روند همگرایی آمریکای لاتین در قرن بیست و یکم

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیارگروه دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

آمریکای لاتین بعد از جنگ جهانی دوم وارد روند همگرایی منطقه‌ای گردید و در قرن بیست و یکم نیز در همان راه گام برداشته و به دنبال همگرایی بیشتر است. اما این مسیر چندان هموار نبوده و تحت تاثیر تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته و نتایج گوناگونی به دنبال داشته است. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که روند همگرایی اقتصادی آمریکای لاتین درگسترش تجارت منطقه‌ای  و در توسعه اقتصادی تا چه حد موفق بوده است؟ پژوهش فعلی بر این فرضیه استوار است که آمریکای لاتین در زمینه همگرایی سیاست‌های تجاری در مقایسه با سایر مناطق جهان موفق عمل کرده است؛ اما این امر با متنوع سازی تجاری و افزایش سهم از تجارت جهانی همراه نبوده و تبعا به افزایش سطح توسعه اقتصادی منطقه نینجامی‌ده است. ادبیات موجود در این زمینه را می‌توان در دو گروه جای داد. گروه اول بر این باور است که همگرایی تجاری بین کشورهای بزرگ‌تر منطقه از موفقیت بیشتری برخوردار بوده و کشورهای کوچکتر به دلیل وابستگی به روابط دوجانبه با آمریکا و اروپا نفعی در همگرایی منطقه‌ای نمی بینند.گروه دوم معتقد است که کل منطقه آمریکای لاتین به همگرایی تجاری علاقمند است اما چون تمایلی به همگرایی مالی و اقتصادی ندارد  نمی‌تواند از مزایای آن استفاده کرده و سهم خود را از تجارت جهانی ارتقاء بخشد. برای بررسی و آزمون فرضیه پژوهش تلاش خواهد شد  با  روش توصیفی- تحلیلی  به بررسی سازمان‌های اقتصادی و تجاری آمریکای لاتین پرداخته و دستاوردهای آنان را تحلیل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- رسولی‌ثانی‌آبادی، الهام (1393)، «تحلیل روند منطقه‌گرایی در آمریکای لاتین بر اساس نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 10، پاییز، صص22-1.

- جکسون، رابرت و گئورک سورنسون (1394)، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه دکتر مهدی ذاکریان و همکاران، تهران، نشر میزان، دفتر دوم.

- Arenas-García, Nahuel (2012), “21st Century Regionalism in South America: UNASUR and the search for development alternatives”, Esharp, 18: 64-85.

Bagley, Bruce M. and Defort, Magdalena (eds.) (2015), Decline of US Hegemony? A Challenge of ALBA and a New Latin American Integration of the Twenty-First Century, Lanham/Boulder/New York/London, Lexington Books.

- Basnet, Hem & Sharma, Subbah (2013), “Economic Integration in Latin America”, Journal of Economic Integration (JEI), Vol. 28 No. 4, December, pp. 551-579, available at: http://dx.doi.org/10.11130/jei.2013.28.4.551

- Bonds, Christian (2018), South American Trade Blocs: A Risk Assessment of Nationalist Movements. Ph.D. Diss., University of Mississippi.

- Caichiolo, Carlos Ricardo, (2017), “The Mercosur Experience and Theories of Regional Integration”, Contexto Internacional, Vol. 39, No. 1, pp. 115-129.

- Caliendo, Lorenzo& Fernando Parro (2015), “Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA”, The Review of Economic Studies, Vol. 82, No. 1, pp. 31-42.

- Gallo, Ettore (2017), “Endogenous Development in ALBA-TCP Member Countries: Assessing an Alternative Model of Regional Integration (2004-today)”, In: Paper presented at the 8th Annual Conference in Political Economy, Berlin 13-15th September, at: DownloadsDocumentsIIPPE_2017_Ettore_Gallo.pdf

- Cifras, can (2019), Comunidad Andina, at: http://www.comunidadandina.org/Publicaciones.aspx

- Cracau, Daniel & Durán Lima, Jose (2019), “Trade and Investment Relations in the Pacific Alliance: Recent Developments and Future Trends”, In: The Pacific Alliance in a World of Preferential Trade Agreements, Cham, Springer.

