موضوعات = دیوان بین المللی دادگستری
اثبات صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22034/isj.2024.398132.2012

فرامرز یادگاریان؛ محسن محبی؛ امیرحسین ملکی زاده