نوسازی و احزاب سیاسی: مطالعه موردی دولت ‌هاشمی رفسنجانی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

2 دکترای علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی ظهور پدیده سیاسی و اجتماعی به نام احزاب سیاسی، در دوره‌ای خاص در تاریخ ایران معاصر است تا درکی عمیق‌تر و دقیق‌تر از احزاب سیاسی در ایران ارائه سازد. سوالی که این مقاله به آن پاسخ می‌دهد مربوط به ظهور رهبران حزب کارگزاران سازندگی ایران و نقش مدرنیزه کردن دولت‌هاشمی رفسنجانی است. به منظور انجام این کار، در میان سه نظریه اصلی، نظریه نوسازی به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است.‌ این مقاله همچنین از تجزیه و تحلیل اطلاعات ثانویه به عنوان روش تحقیق استفاده می‌کند. در نظریه‌های جدید مدرن سازی، به جای تمرکز بر "انواع ایده آل"، تمرکز به سمت ویژگی‌های تاریخی خاص هر جامعه تغییر می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مداخله و مدرنیزه کردن دولت‌ هاشمی رفسنجانی با ظهور رهبران حزب کارگزاران به طور مستقیم ارتباط دارد. تلاش‌های مدرنیزاسیون این دولت تغییر قابل توجهی در شاخص‌های توسعه ایران به وجود آورد که منجر به احیای طبقه متوسط جدید ایران شد و پایه‌ای برای تشکیل حزب کارگزاران و پیروزی‌های آن در انتخابات بعدی بود. این حزب به عنوان حامی اصلی اصلاحات سیاسی و اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در عرصه سیاسی ایران تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernization and Political Parties: A Case Study of the Hashemi Rafsanjani Administration

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Yousef Mazarei 2
1 Professor of Regional Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
This paper aims to explore the emergence of a political and social phenomenon, namely political parties, during a specific period in the history of contemporary Iran, in order to move beyond simple analyses and present a deeper and more accurate understanding of political parties in Iran. The question thatthis paper aims to answer pertains to the emergence of the Executives of the Construction of Iran Party (Kargozaran-e Sazandegi-e Iran) and the role of the Hashemi Rafsanjani administration’s modernization efforts. In order to do so, among three main theories, modernization theory has been selected as the theoretical framework. The paper also uses secondary data analysis as its methodology. In new theories of modernization, instead of focusing on ‘ideal types’, the focus is shifted toward historical features specific to each society. The findings of this research demonstrate that there is a direct link between the HashemiRafsaniani administration’s modernizations and the emergence of the Executives of the Construction of Iran Party (Kargozaran Party). This administration’s modernization efforts caused a significant shift in Iran’s development indexes, which resulted in the revival of Iran’s new middle class and provided a basis for the foundation of Kargozaran Party and its victories in subsequent elections. The party became the major proponent of political and economic reform, social liberties, and cultural tolerance in Iran’s political arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Middle Class
  • Modernization
  • Institutionalization
  • Party
  • Political Participation
  • Agents of Construction of Iran
  • Kargozaran
[1]. Azimi, Circuit of Underdevelopment in Iran’s Economy (Tehran: Ney, 1993), 56.
[1]. David Apter, Politics of Modernization (Chicago: University of Chicago Press, 1965).
[1]. Kay Lawson, Political Parties and Democracy in the United States (New York: Scribner, 1986).
[1]. Stein Rokkan, Citizen, Election, Parties (Oslo: Uinversitetsforlaget, 1970).
[1]. Hoseinali Nozari, Political Parties and Party Systems (Tehran: Gostardeh, 2003), 65.
[1]. Ibid., 65.
[1]. Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Press, 1968, 
[1]. Ibid.
[1]. Mahmud Sariolghalam, Rationality and the Future of Development in Iran (Tehran: Center for Scientific Research and Strategic Studies, 2001), 61.
[1]. Hoshang AmirAhmadi, Revolution and Economic Transition (New York: University of New York Press, 1990), 67.
