دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، بهار 1394، صفحه 21-195 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

6. نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح

صفحه 173-197

علی بابایی مهر؛ حسین اسماعیل نسب