اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالیNEU

چکیده

ارزیابی جایگاه و نقش اتحادیه اروپا در سیستم جدید بین‌المللی مبتنی بر مؤلفه­هایی است که بدون نادیده گرفتن آنان فهم و درک صحیح این جایگاه ناممکن خواهد بود. تحولات اخیر در جامعه بین­الملل و به ویژه بحران اقتصادی، تا حدودی نظمی که آمریکا به تنهایی در پی آن بود تا رهبری کند را به چالش کشید. اتحادیه اروپا در دوره جنگ سرد همواره نیم نگاهی به بازیگری در عرصه سیاست بین‌الملل داشته است، اما شرایط دوقطبی جهان و قدرت بالای آمریکا مانع از بازیگری فعال آن اتحادیه در قلمرو سیاست بین‌الملل گردید. شرایط با پایان جنگ سرد عمیقا متحول شد. در این دوران یکی از اهداف عمده اتحادیه اروپا پیشبرد چندجانبه­گرایی و تحصیل نقش و مسئولیت بیشتر نسبت به مسائل مهم بین­المللی و حل و فصل آنهااست. در این چهارچوب روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا و نیز با دو قدرت عمده دیگر، یعنی روسیه و چین حائز اهمیت فراوان است. این مقاله ضمن بررسی وضعیت اتحادیه اروپا در سیستم جدید بین­المللی، نگاهی کلی به روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا و نیز با دو قدرت عمده دیگر یعنی روسیه و چین خواهد انداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

European Union and the Great Powers

نویسندگان [English]

 • Mir Ebrahim Seddigh 1
 • Arash Sahrghi 2
1 Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 North East University, Cyprus.
چکیده [English]

 
The study of European Union’s role in the new international system depends on some factors which without considering them it would be impossible to understand the EU’s main role in the world. Recent developments in the international society, especially economic crises, have fairly challenged the order that The United States is trying to lead. Until the end of the Cold War, The European Union had been trying to play a more significant role in international politics; however, the bipolar international system and the dominance of The United States did not leave any opportunity for The European Union to do so. With the end of the Cold War, this situation changed dramatically. In this era, the main goal of the European Union has been to support multilateralism and to take more responsibility in international issues. In this regard, the relation of the European Union with The United States, Russia, and China is also of great significance. This article will focus on the role of the European Union in the new international system and will also analyzethe EU’s relation with the mentioned powers

کلیدواژه‌ها [English]

 • : European Union
 • New International System
 • United States of America
 • Russia
 • China
 1. ایزدی، پیروز، (1387)، «فرانسه و هویت دفاعی اروپا»، گزارش راهبردی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.

2. پوراحمدی، حسین، (1389)، «هم­گرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ آمریکا: موضوعات و زمینه­ها»، فصلنامه بین­المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره پنجم.

3. خالوزاده، سعید، (1389)، «سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، اتحادیه اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 1. خالوزاده، سعید، (1383)، «اتحادیه اروپا و روند صلح اعراب و اسراییل»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3 و 4.
 2. ذاکریان، مهدی؛ تقی زاده، احمد و سعیدکلاهی حسن، (1385)، «درآمدی بر روابط بین‌الملل»، تهران: نشر میزان.
 3. شریعتی نیا، محسن، «روابط چین و قدرت‌های بزرگ»، قدرت‌های آسیایی (مرکز تحقیقات استراتژیک)، شماره 6، خرداد 1386، قابل دسترسی در:

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=854

 1. فلاحی، علی، (1383)، کتاب اروپا (4) (ویژه روابط اروپا و آمریکا)،تهران: موسسه‌ی‌ فرهنگی ‌مطالعات‌ و تحقیقات ‌بین‌المللی ‌ابرار معاصر تهران.
 2. کیانی، داود، (1386)، «سیاست انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 21، شماره 1.
 3. واعظی، محمود، (1387)، «روابط اتحادیه اروپا و قدرت­های بزرگ»،در محمود واعظی و پیروز ایزدی،سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا (پژوهشنامه شماره18)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

10. واعظی، محمود، (تدوین) و داوود کیانی (گردآوری و تدوین)، (1387)، اتحادیه اروپا و سیاست بین­الملل(پژوهشنامه شماره 16)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 1. Ashton, Catherine, (2009), “Quiet diplomacy will get our voice heard”, Times (December, 17), pp. 1-2, Available at:http://www.timesonline.co.uk
 2. Brzezinski, ZbigniewK., (1997),The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books.
 3. Cumings, Bruce, (1991), “The Seventy Years' Crisis and the Logic of a Trilateral `New World Order”, World Policy Journal, No. 8 (spring).
 4. Fontaine, Pascal, (2006), Europe in 12 lessons, Luxembourg or Belgium: European Communities.
 5. Gomart, Thomas, (2008), “EU-Russia Relations: Toward a Way Out of Depression”, in Andrew C. Kuchins and Thomas Gomart, Europe, Russia, and the US: Finding A New Balance, Washington DC: Ifri/Csis, Transatlantic Project.
 6. Parmentier, Florent, (2009), “Normative Power, EU Preferences and Russia. Lessons from the Russian-Georgian War”, European Political Economy Review, No. 9.
 7. Reid, Anna, (2000), Borderland: A Journey Through the History of Ukraine, New York: Basic Books.
 8. Shapiro, Jeremy & Nick Witney, (2009), Towards a post-American Europe: A Power Audit of EU-US, London: European Council on Foreign Relations (ECFR).
 9. Stokes, Bruce, (2008), “America and the World into a New Era”, Yale Global,No. Sep, Available at: http://yaleglobal.yale.edu/content/america-and-world-new-era-%E2%80%93-part-iii
 10. Wallerstein, Immanuel, (2004), Alternatives: The United States Confronts the World, Boulder: Paradigm Publishers.
 11. Wright, Nick, (2011), “The European Union: What Kind of International Actor?”, Political Perspectives, Vol. 5, No. 2.
 12. Zielonka, Jan, (2012),The Ideology of Empire: the EU’s Normative Power Discourse”, Dahrendorf Symposia Series 2012-05, Available at: www.dahrendorfsymposium.eu%2Ffileadmin%2FContent_Images%2FPapers%2FDahrendorf_Symposia_Series%2FDahrendorf_Symposia_Series_2012_05.pdf
 13. www.ec.europa.eu, (Feb 17, 2010)
 14. www.europarl.eu, (Jun 29, 2002)
 15. www.eurunion.org, (Sep 7, 2011)