[1]. Ebrahim Razzaghi, Iran’s Economy (Tehran: Ney, 1987), 162.
[1]. Masoud Nili, Iran’s Economy (Tehran: High Institute for Planning and Development, 1997), 142.
[1]. Nasir Ebadpour, An Approach to the Causes of 2nd Khordad Movement (Tehran: Shahre Donya, 2003), 101.
[1]. Anoushiravan Ehteshami, After Khomeini, Thw Iranian Second Republic, London; Routledge
[1]. Organization for Planning and Budget, (Tehran, 1997), 15-48.
[1]. Third Development Document (Tehran: Organization for Planning and Budget, 2000), 85.
[1]. Ibid., 114.
[1]. Abbas Mosallanezhad, Pathology of Economic Development in Iran (Tehran: Ghoomes, 2005).
[1]. Hosein Bashiriyeh, An Introduction to Iran’s Political Sociology (Tehran, 1993), 13-14.
[1]. Center for Statistics, Statistical Yearbooks (Tehran, 1976, 1986, 1996).
[1]. Education and Training Ministry, Education Data (Trhran, 2007, 2014, 2015)
[1]. Hamid Mirzadeh et al, Data Speak (Tehran: Kavosh, 1999), 106.
[1]. Ahmad Ashraf, Historical Obstacles of Growth of Capitalism in Iran in Qajar Era (Tehran: Zamine, 1980), 54.
[1]. Bagher Saroukhani, Sociology of Communication (Tehran: Ettelaat, 1992), 18-19.
[1]. Third Development Document (Tehran: Organization for Planning and Budget, 2000), 42-43.
[1]. Center for Statistics, Statistical Yearbooks (Tehran, 1996).
[1]. Ibid., 230.
[1]. Ibid.
[1]. Ettelaat, (1997).
[1]. Center for Statistics, Statistical Yearbooks (Tehran, 1996).
[1].Adineh, (1997).
[1]. National Atlas of Iran (Tehran: Organization for Planning and Budget, 1997), 12.
[1]. Face of Health and Development, (Tehran, 1997), 48.
[1]. Center for Statistics, Statistical Yearbooks (Tehran, 1996), 85.
[1]. Hosein Bashiriyeh, An Introduction to Political Sociology, 2002
[1]. Yahya Fozi, "The Middle Class of Iran, Before and After the Revolution and Its Future Prospects", The First International Conference on Modern Development in Iran and the World (2006), 1.
[1]. Iran’s Economy, (1999)(.
[1]. Mohammad Fazeli, Consumption and Life Style (Tehran: Sohe Sdeq, 2003), 82.
[1]. Mohammad Hosein Bohrani, The Middle Class of Iran and Political Development in Current Iran (Tehran: Agah, 2010), 308.
[1]. Terner, (1994)
[1]. Saeed Barzin, Political Blocs in Iran (Tehran: Markaz, 1999).
[1]. Ibid.
[1]. Ibid.
[1]. Abbas Shadloo, Some Information about Parties and Political Wings in Today Iran (Tehran: Gostare, 2000), 105.
[1]. Hoseinali Nozari, Political Parties and Party Systems (Tehran: Gostardeh, 2003), 279.
[1]. Sobhe Emruz, (1997),
[1]. Abbas Shadloo, Some Information about Parties and Political Wings in Today Iran (Tehran: Gostare, 2000), 112.
[1]. Gholamhosein Karbaschi, Political Change and Democratic Reform (Tehran: Kargozaran Party, 2000), 54.
[1].
[1]. Abbas Shadloo, Some Information about Parties and Political Wings in Today Iran (Tehran: Gostare, 2000), 114.
[1]. Sobhe Emruz, (1997),
[1]. Ettelaat, (1995).
[1]. Mostafa Mirsalim, Cultural Trend ology in Today’s Iran (Tehran: Baz, 2005), 258.
[1]. Iran Daily, (1997),
[1]. Sobhe Emruz, (1997),
[1]. Sobhe Emruz, (1997),