عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال 2002 دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران و وکیل دادگستری

چکیده

به منظور برهم نخوردن صلح و ثبات بین‌المللی و بی‌کیفر نماندن مجرمان داخلی کشور یوگسلاوی، شورای امنیت سازمان ملل با تجربه تشکیل دیوان‌های موقت کیفری بین المللی توکیو و نورنبرگ، دیوان دیگری را در فرآیند تحقق اهداف بلند مدت عدالت انتقالی، بنام دیوان بین‌المللی یوگسلاوی تشکیل داد تا این دیوان بین‌المللی کیفری موقت، ضمن احترام به اصل قانونی بودن جرم و رسیدگی منصفانه و رعایت حقوق متهمان و متخلفان، قوانین داخلی یوگسلاوی، قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل، اسنادی که از سوی دولت یوگسلاوی پذیرفته شده‌اند و عرف بین‌المللی که پیش از تشکیل این دادگاه وجود داشته است؛ استناد کند و جرایم متهمان را مورد شناسایی قرار دهد. از همین رو سوال این پژوهش این است که این دیوان موقت، چه رویکردی را در صدور آرای سال 2002 خود نسبت به چهار پرونده با نام محکومین؛ کوناراک، کواک، وکویک – میلان سیمیک – واسجلویک و کرنوجلاک و استفاده از تخفیف و تبدیل مجازات پس از ارتکاب عمل مجرمانه، اتخاذ کرده است؟ در این مقاله ضمن بررسی آن آرا، به نقد و تحلیل آرا و دفاعیات متهمین و نظریه اصل فردی بودن مجازات ها و تاثیر شخصیت و همکاری متهمین در اعمال شدن تخفیف بعنوان عدالت ترمیمی به شیوه توصیفی- تحلیلی پرداخته ایم (تخفیف مجازات حسب شرایط متهم و جرم در زمان محاکمه).

کلیدواژه‌ها


-آشوری، محمد (1386)،آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سمت.

- اسماعیل نسب، حسین (1393)، مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق بین‌الملل، تهران، جنگل.

- اسماعیل نسب، حسین و علی بابایی‌مهر (1393)، «نسل‌کشی، مبانی نظری و بررسی موضوعی با تاکید بر قضیه میانمار»،  مجله مدرسه حقوق، شماره 90

- اسماعیل نسب، حسین (1396)،«استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرآیند عدالت انتقالی، تهران»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال چهاردهم، شماره 1، تابستان.

- اسماعیل نسب، حسین (1391)، «جایگاه عدالت در اسلام و قوانین موضوعه ایران»، همایش کرامت اخلاقی در مبانی دینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، چکیده مجموعه مقالات همایش.

- ادواردو گریپی (1383)، «دیوان بین‌المللی کیفری و حقوق بین‌الملل»، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 13.

- بجاوی، محمد (1375)، حقوق بین‌الملل؛ قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه.

- بیگ‌زاده، ابراهیم (1385)، «سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 19.

- بیگ‌زاده، ابراهیم (1387)، «موانع امحای بی‌کیفری»، مجموعه مقالات همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، تهران، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.

- پوربافرانی، حسن (1390)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، جنگل، چاپ سوم.

- پورهاشمی، فخرالسادات (1390)، «مبانی نظری عدالت در اندیشه مقام معظم رهبری»،فصلنامه معرفت، سال بیستم، شماره 9 (پیاپی 168).

- خسروشاهی، قدرت‌اله (1387)، «تعاملات فلسفی در عدالت ترمیمی»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره 34.

- شبث، ویلیام (1384)، مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سیدباقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، تهران، جنگل.

- رابیجیان اصل، مهرداد (1385)،«تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه»، مجله حقوق دادگستری، شماره‌های 56-57.

- رهگشا، امیرحسین (1393)، رابطه حقوقی دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران، مجد.

- طهماسبی، جواد (1388)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، نشر جاودانه جنگل.

- کریانگساک، کیتچایساری (1382)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین آقایی‌ جنت‌مکان، انتشارات دانشور

- مافی، همایون (1392)، مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل، تهران، مجد.

- میرمحمد صادقی، حسین (1388)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، میزان.

- نژدی‌منش، هیبت‌اله (1393)، «عوامل رافع مسئولیت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری»، تهران، مجله حقوق بین‌المللی، ش 51

- اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی

- اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، (1945).

- منشور سازمان ملل، (1945).

- معاهدات چهارگانه ژنو، (1949).

- Bassioni, M. sherif, (2011), International Crimes, Jus Cogens and Obligation Erga Omnes, law and contemporary problem, Vol. 56, No. 4.

- Cf. Procureur Contre Furundizjia, (2001), 10.12.1998, n.IT 95-17/1; W.A. Schabas, An Introduction to ICC, Cambridge.

- E. Greppi, (2001), I Crimini di uerra e Contro l'umanitata nel diritto Internazionale, Torino.

- G. Schwarzenberger, (1968), International Law as Applied by International Courts and Tribunals, II, the Law of Armed Conflict, London.

- H. MC Coubrey, (1998) International Humanitarian Law, Dordrecht – Boston – Lancaster.

- Http://www.icty.org/sections/TheCases/JudgementList, Cf. Furundizjia.

- UNSC resolution, S/RES/827, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 1993.

- ICTY Case (2002), Dragoljab Kunarac, Radomir Kovac, Zoran Vokovic, Case no: it – 96-23-it- 96-23/1-a, date 12 Jun

- ICTY Case (2002), Milorad Krnojelac, Case no: it – 97-25-t, date 15 Mar

- ICTY Case (2002), Milan Simic, Case no: it – 95-9/2-s, date 17 Oct.

- ICTY Case (2002), Mitar Vaseljevic, Case no: it – 98-32-t, date 29 Nov.