مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نظریه‏ های روابط بین ‏الملل حتی اگر صراحتاً به موضوعات حقوق بین‏الملل نپردازند، به ‏صورت ضمنی با آن در ارتباط بوده که به‏ شکل بهره‏ گیری از رویکردها، زبان و اصطلاحاتی متفاوت اما نزدیک به حقوق بین ‏الملل همچون هنجارها، نهادها و رژیم‏ها منعکس می‏شود. در این میان، سنت جامعه بین ‏الملل از ظرفیت‏های بیشتری در اتصال میان دو رشته حقوق بین‏ الملل و روابط بین ‏الملل برخوردار است. پرسش محوری مقاله این‏گونه مطرح شده است که «دلیل اصلی موفقیت سنت جامعه بین ‏الملل در برقراری پیوند میان روابط بین ‏الملل و حقوق بین ‏الملل در چیست؟» فرضیه‏ ای که مقاله حاضر در صدد آزمون آن برآمده این است که «دلیل اصلی اساسی موفقیت سنت جامعه بین ‏الملل در ایجاد سازگاری میان حقوق بین‏ الملل و روابط بین ‏الملل، تمرکز بر مفهوم جامعه بین‏ الملل (به‏ مثابه نمود عینی کاربست مباحث هنجاری مورد علاقه حقوق بین ‏الملل در عرصه‎ی روابط بین ‏الملل) بوده که با اتخاذ موضع میانه این سنت بین واقع‏گرایی (با تأکیدش بر مسایل روابط بین ‏الملل) و آرمان‏گرایی (با تأکیدش بر مسایل حقوق بین ‏الملل) همراه شده است.» نوع پژوهش طی این مقاله، توصیفی-علی بوده و از روش ‏شناسی استنباطی و رویکرد میان ‏رشته ‏ای استفاده شده است. یافته‏ های مقاله نیز درستی فرضیه پژوهش را نشان می‏دهند.

کلیدواژه‌ها