تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند

2 دکتری حقوق محیط زیست و مدرس گروه حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

امروزه حفاظت از محیط زیست، در پرتو همکاری­های جهانی به مثابه توسعه در حالی از جمله مصادیق همگرائی بین المللی به شمار می­آید، که پایداری جهانی به طور چشمگیری تحت تاثیر رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی قرار دارد، که این مهم هم­گام با توسعه در پرتو تعاملات، توافقات و همکاری­های بین­المللی بروز و ظهور پیدا می­کند. تحقق این موضوع، در گرو ایجاد چارچوب­های دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوری­های پایدار انجام می­پذیرد و رشد سبز با محوریت حفاظت از محیط زیست، رونقی دوچندان می­یابد. در این پژوهش، برآنیم تا مسیر توسعه­گرائی و همگرائی در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست را تحلیل نمائیم. این پژوهش در پی پاسخ­گویی به این سوال است که؛ واکاوی توسعه­گرایی و همگرائی بین­المللی چگونه به حفاظت از محیط زیست جهانی نظم و نسق می­دهد؟ در این راستا، پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است، که با هدف حفاظت محیط زیست وتبیین نقش دولتها در برابر چالشها، با تکیه بر همگرایی بین­المللی و یکپارچه­سازی قوانین، بعنوان یک موضوع مهم بین­المللی، چالشها و خلأهای اجرایی و حقوقی همگرایی بین­المللی، مدنظر قرارگرفته­است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که تهدیدات محیط زیستی، مخاطرات وسیعی را به همراه­داشته و حقوق بشر، در تقابل محیط زیست طبیعی و انسانی، مورد هجمه واقع شده­است. با عنایت به نگاه توصیفی پژوهش، تقویت همگرایی بین‎المللی در جهت نیل به حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ارزش و چارچوب سیاستی ضروری و یک اولویت جدی تلقی گردیده، و راهبردی اساسی برای مهار مخاطرات محیط زیستی و رهیافتی مؤثر برای تعادل بخشی به توسعۀ پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Dimensions of Environmental Protection in Light of International Development and Convergence

نویسندگان [English]

