بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات ، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

3 استادیار عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه‌ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه‌انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می‌سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه‌انگاری چه تفاوت‌هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می‌کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف‌تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Iran-Saudi Arabia Human Rights Policy with Emphasis on Constructivist Theory

نویسندگان [English]

  • Fatemeh nezhadifar 1
  • Mehdi Zakerian 2
  • parviz ahadi 3
1 PhD Student of International Relations, Political Science and International Relations Department, Tabriz Branch , Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor at International Relations Department. Faculty of Theology, Law and Political Science. Science and Research Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran.
3 Assistant Professor at Department of Political Science and International Relations Department,, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

The field of human rights studies is based on a set of concepts that have undergone various conceptual and theoretical developments.In this study, while examining human rights from a constructivist point of view, the type of view and situation of the two countries of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia regarding human rights issues is attempted.And it begs the main question: what does differences human rights policy make in the sovereignty of Iran and Saudi Arabia according to constructivist theory?In response to this question, the researcher with a descriptive-analytical approach has expressed the commonalities and differences between Iran and Saudi Arabia.The findings of the study indicate that the nature of the two countries' actions on human rights issues show that the Islamic Republic of Iran has a much more flexible view of human rights issues than Saudi Arabia, and this is due to the type of government and the type of civil society in this Countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Constructivism
  • Saudi Arabia
  • Islamic Republic of Iran
  • Legitimacy