نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی چالوس

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید

چکیده

در اعصار مختلف، ادیان به دلایل گوناگون اقدام به گفت و گو و هم اندیشی با یکدیگر می پرداختند؛ زیرا نیاز به هم اندیشی مشترک را درک می نمودند و همزیستی و همبستگی جهان را جدای از یکدیگر نمی پنداشتند. بر همین اساس در زمان حاضر نیز اسناد بین المللی متعددی از جمله دو پیمان نامه بین المللی حقوق بشری تدوین یافتند تا بتوانند در کنار ارتقای حقوق بشر و مفاهیم مشترک میان تمامی ادیان، صلح را در سطح جهانی گسترش دهند و موجبات رفع ناهمگونی های غیرذاتی و غیرمهم را فراهم آورند که در این زمان نیز، گفت و گوی تمدنها همچنان دارای اهمیتی مهم است و نقش خود را از دست نداده است. نقش گفت و گوی تمدنها تا آنجا دارای اهمیت است که نه تنها می تواند صلح مثبت و دائمی را در سطح بین المللی موجب شود و توقف تعارض به مقدسات سایر ادیان را به طور قاطع مورد تثبیت قرار دهد، بلکه موجبات ارتقای مفاهیم نوین حقوق بشر را حتی در درون کشورها نیز به همراه داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا کارکردهای گفت و گوی تمدنها به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گیرند و نقش گفت و گوی میان تمدنهای جهانی بر ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح، بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dialogue among Civilizations and its Effects on Peace and Human Rights

نویسندگان [English]

  • Ali Babayee Mehr 1
  • HOSSEIN ESMAEILNASAB 2
1 Assistant Prof. Dept of International Law, Islamic Azad University, Chaloos Branch, Iran.
2 PhD Student of International Law, Mofid University, Gom, Iran
چکیده [English]

At different ages, religions according different reasons discuss together and mind paying because they understand the need for collaborative thinking and tolerance and solidarity can not imagine a world apart. Accordingly, in the present, as well as numerous international instruments, including covenant of human rights were formulated to promote human rights and concepts along the interface between all religions in the global market and place peace and develop it, and the not important heterogenic cause the provide At this time, a dialogue of civilizations still has important significance and its role is not lost. Dialogue of Civilizations is so important that it can not only cause of international peace and permanent positive and stop conflict sanctities of other religions to be crucial for the consolidation, but also promote new concepts of human rights, even within countries also have. This study aimed to examine the theoretical and practical functions as a dialogue of civilizations, and the dialogue among civilizations to promote human rights and peace, to be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promoting Peace
  • Human Rights
  • Dialogue of Civilizations
  • Positive Peace
  • Fix Conflict
  • Religions
الف: کتابها
1. قرآن
2. آندرو میلز، براویت جف، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران، ققنوس، 1385
3. بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، تهران، مجد، چاپ دوم، 1392
4.  بروجردی، مهرزاد، روشنفکران ایران و غرب، برگردان: جمشید شیرازی، فرزان، تهران،
.1377
5. بروجردی، مهرزاد; روشنف کران ایران ی و غرب، ترجمه جمش ید ش یرازی، تهران،
فروزان، 1377
6.  ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1386
7. قادری، علی، جایگاه گفت وگوی تمدنها در نظام س یال بین الملل، کتاب چیستی
گفت وگوی تمدنها (مجموعه مقالات )، سازمان مدار ک فرهنگی انقلاب اسلامی _ گروه
. انتشارات ، 1377
8. سیف زاده، حسین، مبادله همکارانه تمدنی و مفاهمه همدلانه فرهنگی (تامل نظری)
تهران، ققنوس، 1386
9. شایگان، فریده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1380
10.  هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، میزان، چاپ دوم، 1391
11. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء، چاپ ششم، 1389
12.  مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1390
13. مشیرزاده، حمیرا، ابراهیمی، نبی الله، تحول مفاهیم در ورابط بین المللی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول ، 1389
14. میر مدرس، سید موسی، جامعه برین؛ جستاری در جامعه دینی و جامعه مد نی، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1383
15 . وکیل، امیرساعد، حقوق بشر؛ صلح و امنیت بین الملل ی، تهران، مجد، چاپ دوم، 1391
16. هانتینگتون، ساموئل، برخورد تمدن ها (مندرج در نظریه برخورد تمدن ها)، هانتینگتون و منتقدانش، ترجمه و ویرایسته مجتبی امیری، انتشارات وزرات امور خارجه، تهران، چاپ دوم، 1375
ب: مقالات
17. اسماعیل نسب، حسین، بابایی مهر، علی، منابع طبیعی موجود در خاورمیانه؛ فرصت یا تهدیدی برای خاورمیانه جدید در تعامل با نظام سلطه، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی، سال دهم، تابستان 1392 ، شماره 33.
18. رحمانی، تقی، مقاله «گفت وگوی تمدنها را از کجا آغاز کنیم؟»، روزنامه نشاط، 4/5/1378
19. روزنامه جمهوری اسلامی 19/9/79
ج: اسناد و قوانین
20. قانون اساسی ایران 1368
21. منشور سازمان ملل متحد 1945
22. میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 1966
23. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
24. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966
25. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 1998
26. عهدنامه چهارم حقوق جنگ ژنو (مربوط به افراد کشوری در زمان جنگ) 1949
27. معاهده 1969 حقوق معاهدات وین
د: خارجی
28. http://www.un.org/millenniumgoals, oct/12/2013.
29. Joshua s.goldestin, international relations, London, longman, 1992.