نویسنده = محمود منشی پوری
غرب تقسیم شده و شرق در حال طلوع

دوره 15، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 1-18

10.22034/isj.2019.89415

محمود منشی‌پوری؛ منوچهر دراج


ایران: سرگردان بین تعامل جهانی و تغییرات قدرت داخلی

دوره 13، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-6

محمود منشی پوری؛ مهدی ذاکریان


جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر

دوره 13، شماره 2، آبان 1395، صفحه 59-78

محمود منشی پوری؛ کریس بولوت