  • soroosh mahootchian 1
  • Sobhan Tayebi 2
1 International Law MSc at Islamic Azad University, Damavand Branch
2 Environmental Law Ph.D. and Lecturer in the Department of Environmental Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, environmental protection, in the light of global cooperation as development, is one of the examples of international convergence, while global sustainability is significantly affected by economic growth and social change, which is important in line with development in the light of interactions, International agreements and cooperation is emerging. This is achieved through the creation of rigorous and consistent frameworks and a focus on sustainable innovation and green growth with a focus on protecting the environment prosperity doubles. In this research, we aim to analyze the path of development and convergence in the Nile towards environmental protection. In this regard, the present study aims at protecting the environment and explaining the role of governments against challenges by relying on international integration and the integration of laws as an important international issue and legal challenges of international integration. The findings of this study indicate that environmental threats pose a great danger and human rights have been attacked in the face of the natural and human environment. Wherever possible, enhancing international convergence to achieve environmental protection is seen as an essential policy value and priority and is a fundamental strategy for controlling environmental hazards and an effective approach to balancing sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Environmental Law
  • International Convergence
  • Environmental Risks
  • Environmental Protection
  • Sustainable Development
- اخوان‌کاظمی، مسعود و دیگران (1398)، «واکاوی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره12 شماره 46، تابستان، صص40-9.
- افتخارجهرمی، گودرز و علیرضا رضایی (1395)، «همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره سوم، شماره1،پیاپی7، بهار، صص 3-32.
- امین‌منصور، جواد (1398)، «رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست در پرتو تحول در روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال33، شماره1، بهار، صص119-160.
- پورهاشمی، سیدعباس و بهاره ارغند (1392)، حقوق بینالملل محیط زیست، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ دوم.
- جکسون، رابرت و گئورگ سورنسون (1383)، «درآمدی بر روابط بین‌الملل»، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده، و حسن سعید کلاهی، تهران: نشر میزان.
- جوادی، علیرضا (1395)، «بررسی مشکلات و چالش‌های فراروی توسعه حقوق بین­الملل محیط زیست»، پایان­نامه کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- حسنان، منصوره (1393)، «نقش همگرایی بین‌المللی در حفاظت جهانی از محیط زیست؛ فرصت ها و تهدیدها»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- حکاک‌زاده، محمدرضا (1388)، «صلح جهانی از طریق نظام قانونمند»، رسالۀ دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- دروگری، ریحانه و پیمان حکیم زاده خوئی (1397)، «مسئولیت بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های ارتش‌های خصوصی»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 15، شماره 2، پاییز، صص106-109.
- دی منتو، جوزپ (1394)، محیط زیست جهانی و حقوق بین‌الملل، ترجمه سبحان طیبی، تهران: اننتشارات مجد.
- رابینسون، نیکلاس و لال کوروکولاساریا (1390)، مبانی حقوق بین‌الملل محیط زیست، ترجمه سید مهدی حسینی، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم.
- راحتی‌آسیابر، حمید(1392)، «بررسی فنی و حقوقی پیوستن ایران به موافقت­نامه بین­المللی حمل و نقل مواد خطرناک (ADR)»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- شریفی طرازکوهی، حسین (1392)، درآمدی بر شهروندی جهانی، تهران: انتشارات میزان.
- پورهاشمی، سیدعباس، سبحان طیبی و هادی طالع‌خرسندی (1397)، «طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست: راهبردها و رهیافت‌ها»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 15، شماره2، پاییز، صص137-107.
- طیبی، سبحان و لیلا هلالی (۱۳۹۴)، «حفاظت از محیط زیست جهانی در پرتو تعامل دیپلماسی و همگرایی بین‌المللی»، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران: موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست، صص21-18.
- طیبی، سبحان و مریم اسماعیلی‌فرد (1396)، دیپلماسی محیط زیست در پرتو  مذاکرات و تصمیم‌سازی بین‌المللی، تهران: انتشارات مجد.
- طیبی، سبحان (1394)، «استانداردهای زیست محیطی در فرایند دیپلماسی و حقوق بین‌الملل محیط زیست»، دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان، دبیرخانه دایمی دانشگاه شهید مفتح، صص135-118.
- طیبی، سبحان (1395)، دیپلماسی محیط زیست و حقوق بین‌الملل توسعه پایدار؛ مجموعه آراء و نظریات، تهران: انتشارات مجد.
- طیبی، سبحان (1396)، دیپلماسی محیط زیست و تأثیر آن بر تعاملات بین‌المللی و صلح جهانی، تهران: انتشارات خرسندی.
- علیزاده، مسعود و ابراهیم رحمانی (1395)، «ضرورت درک تحول مفهوم جامعه بین‌المللی در حقوق و روابط بین­الملل»، جستارهای سیاسی معاصر، سال7، شماره4، صص39-21.
- فضلعلی سرکانی، مهری (1397)، «طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین‌المللی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
- ماهوتچیان، سروش (1398)، «تبیین ابعاد همگرایی در پرتو توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
- موسوی، سیده زهرا (1392)، «تحریم اقتصادی و حق بر آموزش»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مفید قم.
- وحیدی، موسی‌الرضا (1397)، «زبان دیپلماتیک؛ ابزار مهم دیپلماسی عمومی جدید»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و دوم، شماره سه پاییز، صص13-17.
- Brännlund, Runar and Amin Karimu (2017), “Convergence in Global Environmental Performance: Assessing Heterogeneity, Environmental”, Springer, 8 December, pp. 1–24, Pubilsh Online at: https://link.springer.com/article/10.1007/s10018-017-0203-8
- Busch, Per-Olof and Helge Jörgens (2005), “International Patterns of Environmental Policy Change and Convergence”, European Environment, Vol. 15, No. 2, Winter pp. 80-101.
- Castro Pereira, Joana (2015), “Environmental issues and international relations, A New Global Disorder: The Role of International Relations in Promoting a Concerted International System”, Revista Brasileira de Política Internacional, Vol. 58, No.1, p. 191-209.
- Holzinger, Katharina, Christoph Knill and Bas Arts (2008), Environmental Policy Convergence in Europe: The Impact of International Institutions and Trade, Cambridge: Cambridge University Press.
- Korhonen, Outi and Johanna Friman (2019), “Soft and Hard Trends of Prevention”, CIFILE Journal, Volume 1, No 1, Summer, p. 37-45.
- Mazzuoli, Valerio De Oliveira (2019), Derecho Internacional Público Contemporáneo, Barcelona: Bosch Editor.
- Tayebi, Sobhan, Fazlollah Moosavi and Abbas Poorhashemi (2017), “International Interaction and Global Peace in Light of International Convergence: A Strategy to Achieve Environmental Diplomacy”, International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 14, No. 7, p. 1573-1582.