- Campoamor, C., M. Adolfo, A. Cardenete Flores, P. Del Pozo & P. Nekhay (2019), “Intra-Regional vs. Extra-Regional Trade Liberalization in Central America”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol 55, No. 8, pp. 1880-1892.

- Caribbean 2020: A Multi-Year Strategy To Increase the Security, Prosperity, and Well-Being of the People of the United States and the Caribbean, US Department of State, available at https://www.state.gov/u-s-strategy-for-engagement-in-the-caribbean/

- Cini, Michelle (2017), “Intergovernmentalism”, Politics Trove, available at https://www.oxfordpoliticstrove.com/view/10.1093/hepl/9780198708933.001.0001/hepl-9780198708933-chapter-5

- Espinoza, Alvaro (2019), “Aladi Trade in Services”, UNCTAD, Multi-Year Expert Meeting on Trade, Service and Development, Enhancing Productive Capacity through Services, Geneva, pp. 1–2 May 2019, available at: https://unctad.org/meetings/en/Presentation/c1mem42019_13_Espinoza.pdf

- Ferrari-Filho, Fernando (2014), “A Regional Arrangement Proposal for the UNASUR”, Brazilian Journal of Political Economy, Vol 34, No. 3, pp. 409-423.

- Gonzalez-Perez, M.A, S. Gutiérrez-Viana, J.D. Rodríguez Rios and L. Gutiérrez Gómez, (2015), “Pacific Alliance: Bringing Back Open Regionalism to Latin America”, México y la Cuenca del Pacífico, No. 11, at: https://www.redalyc.org/jatsRepo/4337/433747301003/html/index.html

- Goulder, Robert (2020) “Nafta Versus USMCA”, Forbes Magazine, 22 Janurary, available at: https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/01/22/nafta-versus-usmca-taxes-tariffs-and-trade-in-north-america/#4acf3944a13a

- International Monetary Fund (2018), Statistics Department, IMF Committee on Balance of Payments Statistics, Annual Report 2018.

- IMF (2019), at: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ADVEC/WEOWORLD

- Lallande, Juan Pablo Prado (2016), “The Pacific Alliance: Improving Trade and Cooperation between Latin America and Asia-Pacific”, ISA Asia-Pacific Conference, Honk Kong.

- Laxer, Gordon (2018), “Escaping Mandatory Oil Exports: Why Canada Needs to Dump NAFTA’s Energy Proportionality Rule”, Council of Canadians, Report 15, at: https://canadians.org/nafta-energy-proportionality

- Meissner, Katharina L. (2018), “Regional Security in the Twenty-First Century’s South America: Economic, Energy, and Political Security in MERCOSUR and UNASUR”,In: Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security, Cham, Palgrave Macmillan.

- Nolte, Detlef (2017), “Trade: the Undervalued Driver of Regional Integration in Latin America GIGA FocuS”, Latin America, Number 5, Hamburg, ISSN 1862-3573.

- Prina, Silvia (2015), “Effects of Border Price Changes on Agricultural Wages and Employment in Mexico, Journal of International Development, Vol. 27, No. 1, pp. 17-127.

- Rivera, Salvador. (2014), Latin American Unification: A History of Political and Economic Development, New York, McFarland.

- Stratfor (2017), “Latin America’s Two Trade Blocs Get a Little Closer”, Retrieved from: https://worldview.stratfor.com/article/latin-americas-two-trade-blocs-get-little- closer

- UN, ECLAC (2019), “International trade outlook for Latin America and the Caribbean 2018”, at: https://www.cepal.org/en/publicaciones/pci

- Wiener, Antje and Thomas Diez (2018), Theories of European Integration, Oxford: Oxford University Press, 2nd Edition.