بررسی آینده‌پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران.

2 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- اصفهان، ایران.

3 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

ناتو از جمله سازمان‌های بین‌المللی امنیت دسته‌جمعی و نظامی است. با فروپاشی شوروی ، ناتو فسلفه وجودی خود را از دست داد، ولی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ‌های خلیج فارس، بحران کوزوو و... موجب شد در سال 1997، رسما هدف خود را ایجاد صلح و امنیت در جهان معرفی نماید و بر طبق آن به فرآیند گسترش خود به شرق بپردازد. جنگ‌های 2001 افغانستان و 2003 عراق، ناتو را علاوه بر ترکیه، در این مناطق با ایران نیز همسایه کرد، همچنین ناتو با دیگر همسایگان ایران شروع به همکاری گسترده نمود. حال، سوال اصلی پژوهش آن است که «با توجه به سیاست گسترش به شرق ناتو، انواع سناریوهای رفتاری قابل پیش‌بینی این حضور در محیط پیرامونی ایران، برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» روش بررسی پژوهش روش‌های تحلیلی و سناریونویسی است و اطلاعات به صورت اسنادی جمع‌آوری شده است. نتیجه کلی نیز نشان می‌دهد که با توجه به تعمیق حضور ناتو در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و این امر که آمریکا رهبری ناتو را بر عهده دارد، دارای روابط خصمانه با جمهوری اسلامی ایران است، سناریوهای قابل پیش‌بینی رفتار ناتو، طیفی از سناریوهای پرخطر، کم‌خطر و همکاری‌جویانه می‌باشد و میزان تهدیدها و فرصت‌های این سناریوها برای امنیت ملی ایران، وابسته به راهبردهایی است که سیاست خارجی ایران در برابر آن اتخاذ می‌کند، یعنی اینکه رفتاری تهدیدآمیز از خود نشان دهد و یا رفتاری تنش‌زدا، به علاوه اینکه ایران تا چه حد توانایی دارد تا انواع قدرت‌های خود را تقویت کند، در رفتار آینده ناتو با ایران مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Future of NATO Presence in the Middle East and the Surrounding Environment of Iran and Its Impact on the National Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Soheil Soheili najafabadi 1
 • Elham Hossein Khani 2
 • Hamed Amoui 3
1 Member of the Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran
2 PhD . of International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran-Isfahan, Iran.
3 PhD., of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

