آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران، زنجان

چکیده

آموزش و حق بر سلامت و بهداشت عمومی موضوعات به هم پیوسته‌ای هستند که یکی بدون دیگری قابل تصور نخواهد بود. به موجب ماده 14 پیمان‌نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ دولت‌ها متعهد شده‌اند تدابیر لازم را پیرامون اجرای کامل آموزش حقوق بشر اتخاذ نمایند و در صورت عدم اجراء، مرتکب نقض تعهد بین اللمللی خواهند شد. از اینرو با عنایت به اهمیّت و جایگاه آموزش در نظام بین الملل حقوق بشر می‌توان چنین اذعان نمود که بهره‌مندی از سایر حقوق بنیادین بشری نظیر حق بر سلامت و بهداشت عمومی در برخورداری از آموزش حقوق بشر امکان‌پذیر خواهد بود. پژوهش حاضر بصورت یک مطالعه موردی انجام شده و هدف از نگارش آن تبیین مفهوم و ابعاد تحت پوشش آموزش حقوق بشر در حوزه سلامت و بهداشت عمومی می‌باشد.
سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، این امر است که با توجه به تحولات اخیر، در فرآیند ورود این حق به نظام بین‌المللی حقوق بشر، رویکرد دولت‌ها در ارتباط با حق مزبور باید حق محور باشد یا درمان محور؟ فرضیه ما حاکی از آنست که رویکرد دولت‌ها در خصوص سلامت و بهداشت عمومی و آموزش آن، حق محور می‌باشد. لذا عدم توجه به آموزش سلامت و بهداشت عمومی می‌تواند منجر به آسیب‌های شدید اجتماعی در جوامع انسانی شود. بنابر این، دولت‌ها بایستی با بهره‌گیری از همکاری های بین‌المللی، ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقی افزایش دهند. روش انجام پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی با گردآوری منابع است.

کلیدواژه‌ها


- Amir Arjmand, Ardeshir (2007), International Documents Collection of Human Rights, Part I, Global Documents, by UNESCO Chair on Human Rights, Peace and Democracy, Shahid Beheshti School of Law, Second Edition. [Persian]

- Ansari, Bagher (2009), Human Rights Education, Tehran, Majd Scientific and Cultural Assembly. [Persian]

- Bowring, Bill (2012), “Human Rights and Public Education”, Cambridge Journal of Education, Vol. 42, No. 1.

- Christie, P. (2010), “The complexity of human rights in global times: The case of the right to education in South Africa”, International Journal of Educational Development, Vol. 30, No. 1.

- Dixon, Martin (2018), An Introduction to International Law, Translated and Edited by Dr. Mehdi Zakarian and Hassan Saeed Kalahi, Khorsandi Publications, Tehran, Second Edition. [Persian]

- Eslami, Reza & Others, (2014), Human Rights Education, Majd Scientific and Cultural Assembly, Tehran, First Edition. [Persian]

- GA Res.48/127,48Sess.

- Gerber, Paula (2011), “Education about Human Rights: Strengths and Weaknesses of the UN Declaration on Human Rights Education and Training”, Alternative Law Journal, Vol. 36, No. 4.

- http://applications.emro.who.int/dsaf/emrpub_2012_en_1362.pdf, Last Visited 2019 /2/10.

- http://assembly.coe.int/committee/MON/Role_E.pdf, Last Visited 2019/02/15

- http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2015/12/Framework-for-Action-2030.pdf, Last Visited 2019/2/10

- http://www.unsiap.or.jp/e-learning/el_material/PSS/1810, Last Visited 2019/02/15.  

- https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/2016_RigaSymposium_BackgroundPaper_ EN.pdf, Last visited 2019/1/4

- https://www.humanium.org/en/right-to-education/, Last Visited 2019/2/10.

- https://www.stiglitzsenfitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, Last visited, 2019 /02/29.

- https://www.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE CTION=201.html, LastVisited 2019/02/13.

- Jayasurya, Gautam (2012), “Right to Education: The Past, Present and Future”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1615699orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1615699

- Kalantry, Sital and Getgen Kestenbaum, Jocelyn and Koh, Stephen Arrigg (2010), “Enhancing Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights Using Indicators: A Focus on the Right to Education in the ICESCR”, Human Rights Quarterly, Vol. 32.

- Marks, Stephen P. (2005),“The Human Rights Framework for development: seven Approaches in http://www.hsph.harvard.edu/fxcenter.

- Mehrpour, Hossein (2009), Human Rights and Implementation Strategies, Tehran, Information Publication, Second Edition. [Persian]

- Navab Daneshmand, Fariba (2007), “A Review of Some Human Rights Education Methods”, Law Journal, Center Journal, International Legal Affairs and Presidential Affairs, No. 37. [Persian]

- Niavrani, Saber (2010), "The Right to Education in the International Human System", Legal Research, No. 52. [Persian]

- Rezaei, Sohrab (2005), Alphabet of Human Rights Education, Abed Publications, Tehran. [Persian]

- Salomon, Gavriel (2003), “Does Peace Education Make a Difference in the Context of an Intractable Conflict?” Center for Research on Peace Education.

- Singer, Michael (1997), The Future of International Human Rights, Washington, Internatinal Rule of Law.

- Tomaevski, K. (2001), Human Rights Obligations: Making Education Available,Accessible, Acceptable and Adaptable, Right to Education Primers No. 3 Swedish International Development Cooperation Agency.

- UNGA, Happiness: Towards a Holistic Approach to Development, General Assembly Resolution, A/RES/65/309, 19 July 2011

- Veenhoven, R. (2012), “Happiness: Also Known as “Life Satisfaction” and “Subjective Well-Being”, in: Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research, Springer Netherlands.

- White Franklin and DJ. Nanan (2008), International and Global Health, in Wallace RB, N. Kohatsu (Eds): Max-cy-Rosenau-Last.  Public Health and Preven-tive Medicine.  15th Ed.  New York, McGraw Hill.

- White, Franklin (2015), “Primary Health Care and Public Health: Foundations of Universal Health Systems”, Medical Principles and Practice, Vol. 24, No. 2.

- Willmore, L. (2004), Basic Education as a Human Right, Economic Affairs, Oxford: Blackwell Publishing.

- Zanjani, Habibollah and Others (2000), Community Development and Reproductive Health, Human Publication, Second Edition. [Persian]

-White Franklin, L. Stallones and JM. Last (2013), Global Public Health – Ecological Foundations, New York, Oxford University Press, Chapt 6: Inte-grated Approaches to Disease Prevention and Control.