چالشهای اعطای وام‌های فاین تک: سیاستگذاری و راهکارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار حقوق گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی

چکیده

تامین مالی کسب و کارهای نوپا یکی از چالشهای نظام مالی بین‌المللی می‌‌باشد. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین چالشها و تحلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه است. نتیجه کلی حاصل، اعطای وام های فاین تک جهت تامین مالی کسب و کارها می‌‌باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشهای اعطای وام‌های فاین تک و راهکارهای موجود در این زمینه چه می‌باشد؟ فرضیه موجود این است که مهمترین چالشهای اعطای این وام ها در حوزه جمع آوری اطلاعات متقاضیان دریافت وام توسط شرکت های تامین اعتبار و چالشهای مرتبط با حفظ حریم خصوصی اشخاص در ذخیره و پردازش اطلاعات آنها می باشد. پژوهش حاضر به روش  اسنادی و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاری‌های تقنینی و اجرایی در پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند و در تصویب مقررات کارآمد در اعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و جهت دهی بر نحوه عملکرد شرکت های تامین اعتبار را به عنوان راهکارهای رفع چالش‌های مذکور پیشنهاد نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- راستی، محمد (1388)، «آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران»، دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، دوره 7، شماره 37، مهر و آبان، صص67-56.

- صادقی، محسن و مهدی ناصر (1397)، «ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند»، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 4، شماره 2، تابستان، صص167-143.

- صدیق، میرابراهیم و آرش شرقی (1395)، «اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 13، شماره 3، زمستان، صص129-121.

- طاهری، مهدی (1397)، «دیپلماسی آکادمیک اروپا؛ با تاکید بر انگلستان، فرانسه و آلمان»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 15، شماره 3، زمستان، صص26-1.

- هاتف مجومرد، مجید،ام‌البنین جلالی و محمد رحیمی‌قاسم‌آبادی (1397)، «حباب‌های سفته‌بازی در بازار ارز دیجیتالی بیت‌کوین»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 11، شماره 40، زمستان، صص204-189.

- Anjan V. Thakor (2019), “Fintech and banking: What do we know?”, Journal of Financial Intermediation, Vol. 14, pp. 1-14, at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3429223

- Clare Sullivan (2019), “EU GDPR or APEC CBPR? A comparative analysis of the approach of the EU and APEC to cross border data transfers and protection of personal data in the IoT era”, computer law & security review, Vol 35, Issue 12, Summer, pp 380–397

- Lopez, D. Aurelio and Tarruella Martinez (2018), “Smart Contracts from a Legal Perspective”, Facultat de Dret Facultad de Derecho, Universiad de Alicante,pp. 1-43,

 downloaded from http://www.ssrn.com

- DiLorenzo, Vincent (2019), “Fintech Lending: A Study of Expectations versus Market Outcomes”By: Forthcoming in Review of Banking & Financial Law, Vol. 23, Issue 41, Winter, pp. 1-35.

- Herrine, Luke (2016), “Credit Reporting’s Vicious Cycles”, N.Y.U. Review of Law & Social change, Vol. 40, Issue 56, Spring, pp. 305-350.

- Hintze, Mike (2017), “Viewing the GDPR through a de-identification lens: a tool for compliance, clarification, and consistency”, International Data Privacy Law, Vol. 3, Issue 1, Spring, pp. 1-16.

- Hurley, Mikella & Julius Adebayo (2016), “Credit Scoring in The Era of Big Data”, The Yale Journal of Law and Technology, Vol 18, Issue 1, Spring, pp.148-216.

- Janciut, Laima (2018), “Data protection and the construction of collective redress in Europe: exploring challenges and opportunities”, International Data Privacy Law,Vol. 3, Issue 1, Spring, pp. 1-13.

- Kaminski, Margot (2019), “The Right to Explanation, Explained”, Berkeley Technology Law Journal, Vol 34, Issue 11, Summer, pp. 189-218.

- Lev-Aretz, Yafit & Nizan Geslevich Packin (2016), “Social Credit and the Right to Be Unnetworked”, Electronic Journal, Vol. 2, Issue 2, Summer, pp. 339-425.

- Margaret Rouse (2019), “Currency”, Last Visited 21 October, at:  https://whatis.techtarget.com/definition/currency

- Omarova, Saulet (2019), “New Tech V. New Deal: Fintech as a Systemic Phenomenon”, Yale Journal on Regulation, Vol. 36, Issue 28, Autumn, pp. 735-793.

- Perkins, David W. (2018), “Marketplace Lending: Fintech in Consumer and Small-Business Lending”, Congressional Research Service, Vol 12, Issue 7, Spring, pp. 1-30.

- Palladino, Lenore (2019), “Small Business Fintech Lending: The Need for Comprehensive Regulation”, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Vol. 24, Issue 1, pp. 77-103.

- Palladino Lenore (2020), “Another Risk for Small Business: Lightly Regulated Fintech Loans”, Political Economy Research Institute, 21 April, at: https://www.peri.umass.edu/component/k2/item/1281-another-risk-for-small-business-lightly-regulated-fintech-loans

- Robby Houben, Alexander Snyers (2018), “Cryptocurrencies and blockchain, Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, Policy Department for Economic”, Scientific and Quality of Life Policies,Vol. 8, Issue 3, Autumn,p. 1-103.

- Rudegeair Peter (2020), “Fintech Lending to Small Businesses Faces Coronavirus Obstacles”, Wall Street Journal, pp. 1-7, Online Edition: https://www.wsj.com/articles/fintech-lending-to-small-businesses-faces-coronavirus-obstacles,

- Schweitzer, Mark E. & Brett Barkley (2017), “Is “Fintech” Good for Small Business Borrowers? Impacts on Firm Growth and Customer Satisfaction”, Fed. Res. Bank of Cleveland, Vol. 17, Issue 8, Summer, pp. 1-17.

- Susan Alkardi (2019), “Defining and Regulating Cryptocurrency: Fake Internet Money or Legitimate Medium of Exchange?”, Duke University School of Law, J.D. expected May, 2019; B.S. in Psychology, University of California, Davis, Vol. 17, Issue 23, Spring, pp. 71-98.

- Wiersch, Ann Marie & Lieberman Scott & Barbara J. Lipman (2019),“An updaten online lender applicants from small business credit survey, a survey for System Federal Reserve Bank of Cleveland”, Online Edition: https://www.newyorkfed.org/smallbusiness/small-business-credit-survey

- World Crypto Index (2020), “Advantages and Disadvantages of Decentralized Blockchains”, at: https://www.worldcryptoindex.com/advantages-disadvantages-decentralized-blockchains/

- Zheng, Zibin & Others, (2017), “An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends”, IEEE 6th International Congress on Big Data, Online Edition: http://reisearch.eu/article/192