مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران‌های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد‌های آن، ناشی از فعالیت‌های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می‌باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه‌های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین‌المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می‌تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین‌المللی در منشور شناخته شده است می‌تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Council Responsibility toward Climate Changes Crisis

نویسندگان [English]

 • Ali Babaee Mehr 1
 • Maziar Zabihi 2
1 Assistant Professor at faculty of Law and Political Sciences of the Islamic Azad University, Chaloos branch, Chaloos, Iran
2 PhD student of International Law at Islamic Azad University of science and research, Terhan, Iran
چکیده [English]

Climate changes outcome global warming and its results are caused by human activities that made the human society and environmental characters at risk. Former United Nations Secretary General Mr. Kofi Annan labels environmental degradation, including social threats against collective security in the proposed agenda for the Summit in September 2005, which was prepared by the Special Committee. It shows the importance of this matter. maybe the result of the climate changes in the different characters cause the internal and international war. This result has different influences on the different governments. Polluting emissions can made problem for human security and made a competitions of living. In this Article we pay the influences of environmental changes on human security and the rule of the Security Council, which has the main duty on the peace of international society, on this matter

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental changes
 • Security Council
 • Human security
 • International peace
 1. 1. افتخار جهرمی، گودرز، حقوق بشر، محیط زیست وتوسعه پایدار، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 50

  2. امیر ارجمند، اردشیر، حفاظت از محیط زیست وهمبستگی بین‌المللی،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1373،شماره 15

  3. امینی نیا، عاطفه، اقدامات اجباری شورای امنیت وچارچوب‌های حقوقی آن، نشر فرهنگ شناسی،1392

  4. باربارا، فین تیگرشتروم، امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل، ترجمه اردشیر امیر ارجمند وحمید قنبری، مجد،1389 ص38

  5. پائولین کر، امنیت انسانی، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 11، شماره3،1387

  6. حقوق زیست محیطی بشر، گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی، دادگستر،1391

  1. رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان‌های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران،مجله حقوقی دادگستر،سال 75، شماره 75، پاییز 1390

  8. سیمبر، رضا، بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بین‌الملل،فصلنامه سیاست خارجی، سال 14، شماره 3، پاییز 1379

  9. عبدالهی، محسن، تغییرات آب و هوایی،: تاملی بر راهبرد‌ها و تدابیر سازمان ملل متحد،فصل نامه حقوق مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 1، بهار 89

  10. فرشاد رومی، امنیت نظام بین‌الملل در پرتو تغییرات آب و هوایی، فصلنامه سیاست خارجی، سال 22، شماره3، 1387

  1. مری روبینسون، محیط زیست، تغییرات جوی و نقض حقوق بشر،سیاحت غرب، شماره 70، 1388

  12. مریم افشاری، رساله دکتری حقوق؛ تغییرات زیست محیطی تهدید کننده صلح وامنیت، دانشگاه شهید بهشتی،1389

  13. موسوی،سید فضل الله، سادات میرمحمدی،معصومه، تغییرات جوی تهدیدی علیه صلح وامنیت بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 49، 1392  

   

  انگلیسی

   

  1. Brunee , Jutta, the United nation and International environmental law: living with an elephant, EJIL,2004
  2. Christopher K. Penny, CLIMATE CHANGE AND THE SECURITY COUNCIL:A PRELIMINARY FRAMEWORK FOR IMPLEMENTING REMEDIAL MEASURES THROUGH CHAPTER VII OF THE UN CHARTER, Centre for International Sustainable Development Law (CISDL),2007
  3. Karen Hulme, Environmental Security: Implications for International Law, YEARBOOK OF INTERNATIONAL 4 ENVIRONMENTAL LAW,2009
  4. Niloy Ranjan Biswas, IS THE ENVIRONMENT A SECURITY THREAT? Environmental Security beyond Securitization , INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW,2011
  5. Security Council 5663rd meeting Tuesday, 17 April 2007, 3 p.m. New York
  6. Silke Weinlich, Climate change before the UN Security Council: head in the sand?       German Development Institute.2011
  7. OLI BROWN, ANNE HAMMILL AND ROBERT MCLEMAN, Climate change as the ‘new’ security threat: implications for Africa, The Royal Institute of International Affairs,2007
  8. SHIRLEY V SCOTT, CLIMATE CHANGE AND PEAK OIL AS THREATS TO
  9. INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY: IS IT TIME FOR THE SECURITY COUNCIL TO LEGISLATE? Melbourne Journal of International Law, Vol 9
  10. Sonia gupta, Environmental Law and Policy: Climate Change as a Threat to International Peace and Security, PERSPECTIVES ON GLOBAL ISSUES,2009
  11. Tim Stephens, International Courts and Climate Change: ‘Progression’, ‘Regression’ and ‘Administration’, Sydney Law School.2009 available at: http:// ssrn.com/ abstract=1487866
  12. Trina Ng, Safeguarding Peace and Security in our Warming World: A Role for the Security Council, Journal of Conflict & Security Law,2010