دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، اردیبهشت 1398، صفحه 1-131 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

غرب تقسیم شده و شرق در حال طلوع

صفحه 1-18

10.22034/isj.2019.89415

محمود منشی‌پوری؛ منوچهر دراج


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی

صفحه 99-131

10.22034/isj.2019.89553

الهه کولایی؛ سیدمهدی حسینی تقی‌آباد