تبیین سیاست خارجی دونالد ترامپ در رویارویی با بحران هسته‌ای کره شمالی: واکاوی متغیرهای سطح تحلیل خُرد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، رشت، دانشگاه گیلان.

چکیده

فعالیت هسته‌ای کره شمالی به عنوان بحرانی مستمر از دوران جنگ سرد تاکنون ادامه داشته است. به ویژه که با دستیابی کره شمالی به موشک‌های بالستیک و قاره‌پیما بحران از منطقه شرق آسیا فراتر رفته، و موجب تنش و ناامنی در نظام بین‌الملل نیز شده است. ایالات متحده آمریکا که از ابتدا تاکنون برنامه هسته‌ای‌زدایی این کشور را در دستور کار سیاست خارجی خود در منطقه شرق آسیا قرار داده است، با روی کار آوردن دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سیاست‌های مصرانه‌تری را جهت خلع سلاح هسته‌ای این کشور به نمایش گذاشت، که جملگی از تهدید و تحریم تا مذاکره و توافق در نوسان بوده است. بنابراین با نگاهی به سیر تقابل و تعامل ترامپ با کره شمالی این سوال اساسی مطرح شد: که سیاست‌ خارجی دونالد ترامپ در رویارویی با بحران هسته‌ای کره شمالی چگونه قابل تبیین است؟ جهت پاسخ به این سوال با کاربست نظریه پیوستگی جیمز روزنا به واکاوی موضوع در سطح تحلیل خرد پرداختیم. یافته‌های پژوهش روشن کرد که منافع سیاسی، امنیتی و استراتژیک هریک از دو کشور موجب می‌شود که این بحران توسط دونالد ترامپ نیز لاینحل باقی بماند. در این پژوهش شیوه پرداخت به مسئله تبیینی_توصیفی بوده و گردآوردی اطلاعات به شیوه اسنادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Donald Trump's Foreign Policy on the North Korean Nuclear Crisis: An Analysis of Micro-Analysis Level Variables

نویسندگان [English]

 • Sara Maleki 1
 • Mohammad Hossein Esmaeili Sangari 2
1 MA of International Relations, Giulan University
2 Political Science Dep, Human Faculty, Rasht,The University of Guilan.
چکیده [English]

