چگونه اخلاق پزشکی به ارائه هر دو فلسفه اخلاقی و سیاسی می‌پردازد؟

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

جراح ارتوپدی ، کلمبوس ، اوهایو ، ایالات متحده

چکیده

چهار اصل اخلاق پزشکی: استقلال، عدالت، غیر تبه کار بودن و لطف می‌توانند به عنوان اساسی برای احترام به حقوق بشر تفسیر شوند. با این وجود، زندگی انسان به صورت چند بعدی قابل درک است. درست مانند روانشناسی عامیانه، اخلاق پزشکی نیز دارای جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی، ذهنی و متافیزیکی/ معنوی طبیعی انسان می‌باشد. این چهار مقوله یک چهارچوب بسیار مفید تجزیه و تحلیل مناسب برای زمینه‌های بزرگتر فلسفه اخلاقی و سیاسی می‌باشند. همچنین این چهار اصل اخلاق پزشکی با چهار مفهوم برابری که از چهار سیستم مختلف اخلاقی حقوقی از تمدن غرب مشتق شده‌اند و دارای پایه‌های جداگانه خود در دین (canon law)، طبیعت (قانون رومی ‌یا Roman law)، اجتماع (English Common law) و فرد (نظریه قرارداد اجتماعی Social Contract Theory) هستند. بنابراین، یک رابطه میان مفهوم احترام قائل شدن برای کرامت شخصی و انسانیت مشترکمان در اخلاق پزشکی و مفهوم برابری در سنت سیاسی لیبرال غربی وجود دارد. اخلاق پزشکی نسبت به مقولات اخلاقی برخی انسجام‌ها را به ارمغان آورده است. همچنین آنها یک منبع فلسفه اخلاقی کاربردی هستند که می‌توانند به ایجاد یک فهم بین فرهنگی و گفتگو میان آنها کمک کنند. دست کم، اخلاق پزشکی ظرفیت فراهم آوردن یک منبع متعادل سازگاری در جامعه جهانی کثرت گرای فاقد بیگانگی و یا اجبار را دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Tom L. Beauchamp and James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Fifth Edition (New York: Oxford University Press, 2000).
 2. Albert R. Jonsen, Mark Siegler, and William J. Winslade, Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine, Fourth Edition (New York: McGraw- Hill, 1998), p.145.
 3. Andrew Parker, In the Blink of an Eye, (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2003).
 4. Peter A. Corning, “Biological Adaptation in Human Societies: a ‘Basic Needs’ Approach”, Journal of Bioeconomics 2: 41–86, 2000.
 5. Roy P. Basler, ed., 1953. The Collected Works of Abraham Lincoln, 8 vols. (New Brunswick, N.J.: Rutgers University), vol. II, p 385.
 6. Henry V. Jaffa, 1982 ed., Crisis of the House Divided: An Interpretation of the Issues in the Lincoln-Douglas Debates, (Chicago: University of Chicago), chap. XIV.
 7. Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (New York: Routledge, 1785/1972), p.142.
 8. James H. Rutherford, “An Ecological Organic Paradigm: A Framework of Analysis for Moral and Political Philosophy,” Journal of Consciousness Studies, 1999, 6 (10): 81–103.
http://www.organicparadigm.com

 1. James H. Rutherford, The Moral Foundations of United States Constitutional Democracy: An Analytical and Historical Inquiry into the Primary Moral Concept of Equality (Pittsburgh, Pa.: Dorrance Publishing, 1992) http://www. moralfoundations.com
 2. Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).
 3. Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature (New York: Viking Penguin, 2002).
 4. Matt  Ridley, Nature via Nurture, (New York: Harper Collins Publishers, 2003).