دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، تابستان 1398 

مقاله مستخرج از رساله

3. آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی

صفحه 63-82

یوسف باقری حامد