تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

اسرائیل سرمایه‌ای استراتژیک و متحد راهبردی آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود. منافع مشترک آمریکا و اسرائیل تا آنجا پیش رفته که در شکل روابط ویژه نمود یافته است. آمریکا بنا به مجموعه‌ای از دلایل سیاسی، استراتژیک و فرهنگی از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند. این دو کشور نسبت به افزایش توانایی موشکی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند و در این رابطه برای تضعیف و کاهش توانمندی نظامی ایران به تجارت تسلیحاتی روی آورده‌اند. مقاله حاضر به تبیین منافع مشترک آمریکا و اسرائیل به عنوان عامل تعیین کننده روابط آمریکا و اسرائیل در ابعاد سیاسی و نظامی - امنیتی می‌پردازد. از همین‌رو پرسش کلیدی مقاله آن است که اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه چه جایگاهی دارد؟ فرضیۀ مقاله این است که از آنجایی که توسعه و توان موشکی ایران در بلندمدت تهدیدی امنیتی برای آمریکا و اسرائیل به عنوان دو متحد استراتژیک محسوب می‌شود. لذا این دو کشور با هدف کنترل و مهار قدرت موشکی ایران دست به همکاری تسلیحاتی زده‌اند و در راستای منافع استراتژیک مشترک و افزایش بازدارندگی موشکی در برابر ایران گام بر می‌دارند؛ که این امر منجر به مسابقه تسلیحاتی عظیمی در منطقه خواهد شد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌مندی از چارچوب مفهومی روابط ویژه شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- الهی، همایون (1389)، خلیج­فارس و مسائل آن، نشر قومس، چاپ هشتم، تهران.

- آهویی، مهدی (1390)، «نقش لابی اسرائیل در سیاست­­خارجی ایالات­متّحده؛ از اسطوره تا واقعیّت»، فصلنامه مطالعات جهان، دورۀ اول، شمارۀ 1، صص 126- 101.

- باقری، زهرا و حسین دهشیار، سیدمحمد طباطبایی و محمد یوسفی­جویباری (1397)، «تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه­ای آمریکا از سال  2017- 2001»، فصلنامهتخصصیعلوم­سیاسی، سال چهاردهم، شماره چهل و سوم، 200- 161.

- جعفری، علی­اکبر (1390)، «تبیین عوامل و اهداف اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم، صص 191- 153.

- جعفری، علی­اکبر (1391الف)، «همکاری هسته­ای- تسلیحاتی و اتحاد استراتژیک میان آمریکا- اسرائیل»، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، سال اول، شماره اول، صص 16- 1.

- جعفری، علی­اکبر (1391ب)، «تبیین عوامل و اهداف اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم، صص 191- 153.

- جوانپور هروی، عزیز، سیدمحمدرضا موسوی و رحیم نوروزی (1396)، «تأثیر طرح سپر دفاع­موشکی آمریکا بر امنیت قدرت­های منطقه­ای؛ مطالعه موردی روسیه- ایران»، فصلنامهمطالعاتسیاسی، سال دهم، شماره 38، صص 30- 1.

- حافظ­نیا، محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات پاپلی، چاپ دوم، تهران.

- درج، حمید و سید داود آقایی (1396)، «جایگاه راهبردی یمن در سیاست خارجی و امنیتی ترامپ»،فصلنامهمطالعاتروابطبین­الملل، سال دهم، شماره 40، صص 68- 39.

- درخشه، جلال و علیرضا کوهکن (1388)، «نگاهی نو به دلایل حمایت آمریکا از اسرائیل»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 10، صص 130- 91.

- ساجدی، امیر (1396)، «سیاست خاورمیانه­ای ترامپ؛ مطالعه موردی بحران سوریه و حمله موشکی آمریکا»، فصلنامهمطالعاتروابطبین­الملل، سال دهم، شماره 40،  صص69 – 92.

- سیمبر، رضا و احسان اعجازی (1394)، «رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین- اسرائیل 2015- 2001»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره چهارم، صص 36- 7. 

- عباسی، مجید و الهام شهبازی (1392)، «عوامل همگرایی دیپلماسی آمریکا و رژیم صهیونیستی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 3، صص 816- 795.

- عبدالله­خانی، علی (1382)، آمریکا (3): ویژه روابط آمریکا- اسرائیل، تهران: ابرار معاصر تهران.

- عطایی، فرهاد و زهرا عالی (1391)، «روابط ویژه آمریکا و اسرائیل: پژوهشی درباره پیشینه، ماهیت و گسترۀ این روابط»، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 1، صص 269- 243.

- قربانی، مژگان (1391)، «استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خلیج­فارس و تأثیر آن بر امنیت­ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 38، صص 30- 1.

- قوام­ملکی، حمیدرضا (1390)، «نقش موشک­ها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامهرهنامهسیاستگذاری، سال دوم، شماره سوم، صص 117- 97.

- کوردسمن، آنتونی. اچ (1382)، موازنه نظامی در خلیج­فارس و خاورمیانه، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: سایه­روشن، چاپ اول.

- کولائی، الهه (1381)، «توسعه روابط فدراسیون روسیه و اسرائیل(با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)»، فصلنامه سیاست، دوره 57، شماره 508، صص 46- 1.

- لطفیان، سعیده (1395)، «دیدگاه راهبردی اسرائیل و برآورد تهدید امنیتی آن برای خاورمیانه»، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 1، صص 200- 179.

- مرادی­کلارده، سجاد و مهدی هدایتی­شهیدانی (1396)، «راهبرد امنیت منطقه­ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی­ها و اهداف»، فصلنامه روابط خارجی، سال نهم، شماره سوم، صص 192- 163.

