روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت روندهای ساختاری و نهادینه در خاورمیانه و پیش ‏بینی تحولات آتی با تأکید بر تجزیه ‏طلبی کردها است. سؤال اصلی مقاله این است که روندهای ساختاری موجود در خاورمیانه، به‌خصوص تجزیه‏ طلبی کردها چه تأثیری بر نظم منطقه ‏ای خواهند داشت؟ منظور از روندهای ساختاری و نهادینه مسائل مهمی چون احتمال تجزیه برخی از کشورها و شکل‏ گیری کشورهای جدید بر محوریت کردها، اوج‏گیری اسلام رادیکال سنی و احتمالاً افول آن طی سال‏ های آینده، احتمال فزاینده تسری بی‏ ثباتی به قدرت ‏ها و بازیگران اصلی خاورمیانه به‌خصوص ترکیه و عربستان، روند روبه گسترش سیاست‏ های دست ‏راستی در اسرائیل، کاهش اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای آمریکا و درنهایت اهمیت فزاینده خاورمیانه برای کشورهای اروپایی است. با توجه به این روندها و در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه بدین شکل مطرح می‏شود: «نظم منطقه ‏ای در خاورمیانه درنتیجه هجوم عوامل و بازیگران مختلف در آستانه یک دوره انتقالی جدی قرار دارد، بر این اساس پیش‏ بینی می‏شود در سالیان آینده شاهد خاورمیانه ‏ای متفاوت با محوریت رشد ملی‏گرایی، تجزیه‏ طلبی، شکل‏گیری کشورهای جدید و جدال آن‌ها با بازیگران مسلط، تداوم رقابت ایدئولوژیک قدرت‏های منطقه‏ ای با افزایش احتمال تسری بحران به آن‌ها باشیم». مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را در پنج بخش به روش تحلیلی و با رویکردی مبتنی بر آینده موردبحث و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Dominant Regional Trends and the Future of Order in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Ghasem Toraby 1
  • Mohammad Naser Taheri zadeh 2
1 Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamedan, Iran
2 Ph.D. student of international relations, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to identify the structural and institutional trends in the Middle East and predict future developments with an emphasis on Kurdish separatism. The main question of the paper is how will the structural trends in the Middle East, especially the Kurdish separatism affect the regional order? Structural and institutional trends are important issues such as the likelihood of some countries breaking down and formation of new countries on the basis of the Kurds, the rise of radical Sunni Islam and probably its decline over the coming years, the increasing likelihood of instability extending to key Middle Eastern powers and actors, especially Turkey and Saudi Arabia, the growing trend of right-wing politics in Israel, declining Middle East Strategic importance for America and finally the importance of the Middle East to European countries. Given these trends and in response to the main question, the hypothesis is as follows: The regional order in the Middle East is on the verge of a serious transitional period as a result of the influx of various actors. Accordingly it is predicted that "In coming years, we will see a different Middle East with a growing focus on nationalism, separatism, the emergence of new countries and their struggles with dominant actors, the continued ideological rivalry of regional powers with increasing chances of crisis to them." The present article intends to discuss this issue in five sections in an analytical way with a future-based approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sykes-Pico Order
  • Kurdistan Region
  • Regional Competition
  • Revival of Nationalism
  • Transnational Actors
- آریک ادکانیان، علیرضا و میثم خسروی (1397)، «مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال 15، شماره 59، زمستان، صص48-27.
- «پیوندهای عمیق عربستان با افراط‌گرایی»، 1396، قابل‌دسترس در:
http://fa.alalam.ir/news/1992466/پیوندهای-عمیق-عربستان-با-افراط‌گرایی-در-انگلیس
- تأکید اربیل بر احترام به‌حکم دادگاه فدرال درباره وحدت عراق (1396)، آبان، قابل‌دسترس در:
http://www.isna.ir/news/96082313825/تأکید-اربیل-بر-احترام-به-حکم-دادگاه-فدرال-درباره-وحدت-عراق
- ترابی، قاسم (1396)، «فروپاشی سایکس‏پیکو، کردها و آینده خاورمیانه»، ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی، شماره 55-54، شهریور و مهر، صص56-39.
- علیخانی، مهدی (1396)، «هویت گرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی و پیامدهای منطقه‌ای آن»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال ، شماره 55، زمستان، صص210-181.
- قاسمی، محمدعلی (1396)، «جامعه‏شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 75، 23-15.
- Anti-Semitic incidents in UK See Sharp Rise (2015), at: http://www.bbc.com/news/uk-33713259
- Ardemagni, E. (2018), “The Persian Gulf Rimland: Federalism, Geostrategy and Patronage in Contemporary Southern Yemen”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 56, Spring, pp. 65-88.
- Barkey, Henri (2016), “ Erdogan’s Foreign Policy Is in Ruins”, at: http://foreignpolicy.com/2016/02/04/erdogans-foreign-policy-is-in-ruins/
- Barmin, Yury (2017), “Kurdish referendum a double-edged sword for Russia”, at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/iraq-kurdistan-referendum-double-edged-sword-russia-baghdad.html
- Bayır,  Ozgun Erler (2016), “Challenges for EU in the Middle East: Use of Soft Power”, at: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2--2016_bayir.pdf
- Challenges to Democracy and Social Cohesion (2016), at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/israel/13107.pdf
- Doruk Ergun et al (2018), “The Role of the Middle East in the EU-Turkey Security Relationship: Key Drivers and Future Scenarios”, at: http://www.iai.it/sites/default/files/feuture_op_20.pdf
- Gummesson, E. (2000), Qualitative Methods in Management Research, Sage Publications.
- Fattouh, Bassam and Economou, Andreas (2019), “Oil Price Paths in 2019: Navigating Volatile Markets”, at: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/02/Oil-Price-Paths-in-2019-Navigating-Volatile-Markets.pdf
- Higginbottom, Michael (2009), “Assessing United States Policy in Iraq: The Kurdish Dilemma”, at: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a497492.pdf 
- Israel Election: Netanyahu Wins Fifth Term as Rival Concedes (2019), at: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/israel-election-netanyahu-wins-fifth-term-as-rival-gantz-concedes
- Kamrava, Mehran (2018), “Hierarchy and Instability in the Middle East Regional Order”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 4, pp 1-40.
- Liga, Aldo (2017), “The “Israel Factor” and the Iraqi-Kurdish Quest for Independence”, at: http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1720.pdf
- Lindenstrauss, Gallia and Cluzet, Adrien (2017), “An Independent Iraqi Kurdistan? On the Prospects and Viability of a Future State”, at http://www.css.ethz.ch/en/services/digitallibrary/articles/article.html/cc953a39-415c-461b-b5d5-19c91fd3c930/pdf
- Nader, Alireza et al(2016), “Regional Implications of an Independent Kurdistan”, at: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1452/RAND_RR1452.pdf
- Saleh, Mohamed (2008), “A Survey on Futures Studies Methods”, at: https://www.researchgate.net/publication/238737064_A_Survey_on_Futures_Studies_Methods
- Springborg, Robert (2016), “The New US President: Implications for the Middle East and North Africa”, at: http://www.iai.it/sites/default/files/menara_fn_2.pdf
- Turkey Country Facts (2019), at: https://www.heritage.org/index/pdf/2019/countries/ turkey.pdf
- Ulgen , Sinan (2013), “Erdogan’s Dilemma”, at: http://foreignpolicy.com/2013/06/02 /erdogans-dilemma/
- Xuequan, Mu (2017), “Turkey-Iran approach may hinder Kurdish secession dream”, at: http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/06/c_136661001.htm