North Korea's nuclear activity has continued as a continuing crisis since the Cold War. In particular, with North Korea acquiring ballistic missiles and intercontinental ballistic missiles, the crisis has spread beyond the East Asian region, causing tensions and insecurity in the international system. The United States, which from the beginning has put North Korea's nuclear disarmament program on its foreign policy agenda in the East Asian region, but With the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States, he has pursued tougher policies to disarm North Korea, ranging from threats and sanctions to negotiations and agreements. So, looking at the course of Trump's confrontation and interaction with North Korea, the fundamental question arose: how can Donald Trump's foreign policy in the face of the North Korean nuclear crisis be explained? To answer this question, using the theory of James Rosenau, we examine the issue at the level of microanalysis. The research findings show that the political, security and strategic interests of each of the two countries make this crisis unresolved by Donald Trump. In this research, the method of paying attention to the problem is descriptive-descriptive and information is collected by documentary method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Donald Trump
 • North Korea
 • The Nuclear Crisis
 • Kim Jong Un
 • The Level of Microanalysis
 1. Abjad, M. (2013). Politics and Government in the United States, Tehran: Samat Publications. (In Persian)                             
 2. Bell, M., Milani, M. (2017). Why Donald Trump Is the One Leader Who Can Stop North Korea, Fortune, Feb 21.
 3. Brown, BW. (2018). North Korea’s Economic Strategy. 2018, Joint U.S.-Korea Academic Studies, (1)1, 326-341
 4. Chanlett, Emma (2016). North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation, Congressional Research Service.
 5. Cordesman, A. (2016). North Korean Nuclear Forces and the Threat of Weapons of Mass Destruction in Northeast Asia. CSIS, July 25. At: https://www.csis.org/analysis/north-korean-nuclear-forces-and-threat-weapons-mass-destruction-northeast-asia
 6. Dehghani Firoozabadi, J. (2010). Principles of foreign policy, Tehran: Samt samt Publications. (In Persian)
 7. Ghasemi, M. (2005). Principles of International Relations, Tehran: Mizan Publishing. (In Persian)
 8. Graham, C. (2017). Kim Jong-un Says New Missile is 'Gift' to 'American b******s' from North Korea on Independence Day, Telegraph, 5 July, at: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/04/kim-jong-un-mocks-us-rex-tillerson-confirms-north-koreas-icbm/
 9. https://edition.cnn.com/2019/03/02/politics/us-south-korea-military-exercises/index.html (2019). March 02
 10. https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-visits-japan-2019/05/30/index.html (2019). May 30.
 11. https://edition.cnn.com/videos/politics/2018/06/23/trump-second-summit-with-kim-soon-sot-nr-vpx.cnn (2018). June 23.
 12. https://globalnews/edge.msu.edu/2018/01/16/countries/north-korea/government (2018), January 16.
 13. https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/a-43999939- (2018). 22 may.
 14. https://www.inside the games.biz/2018/01/17/articles/1059740/south-korea-and-united-states-agree-to-halt-military-drills-during-pyeongchang-2018 (2018). January 17.
 15. https://www.nytimes.com/2018/08/20/world/asia/north-south-korea-family-reunions.html  (2018), 20 August. 
 16. https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/asia/kim-jong-un-apologizes-missile-launch-trump-says.html.
 17. https://www.reuters.com/article/us-northkorea-russia/north-korea-confirms-leader-kim-jong-un-to-visit-russia-for-summit-with-putin-idUSKCN1RY1KT (2018). August 20.
 18. https://www.whitehouse.gov/2018/06/12/briefings-statements/press-conference-president-trump/-https://www.korea-dpr.com/overseas.html (2018). September 12.
 19. Immelman, A. (2017). The Leadership Style of U.S. President Donald J. Trump, Unit for the Study of Personality in Politics at Saint John’s University.
 20. Kogley, C.W. Wittkopf, E.R. (1991). American Foreign Policy: Pattern and Trend, Translated by Asghar Dastmalchi. Tehran: Office of International Studies, Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)
 21. Mikhailenko, E.B., Chernavskikh,V.D. (2018).The North Korean Nuclear Crisis: Possible Strates for the Administration of D. Tramp, Policy Analysis. (In Russian)
 22. Nikitin, M.B, Rinehart, I. (2017). North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation Emma Chanlett-Avery, Coordinator. Congressional Research Service.
 23. Noori, V., Hassan Hosseini, S. (2019). Egoism in the US Foreign Policy over Trump’s Tenure; The Results and the Implications. Research Letter of International Relations, 12(47). 179-216. (In Persian)
 24. Rezaei, M, Farah Nejad, M. (2017). The dilemma of uncertainty in the analysis of the   North Korean and American crises. Quarterly Journal of International Politics. 101-150 (In Persian)
 25. Rogin, J. (2017). Mike Pence is Quietly Becoming a Foreign Policy Power Player. Chicago Tribune, March 6, at: https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-mike-pence-foreign-policy-president-20170306-story.html
 26. Rosenau, J. (1966). Pre –Theory and Theories of Foreign of Policy. in Barry Frrell, B. (ed): Approaches to Comparative and International Politics, New York: North Western University Press.
 27. Rosenau, J. (1971). The Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press.
 28. Trump, D. (2015). Crippled America: How to Make America Great Again, Translator Mohtasham, S., et.al., Tehran: Third Edition. (In Persian)
 29. Trump, D. Zanker, B. (2007). Think Big and kick ass in business and life, Translator: M. Hemtian, M., Tehran: Gandman Publishing. (In Persian)
 30. Warden, J. K. (2017), North Korea’s Nuclear Posture: An Evolving for U.S. Detererrence, Prolifermation Papers, Ifri. March 2017.
 31. Xiangzhe, X. (2019) North Korea is Committed to Possessing Nuclear Weapons. Eurasia Studies Issue, Kariya University Sociology. (In China)