نویسنده = فرشید جعفری پابندی
تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله

دوره 20، شماره 3، دی 1402، صفحه 211-228

10.22034/isj.2023.401556.2022

سید سعید احمدی؛ ابوالفضل لطفی زاده؛ فرشید جعفری پابندی


ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر

دوره 18، شماره 3، دی 1400، صفحه 143-164

10.22034/isj.2022.314124.1657

سید سعید احمدی؛ ابوالفضل لطفی زاده؛ سید فرشید جعفری پابندی