- ملکی، محمدرضا و فرزاد محمدزاده­ابراهیمی (1389)، «روابط ویژۀ ایالات متحده- اسرائیل و سیاست خاورمیانه­ای دولت باراک اوباما»، فصلنامه بین­المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره سوم، صص 136- 107.

- موسوی­فر، راضیه (1395)، «روابط ایران و آمریکا؛ مسأله اسرائیل»، فصلنامه سیاست، دوره 46، شماره 2، صص 514- 497.

- میرجلیلی، سیدمحمدمهدی (1397)، «انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، تداوم یکجانبه ‌گرایی ترامپی و وظائف مسلمانان»، فصلنامه حبل‌المتین، دوره هفتم، شماره 22، صص 3-1.

- نوروزی­امیری، رحیم و علی­اصغر محمدی­دارابی (1396)، «استراتژی ایالات­متحده آمریکا در استقرار و گسترش طرح سپر دفاع موشکی»، فصلنامه مطالعات سیاسی بین­المللی، سال دوم، شماره چهارم، صص 174- 151.

- یزدانی، عنایت­الله و رضا محمود­اوغلی (1388)، «نقش نفت در حمله آمریکا به عراق»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین­المللی، دوره 1، شماره 1، صص 138- 117.

 

- Baker, Luke, (November 3, 2016), “Iran Commands 25, 000 Shi’ite Fighters in Syria: Israeli official”, Retrieved November 5, 2016, Retrieved from http://www.reuters.com/ article/us-mideast-crisis-syria-israel-idUSKBN12Y1VK.

- Bennis, Phyllis (2017), “the New Internationalism”, Washington: institute for Policy Studies.

- Blanco, Luis Fernando de Moraes y. (2015), “On the Uses and Functions of, Strategic Partnership, in International Politics: Implications for Agency, Policy and Theory”, Dissertation Submitted to the Faculry of Sociology at Bielefeld University for the Degree of Doctor of Philosophy (Dr.phil.) Bielefeld, 25 March, Available at: https://pub.uni-bielefeld.de, Accessed on: 2017/12/8.

- Chubin, Shahram (1994), Iran's National Security Policy: Capabilities, Intentions and Impact, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

- Cohen-Almagor, Raphael(2017), “President Trump and the Israeli-Palestinian Conflict”, University of Hull, Available at:  at: https://www.researchgate.net

- Frank, Thomas (2018), “US Congress approves $38 billion pledge of military aid to Israel”, Available at: https://thearabweekly.com/us-congress-approves-38-billion-pledge-military-aid-israel.

- Green, Stephen J. (1984), Taking Sides: America's Secret Relations with Militant Israel, New York:  William Morrow & Co, pp. 1- 370

- Hildreth, Steven A. (2012), Iran’s Ballistic Missile and Space Launch Programs, Congressional research Service, December 6, 7-5700, www.crs.org, R 42849.

-Holland, Steve and Maayan Lubell (2017), “Trump recognizes Jerusalem as Israel’s capital, reversing longtime U.S. Policy”, Reuters, Available at: https:// www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel/trump-recognizes-jerusalem-asisraels-capital-reversing-longtime-u-s-policy-idUSKBN1E01PS.

- Levey, Zach (2 April 2004), “The United States’ Skyhawk Sale to Israel, 1966: Strategic Exigencies of an Arms Deal,” Diplomatic History, Vol. 28, No. pp.255-276.

- Mark, Clyde R. (2005), Israel: US Foreign Assistance, CRS Issue Brief for Congress, Foreign Affairs Defense and Trade Division, The Library of Congress.

- Marcus, Dara and Marcel Sangsari (2015), “Strategic Partnership as an Instrument of EU Foreign Policy”, Workshop Report of Carleton University, Available at: https://labs.carleton.ca.

-McMaster, H. R and Gary D. Cohn (May 30, 2017), “America First Doesn’t Mean America Alone”, The Wall Street Journal.

- Mossalanejad, Abbas (2017), “Trump's Middle East Policy Making and the Future of Security”, Geopolitics Quarterly, Volume 12, No 4, pp. 39- 65.

- Chomsky, Noam (1991), “After the Cold War: U. S. Foreign Policy in the Middle East”,

 Cultural Critique, No. 19, pp. 14-31.

- Karen L., Puschel (1993), “U.S.-Israeli Strategic Cooperation in the Post-Cold War Era: An American Perspective”, Available at: https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1993-03-01/us-israeli-strategic-cooperation-post-cold-war-era-american/

- Roblin, Sebastien (December 5, 2018), “Meet Israel's Ultimate Weapon: Custom-Built F-35 Stealth Fighters”, The National Interest, Available at: https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-israels-ultimate-weapon-custom-built-f-35steal th-fighters-37947

- Spetalnick, Matt and Luke Baker (2016), “Record new U.S. military aid deal for Israel to be signed in days: sources”, Retrieved from https: https://www.reuters.com/article/us-usa-israel/record-new-u-s-military-aid-deal-for-israel-to-be-signed-in-days-sources-idUS KC N11J12R.

- Zanotti, Jim (June 13, 2019), Israel: Background and U.S. Relations in Brief, Specialist in Middle Eastern Affairs, pp. 1- 15

- Zunes, Stephen (1996), “The Strategic Functions of U.S. Aid to Israel”, Middle East Policy Council, Available at: https://www.mepc.org/node/4789

- Zunes, Stephen (2002), “Why the U.S. Supports Israel”, Foreign Policy in Focus, Retrieved from https://fpif.org/why_the_us_supports_israel/