نویسنده = موسی عاکفی قاضیانی
تعداد مقالات: 2
1. منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی

دوره 18، شماره 1، تیر 1400، صفحه 63-82

10.22034/isj.2021.248930.1218

محمد عاکفی قاضیانی؛ موسی عاکفی قاضیانی


2. عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت

دوره 17، شماره 1، تیر 1399، صفحه 115-139

10.22034/isj.2020.113770

محمد عاکفی قاضیانی؛ موسی عاکفی قاضیانی