده است. مهار رشد فزاینده اقتصادی چین از یک سو، در کنار افزایش قدرت نظامی‌گری (با تصاعد بودجه نظامی جهت ارتقای توان رقابتی نیروهای مسلح آمریکا) مهم‌ترین ارکان راهبرد موازنه ترامپ نسبت به چین را تشکیل می‌دهد. با این حال داده‌های آماری نشان از توفیق حداقلی ترامپ در مهار و کاهش رشد اقتصادی چین دارند. عدم کامیابی در محدودسازی پکن از سوی ترامپ، مسئله تحول در جایگاه و پرستیژ ایالات متحده در نظام بین‌الملل را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

U.S. approach to China's Continued Economic-Military Development (Case Study: Donald Trump Presidency)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hedayati Shahidani 1
  • Javad Ramazanpoor Shalmani 2
1 Assistant Professor of International Relations, University of Guilan
2 MSc. International Relations, University of Guilan
چکیده [English]

United States foreign policy reflects the post-Cold War era that Washington has always been sensitive to the growing regional hegemony of competitors around the world. In between China’s growth in the economy and its expansion into the military has not been separated from this reaction. This approach has been followed in Donald Trump's presidency in a distinctive way, and particularly in economic terms. This paper uses a descriptive-analytic method of data collection through library and internet to understand US foreign policy toward China during the Trump presidency. According to this, the main question of this paper is that in what form can Trumps approach to china’s growth be explained? The research findings show that despite the substantial differences with other US presidents in the post-Cold War era, Trump pursues China's containment and control in the form of an offensive hybrid balance strategy. Trump's balance approach within his personality traits has been largely pursued unilaterally in the economic sphere through the tariff and trade war with China. To counter China's growing economic growth on the one hand, along with Increasing Military Power (With US Military Budget Increasing to Increase Competitive Capacity of US Armed Forces) the most important pillar of Trump's strategy is China's balance However, the statistical data show minimal success of Trump in curbing and slowing Chinese economic growth. It will have to do with the transformation of the status and prestige of the United States in the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • Trump
  • China
  • Offensive Hybrid Balance
  • Trade War
- آدمی، علی و حسن آئینه‌وند (1397)، «چگونگی تقابل روسیه و چین با آمریکا در اوراسیا»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 102، صص33-1.
- امینیان، بهادر (1396)، «به کارگیری زور به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا، معضل فراروی ترامپ»، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و پنجم، شماره99، صص222-191.
- بابکان، محمدصادق (1397)، «ارزیابی سیاست خارجی باراک اوباما در منطقه شرق آسیا»،  فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال یازدهم، شماره43، صص67-41.
- برژینسکی، زیبگنیو (1385)، پس از سقوط، ترجمه: امیرحسین توکلی، تهران، انتشارات سبزان
- بهرامی مقدم، سجاد (1393)، «پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره بیستم، صص136-93.
- بهرامی‌مقدم، سجاد (1397)، «پاسخ آمریکا به قدرت‌یابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی»، فصلنامه روابط خارجی، سال دهم، شماره اول، صص161-131.
- دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال (1394)، نظریه‌ها و فرانظریه‌ها در روابط بین‌الملل، تهران، نشر مخاطب.
- شریعتی‌نیا، محسن (1395)، «کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور»، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره سوم، صص 85-113.
- قهرمانی، محمدجواد (1396)، «ژئواستراتژی آمریکا در آسیا پاسیفیک؛ تداوم یا تغییر»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال سیزدهم، شماره سوم، صص175-139.
- کیسینجر، هنری (1395)، چین، ترجمه حسین رأسی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ دوم.
- لیتل، ریچارد و مایکل اسمیت (1389)، دیدگاه‌هایی درباره سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیّب، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- یزدان‌فام، محمود (1395)، «سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره چهارم، صص164-139.
- Buzan, Barry and Lawson, George (2013), “The Global Transformation: The Nineteenth Century and the Making of Modern International Relations”, International Studies Quarterly, Volume 57, Issue 3, 1 September, pp. 620-634.
- Clinton, H (2011), “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, October, https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century
- Council on Foreign Relations (2019), U.S. Relations with China, at: https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china
- David, Steven R. (2015), “Obama: The Reluctant Realist”, Mideast Security and Policy Studies, No 113, pp. 7-23.
- Freund, Caroline, Maliszewska, Maryla and Constantinescu, Cristina (2019), “How are Trade Tensions Affecting Developing Countries?”, World Bank, at: https://blogs.worldbank.org/trade/how-are-trade-tensions-affecting-developing-countries
- Gibney, Frank. B. (1993), “Creating a Pacific Community: A Time to Bolster Economic Institutions”, Foreign Affairs, November/December 1993, https://www.foreignaffairs.com /articles/asia/1993-12-01/creating-pacific-community-time-bolster-economic-institutions
- International Monetary Fund, (2019) World Economic Outlook Database (GDP based on Purchasing Power Parity), Accessed on April 21, 2019.
- Kamrava, Mehran (2018), “Hierarchy and Instability in the Middle East Regional Order”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14,  No. 4, pp. 1-40.
- Kelly, Robert E. (2014), “The ‘Pivot’ and its Problems: American Foreign Policy in Northeast Asia”, The Pacific Review, Vol. 27, No. 3, pp. 479-503.
- Lardy, Nicholas (2019), “Foreign Firms in China Resist Trump’s Trade War”, East Asia Forum, at: https://www.eastasiaforum.org/2019/10/01/foreign-firms-in-china-resist-trumps-trade-war/
- Liang, Yan (2019), “Trump might lose the US–China Trade War”, East Asia Forum, at: https://www.eastasiaforum.org/2019/11/22/trump-might-lose-the-us-china-trade-war/
- Mearsheimer, John (2001), The Tragedy of Great Power Politics, New York: WW Norton & Company.
- Mearsheimer, John (2006), China’s Unpeaceful Rise, Current History- New York then Philadelphia.
- Monshipouri, Mahmood, Dorraj, Manochehr (2019), “The Divided West and the Rising East”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 15, No. 60, 1-18.
- Mousavian, Seyed Hossein, Mahmoudieh, Younes (2018), “The Nuclear Deal: A Crossroad or Deadlock in Relations with Iran”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 4, pp. 159-189.
- Office of the Secretary of Defense (2019), Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019, at: https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019_CHINA_MILITARY_POWER_REPORT.pdf
- Parameswaran, Prashanth (2014), “Explaining U.S. Strategic Partnerships in the Asia-Pacific Region: Origins, Developments and Prospects”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 36, No. 2, pp. 262-289.
- Qin, Amy (2019), China Hits Back at U.S. Over Hong Kong Bill in a Mostly Symbolic Move, The New York Times, at: https://www.nytimes.com/2019/12/02/world/asia/china-us-hong-kong-bill-protests.html
- Shambaugh, David (2013), “Assessing the U.S. ‘Pivot’ to Asia”, Strategic Studies Quarterly, Vol. 7, No. 2, pp. 10-19.
- Shambaugh, David (2018), “U.S.-China Rivalry in Southeast Asia (Power Shift or Competitive Coexistence?)”, International Security, Vol. 42, No. 4, Spring, pp. 85-127.
- Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21St Century Defense, (2012), US Department of Defense, at: https://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance .pdf
- Walt, Stephan. M. (2018), “US grand strategy after the Cold War: Can realism explain it? Should realism guide it?”, International Relations, Vol 32, Issue 1, pp. 1-20.
- Wayne, Morrison (2018), “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States”, Current Politics and Economics of Northern and Western Asia, 23(4), 1-19.