بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

3 دانش آموخته رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد ارومیه (مراغه‌)

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ماده 2 منشورملل متحد مشتمل بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی از جمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد. این اصول ستونهای نظام حقوق بین‌الملل را استوار نگاه می‌دارند و تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در روابط بین‌المللی میان خویش، باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند. بازیگران و گروه‌های شورشی در حوزه یمن، و شناسایی آن‌ها از سوی دولتها وسازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل، می‌تواند آثار و تبعات متفاوتی برای آنها داشته باشد. تحولات اخیر یمن و مداخلات عربستان تحت عملیات طوفان قاطع، و در پی آن صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت جای بسی تامل واندیشه دارد، براستی آیا صدور این قطعنامه را می‌توان دلیل مشروعیت حضور و مداخلات نظامی عربستان در صحنه پر از آشوب یمن، با بازیگران متعدد، که نقش‌ها مدام در حال عوض شدن درآن می‌باشند دانست؟
این نوشتار در پی آن است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، غیر قانونی وغیر مشروع بودن مداخله نظامی عربستان در یمن را با مبنی قرار دادن اصول بنیادین حقوق بین‌الملل متجلی در منشور، ضمن بیان نواقص قطعنامه 2216بیان دارد، و این که این قطعنامه نمی‌تواند موجب مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی عربستان در یمن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Legal Aspects of Saudi Arabia’s Military Intervention in Yemen with Emphasis on the Security Council 2216 Resolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohebi 1
  • Vahid Farid 2
  • Hasti Koosha 3
  • Mehdi Kordy 4
1 Faculty of Law, IAU, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Faculty of Law, IAU, Amol Branch, Amol, Iran.
3 Dept. of International Law, IAU, Uromieh Branch, Uromieh, Iran.
4 Faculty of Law and Political Sciences, IAU, Sciences & Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Article 2 of the UN Charter, including the principles of public international law, including the principle of non-use of force, the principles of Inherent Right of Self- defense and the principles of The Right of nations to self-Determination. These principles hold the pillars of international law that all countries and international organizations in international relations among themselves, should consider compliance with these principles. Cast and rebel groups in Yemen area, and identify them by governments, international organizations in international law, can have a different consequences. Recent developments in Yemen and Saudi Arabia’s following interventions that named Operation Decisive Storm interventions, and subsequent of that 2216 resolutions of the Security Council is extremely hesitant thoughts, indeed, if the issuance of this resolution could be due to the justification of military intervention of Saudi Arabia at the tumultuous scene of Yemen, with multiple actors which the roles are constantly is changing? This article tries  descriptive- analytical way, illegal and non-legitimate military intervention in Yemen to Saudi Arabia with the fundamental principles of international law expressed in the Charter while defects of 2216 Resolution, and that this resolution is not conducive to legitimize Saudi Arabia’s military intervention in Yemen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-use of force
  • Non-intervention
  • Self-determination
  • Resolution 2216
  • Rebel groups
  • Saudi Military Intervention
1. منشور ملل متحد، ماده39: شورای امنیت وجودهرگونه تهدید علیه صلح- نقص صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و چه اقداماتی برطبق مواد 41و42 باید صادر شود.
2. United Nations Resolution about Middle East (Yemen), S/RES/2216 (2015).viable at: www.un. Org
3. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، 1387، ص.123
4. Inherent Right of self- defense
5. Armed Attack
6. Necessity and Proportionality
7. ضیایی بیگدلی، پیشین، 448
8. Collective Security System
9. United Nations Resolution about Middle East (Yemen), S/RES/ 2204/ (2015). Available at: www. UN. Org
10. United Nations Resolution about Middle East (Yemen),S/RES/2201/ (2015). Available at: www. UN. Org
11. United Nations Resolutionabout Afghanistan, S/RES/1267/ (1999). Available at: www. UN. Org
12. United Nations Resolution about Threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/1989/(2011). Available at: www. UN. Org
13. United Nations Resolution about threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/ 2161/ (2014). Available at: www. UN. Org
14. United Nations Resolution about Middle East, S/RES/2140/ (2014). Available at: www. UN. Org
15. United Nations Resolution about Threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/ 1368/ (2001). Available at: www. UN. Org
16. United Nations Resolution about threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/RES/1373/ (2001). Available at: www. UN. Org
17. مولایی، یوسف‌، شورای امنیت، مشروعیت بخش یا توصیه کننده؟، قابل دسترسی در www.irdiplomacy.ir (11/7/1390)
18. The principle of non-interference in internal affairs.
 
19. Lumsden, Eleanor. “An Uneasy Peace,” Multilateral Military Intervention in civil war, vol35, 2003, p.802
20. Gray, Christine, Enter notional low and use of Force, Third Edition, oxford, 2007, p.81
21. والاس ، ربکا، حقوق بین‌الملل ، ترجمه قاسم زمانی ، تهران ، شهر دانش، ویراست دوم ، 1387، ص 35.
22. The Draft Report of the 10th commission, Institute de Droit international, Session de Santiago, 2007, Ra porter: Gerhard Heffner.
23. عزیزی‌، ستار، بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی درمخاصمات داخلی با تاکید بر رای مدیران بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیتهای نظامی در مرز بین گنگو، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، شماره 33، 1390، ص .192.
24. Affectivity
25. عزیزی، پیشین، ص.186
26. زارعی ، سعدالله، انقلاب مردمی یمن و قطع نامه شورای امنیت، خبرگزاری موج 29/1/94 قابل دسترسی در www. Mo news. Com/
27. دستور الجمهوریه المینیه ، ماده 114 .قابل دسترسی در
28. The Right of self-determination
29. کسسه‌، آنتونیو، حقوق بین‌الملل‌، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، چاپ دوم، تهران‌، میزان‌، 1388‌، ص.203
30. ضیایی بیگدلی ، پیشین ، ص 219
31. ضیای‌، سید یاسر‌، جدای طلبیدرحقوق بین‌الملل‌، تهران‌، گنج دانش، چاپ اول‌، 1391، ص 56.
32. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America). I. C. I Reports 1986
33. به نقل از خبرگزاری فارس در www.farsnews.com (20/2/94)