حقوق بشر و جامعه بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

* فعال حقوق شهروندی ایتالیا

چکیده

اعمال حقوق بشر این نظم و آزادی را منعکس می کند. اینها اصول کلیدی است که الهام بخش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بود. عمل بین المللی، با این حال، نشان می دهد که در حالی که اهمیت حقوق بشرتقریبا درجهان به رسمیت شناخته شده است، در عمل اعمال حقوق به محدودیت های متعدد ختم می شود. به رغم مقدار قابل توجهی از مصوبه های قانونی در سراسر جهان در ترویج و حمایت از حقوق بشر، رشد ناسیونالیسم و بازگشت سیاست هویت باعث تولید حقوق بشر منعکس کننده نظمی طبیعی است که از آن آزادی های اساسی جریان می یابد. تبعیض و مانع گفت و گو می شود. افزایش محدودیت هایی که دولت ها بر آزادی رسانه ها تحمیل می کنند، مانع دیگری برای مبارزه با بی عدالتی است. با این وجود، جامعه بین المللی به اندازه کافی برای حل این مشکل اساسی کار نمی کند. سازمان ملل متحد هنوز اساس هر گونه تلاش برای ترویج امنیت، ثبات و رفاه با احترام کامل به کرامت انسانی و حقوق بشر را تشکیل می دهد. اصل مداخله بشردوستانه باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ممکن است راه حلی به سمت سیاست های موثرتر با هدف مقابله با نقض فاحش قوانین بین المللی بشردوستانه، از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فراهم کند. با این حال، اعضای سازمان ملل متحد قادرنیستند و تمایلی به انجام اصلاحات و نوسازی سازمان و روش های آن ندارند، به خصوص با وجود شورای امنیت که نمادی منسوخ از سیاست قدرت قرن گذشته است. به طور مشابه، تأثیر شورای حقوق بشر باید افزایش یابد. موضوع حضوراعضایی که اعتباردموکراتیک آنها مشکوک بوده و آنهایی که به نظر می رسد آشکارا نسبت به حقوق بش بی احترامی می کنند باید بهتر در جهت ترویج استانداردهای حقوق بشر برای جلوگیری از تضعیف اعتبار سازمان ملل استفاده شود. از آنجایی که حقوق بشر  تمام طیف از فعالیت های انسانی را پوشش میدهند، ملاحظه ویژه ای باید به حقوق زنان داده شود، درحالی که این حقوق در بسیاری از کشورها برای قرن ها نادیده گرفته شده اند. در سال های اخیر، به ویژه بعد از تصویب  کنوانسیون سازمان ملل متحد در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، اقدامات مهمی شکل گرفته اند. با این حال، دلیل قانونی قوی تر برای همه این مراحل باید شکل گیرد که برای جامعه بین المللی  ابزاری موثر و کارآمد برای رسیدگی به موارد جدی تبعیض را تضمین کند و  گام های مشخصی را به سوی شناخت واقعی نقش برابر زنان در تمام جوانب زندگی روزمره تبلیغ کند.
 

کلیدواژه‌ها


2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/A-HRC-RES-25-38.pdf

3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

4 http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/12/infographic -human-rights-women

 

Essential Biblography

• J. Brunnee and S. Toope - Norms, Institutions and the UN Reform: The Responsibility to Protect - Journal of International Law and International Relations, 2005 (2), pp. 121-140;

• S. Chesterman - Just War OR Just Peace - Oxford University Press, Oxford 2001.

• Antonio Cassese - The International Law in a Divided World - Clarendon, London 1986;

• Antonio Cassese -  I diritti umani oggi - Laterza, Bari 2005.

• Antonio Cassese - The Human Dimension of International Law - Oxford University Press, Oxford 2008.

• Aleksandr I. Solzhenitsyn, Rebuilding Russia: Reflections and Tentative Proposals, 1991.

• H. Payandee - With Great Powers comes Great Responsibility? The Concept of Responsibility to Protect within the process of International Law - Yale Journal of International Law 2010 (35) pp. 495-516.