NATO is one of the international organizations for collective and military security. With the collapse of the Soviet Union, NATO lost its existential philosophy, but international crises including the Persian Gulf War and the Kosovo crisis and… led it in 1997 to formally announce its goal of world peace and security. The 2001 wars in Afghanistan and the 2003 wars in Iraq made NATO a neighbor of Iran in addition to Turkey, and NATO began to cooperate extensively with Iran's other neighbors. Now, the main question of the research is "Given the NATO’S policy of expanding to the east, what are the types of predictable behavioral scenarios of this presence in the environment of Iran for the national security of the Islamic Republic of Iran?" The research method is analytical and scenario writing methods and the information has been collected in the form of documents. The overall result also shows that, given the deepening NATO presence in the periphery of the Islamic Republic of Iran and the fact that the United States is leading NATO, it has hostile relations with the Islamic Republic of Iran. Predictable scenarios of NATO’S behavior are a range of high-risk, low-risk, and cooperative scenarios, and the extent to which these scenarios pose threats and opportunities to Iran's national security depends on the strategies that Iran's foreign policy adopts. That is to say, threatening or de-escalating behavior, in addition to the extent in which Iran is able to strengthen its various powers, is influential in NATO's future treatment of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NATO
 • Iran
 • Peripheral Areas
 • Middle East
 • National Security
 • Futures Studies
 1. Ahmadi, S., Gholami, M. (2017). Political Islam; A Geopolitical Challenge in Iran and the North Atlantic Treaty Organization’s Relations. Islamic Revolution Research, 6(21), 7-39. (In Persian)
 2. Almasi, M., Ezzati, E. (2010). The Expansion of NATO Toward East and Iran’s National Interests. Territory, 6(24), 1-9. (In Persian)
 3. Amir Ahmadian, B., Rezazadeh, H., Jorfi, A. (2016). Analysis of Relations between Iran and Armenia in the Framework of Defensive Realism. Central Eurasia Studies (CES), 9(1), 19-41. doi: 10.22059/jcep.2016.58572
 4. Aras, B., Akpinar, P. (2017). Turkish Foreign Policy and The Qatar Crisis. Istanbul Policy Center at Istanbul University (IPM/IPC), 15 Aguste, 1-8, at: https://www.researchgate.net/profile/Pinar_Akpinar2/publication/319059837_Turkish_Foreign_Policy_and_the_Qatar_Crisis/links/598d9aab0f7e9b07d22bc3f6/Turkish-Foreign-Policy-and-the-Qatar-Crisis.pdf
 5. Associated Press(2019). A look at foreign military bases across the Persian Gulf. September 4, at: https://apnews.com/e676e805b77347108068afc160313e2d
 6. Behnke, A. (2013). NATO's Security Discourse After the Cold War: Representing the West, London. Routledge.
 7. Bellamy, A.J. (2004), Security Communities and Their Neighbors: Regional Fortresses or Global Integration, London, Palgrave Macmillan. doi: https://doi.org/10.1057/9780230005600
 8. Bozorgmehri, M., Abbaspour Baghabory, A. (2014). EU-NATO Relations: Challenges and Opportunities. Political Quarterly, 44(3), 643-662. doi: 10.22059/jpq.2014.53369 (In Persian)
 9. Erik Adkanian, A., Khosravi, M. (2018). Food Security through the Lens of Transitional Justice. International Studies Journal (ISJ), 15(2), 139-155. (In Persian)
 10. Global Fire Power (2020). 2020 Military Strength Ranking. January 11, at: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
 11. Haghpanah, J., Ahmadi, B. (2010). The New Strategic Concept and Iran-NATO Issues, in: Jafari A., Conference on NATO Trans-Regional Approaches: Challenges, Tehran: Office of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs.
 12. Keohane. R.O. (1986). Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond, in: Keohane R.O. (ed.). Neorealism and Its Critics, New York, Colombia University Press.
 13. Langner R. (2011). Stuxnet: Dissecting a Cyberwarfare Weapon. IEEE Security and Privacy, 9(3), 49-51, doi: 10.1109/MSP.2011.67
 14. Lemmy, S. L. (2004). Contemporary and New Approaches: Neorealism and Neoliberalism, in: Billis, J., Smith, S., The Globalization of Politics: International Relations in the Modern Age; Historical Context, Theories, Structures and Processes, Translated by Rahochamani. A., Tehran: Abrar International Institute for Contemporary Studies and Research, Tehran. (In Persian)
 15. Lobell, S. E. (2017). Structural Realism/Offensive and Defensive Realism. Oxford Research Encyclopedia of International Studies, Dec. 22, Retrieved 8 Nov. 2020, from https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-304.
 16. Lopez-Jacoiste, E. (2010). The UN Collective Security System and its Relationship whit Econimic Savctions and Human Rights. Max Planck Yearbook of United Nations Law, 14(1). 273-335.
 17. Mandeelbaum, M. (2019). The New Containment: Hangling Russia, China, and Iran. Foreign Affairs, (98)2, 123.
 18. Melton, M. (2017). Is Make America Great Again' Racist?. Voice of America, August 31, at: https://www.voanews.com/usa/make-america-great-again-racist
 19. Merriam-Webster (2019). Security. 25 March. at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/security
 20. Mirkoshesh, A., Khademi, M. Ashrafi, A. (2019). Continuing US-led NATO Influence in Afghanistan and its Impact on Iran's National Security. Political Science Quarterly, 15(47), 71-95. (In Persian)
 21. Monavari, S., Mohammad Sharifi, M. (2017). Defensive Realism and the Logic of NATO's Existence after September 11. International Quarterly of Geopolitics (IGQ), 13(47), 176-202.
 22. Moradi, M. (2002). NATO Expansion to the East and its Security Consequences. Strategic Report for the Office of Political and International Studies, February 1. 6612(1-22). at: https://www.rc.majlis.ir/en/report/download/732720 (In Persian)
 23. National Security Strategyof the United States of America (2017). December 18, 1-86, at: http://nssarchive.us/national-security-strategy-2017/
 24. NATO Official Site (2015). ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014). 1 Sepember at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm
 25. NATO Official Site (2019A). Collective defence - Article 5”, 25 November, at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm
 26. NATO Official Site (2019B). Ballistic Missile Defence, October 9, at: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49635.htm
 27. NATO Official Site (2020A). NATO Mission Iraq. April 14, at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166936.htm?
 28. NATO Official Site (2020B). Partners. March 27, at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/51288.htm
 29. NATO Official Site (2020C). NATO on the Map. March 20, at: https://www.nato.int/nato-on-the-map/#lat=35.9817677175843&lon=31.649323299999995&zoom=0&layer-1&layer-2
 30. Oxford Analytica (2017). Global Trends to 2035: Geo-Politics and International Power. European Parliamentary Research Service: Global Trends Unit, September, PE 603.263, 1-116, at: http://www.oxan.com/insights/client-thought-leadership/global-trends-to-2035/
 31. Romania’s Permanent Delegation to NATO (2020). NATO Mission in Iraq. Agust 17, at: https://nato.mae.ro/en/node/1101
 32. Shea, J. (2016). How did NATO Survive the Cold War? NATO's Transformation after the Cold War from 1989 to the Present. NATO Official Site, 6 December. at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_20526.htm?selectedLocale=en
 33. Soheili Najafabadi, S., Kishishian Siraki, G., Ghaedi, M., Simbar, R. (2019). The Survey of Military Policies Effects on Persian Gulf Regional Security. International Studies Journal (ISJ), 16(1), 155-182. (In Persian)
 34. Soleimani. A. (2020). Danger of NATO confrontation with Iran?!. Iran Diplomacy, January 25. code 1988857. at: http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1988857/ (In Persian)
 35. Soltani, F., Mottaghi, A., Mohamadjani, M. (2020), A Study of France's Political-Military Strategy in the Indian Ocean. International Studies Journal (ISJ), 16(4), 87-110. (In Persian)
 36. Sorenson, G., Jackson, R. (2012). An Introduction to International Relations, Translated by M. Zakerian, A. Taghizadeh and H. Saeed Kolahy, Tehran: Mizan Publishing, 4th Edition. (In Persian)
 37. Stoltenberg, J. (2018). NATO will build up its presence in Iraq. Mighty Trending, March 31, at: https://www.wearethemighty.com/mighty-trending/nato-will-build-up-its-presence-in-iraq/
 38. Strategic Report (2017). Review of the National Security Strategy of the United States of America. Collection of Strategic Reports of the Explanatory Strategic Think Tank, Tehran: Tabien Strategic Think Tank. (In Persian)
 39. United Nations Security Council (2003). Resolution 1510. 13 October. pp.1-2, at: https://www.nato.int/isaf/topics/mandate/unscr/resolution_1510.pdf
 40. Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security (IS), 9(4), 3-16.
 41. Zaki, Y., Gholami, M. (2018). NATO’s Geopolitical Territory Extension in the Geopolitical Territories to the West of the Islamic Republic of Iran. Defence Policy, 26(101), 9-43. (In Persian)