نقش تعاملات جنوب-جنوب دربه رسمیت شناختن و تحقق حق توسعه: راه پیش رو

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست دپارتمان حقوق بشر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران

چکیده

این مقاله به طور خلاصه تاریخچه پیدایش همکاری جنوب - جنوب  که در گفتمان دستور کار توسعه در دهه 70 آغاز شده را مورد بررسی قرار داده و با گفتمان نظم اقتصادی بین‌المللی جدید، با هدف غلبه بر عدم تقارن و شکاف‌های موروثی از دهه‌های پیشین، به عنوان ابزارزمینه ساز همکاری‌های بین‌المللی در میان کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر تحقق حق توسعه لحاظ شده است. همچنین بازنگری اخیر همکاری جنوب و جنوب را بررسی کرده و بار دیگر به نتیجه صحنه مرکز سیاست ‌و اقتصاد جهانی دست یافته که منجر به  دغدغه و اهمیت موکد به میثاق تاریخی‌اش در راستای تحول نظم جهانی شده است. این مقاله همچنین یک مرور کلی از بحث‌های معاصر در مورد این حقیقت  به ویژه با توجه به فرصت‌های موجود در آن و چالش‌هایی که جنوب جهانی در جهت ایفا و ارتقاء چنین همکاری با آنها مواجه است را به تصویر می‌کشد. در نهایت، این پژوهش برخی از دستورالعمل‌ها و توصیه‌های ملموس مبنی بر افزایش همکاری بین کشورهای در حال توسعه برای به دست آوردن حق توسعه را ارائه خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها