نویسنده = رضا فرهمند
نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل

دوره 19، شماره 4، فروردین 1402

10.22034/isj.2023.370286.1931

رضا فرهمند؛ حسن صدیق؛ مجتبی اصغریان؛ فتح الله رحیمی