سیاست و مواضع ایالات‌متحده آمریکا درقبال بحران یمن (2011-2019)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

مواضع و سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ همواره تاثیرات ملموسی را درعرصه نظام بین‌المللی و نظام های منطقه ای داشته است. بحران یمن درسال 2011 از یک‌سو ناشی از مسائل ملی و مشکلات داخلی و نارضایتی مردم و از سوی ‌دیگر متاثر از تحولات منطقه‌ای و فراملی، آغاز شد و از سال 2015 با ورود بازیگران فراملی شکل جدیدی به خود گرفت. درمیان بازیگران فراملی، ایالات ‌متحده آمریکا ، ائتلاف عربی به رهبری عربستان‌ سعودی، امارات و ایران نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر بازیگران دارند.
سوال اصلی اینست که سیاست و مواضع ایالات‌ متحده آمریکا در قبال بحران یمن چگونه ارزیابی می‌گردد؟ فرضیه تحقیق اعلام می دارد که سیاست اصلی آمریکا، ایجاد موازنه قوا میان عربستان و ایران و و در این راستا دامن زدن به تنش و درگیری میان طرف های درگیر برای کاهش توان ایران و وابستگی بیشتر عربستان به غرب است . رویکرد آمریکا حاکی از آنست که تشدید تنش ها باعث افزایش وابستگی کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به غرب و تسلیحات آمریکایی می گردد و منابع نفتی و انسانی کشورهای اسلامی منطقه در مسیر نابود سازی یکدیگر هزینه می گردد، سیاستی که اسرائیل نیز شدیدا آنرا دامن می زند.
درپژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی وتحلیل اسناد، درصدد تحلیل داده ها هستیم. چهارچوب نظری پژوهش معطوف به بهره‌گیری از نظریه نظام های منطقه ای کانتوری واشپیگل به ویژه مبحث سیستم بازیگران خارجی مداخله‌گر می باشد. هدف نهایی تحقیق، کمک به دستگاه سیاست خارجی ایران برای برنامه ریزی در سیاست های منطقه ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The US Policies and Positions on the Yemeni Crisis (2019-2011)

نویسندگان [English]

 • Shahla Najafi 1
 • Majid Bozorgmehri 2
1 Political Sciences. Imam Khomeini International University
2 Associate Professor. Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The positions and foreign policies of great powers have always had a tangible impact on the international and regional systems. The Yemeni crisis began in 2011 on the one hand due to national issues and internal problems and popular dissatisfaction, and on the other hand due to regional and transnational developments, and took on a new form in 2015 with the arrival of transnational actors. Among the transnational actors, the United States, the Arab League led by Saudi Arabia, the UAE, and Iran play a more prominent role than the other actors. The main question is how the US policy and position on the Yemeni crisis is assessed? The research hypothesis states that the main policy of the United States is to create a balance of power between Saudi Arabia and Iran, and in this regard, to provoke tensions and conflicts between the parties involved to reduce Iran's power and Saudi Arabia's greater dependence on the West. The US approach suggests that escalating tensions are increasing the Arab Gulf states' dependence on the West and US weapons, and that the oil and human resources of the Islamic countries in the region are being spent on destroying each other, a policy that Israel strongly encourages. In the present study, we are trying to analyze the data using descriptive-analytical methods and document analysis. The theoretical framework of the research is focused on using the theory of regional contour and SPIEGEL systems, especially the system of intervening foreign actors. The ultimate goal of the study is to assist the Iranian foreign policy apparatus in planning regional policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "USA"
 • "Yemen Crisis"
 • "Saudi Arabia"
 • "Iran"
 • "Middle East"
 1. Abdel Aziz, Ghada Ahmad (2019), “The Saudi–US Alliance challenges and Resilience, 2011: 2019” Challenges and Resilience, Review of Economics and PoliticalScience
 2. Abdulkareem, Ahmed (2019)," A self-fulfilling prophecy; Trump's middle east policy could push Yemen's Houthis into Iran's hands", http://www.mintpress news.com. [accessed 7 January 2020].
 3. Aghaei, Seyed Dawoud and Hamid Dorj (2017), "Yemen's Strategic Position in Trump's Foreign and Security Policy", International Relations Studies, Volume 10, Number 40, pp. 39-68.
 4. Ahmadi Lafuraki, B., Talebi Arani, R. (2018), A Reevaluation on Regional Studies’ Models to Promote the Applied Fundamentals of Inter-Regional Security Relations’ Patterns. Political and International Approaches, 10(1), 12-42.
 5. Al Jazeera. (2018), “Tense calm prevails in Yemen’s Hodeidah as ceasefire holds”, Al Jazeera (18 December2018) https://www.aljazeera.com/news/2018/12/fragile-hodeidah-truce-takes-effect-sporadic-fighting-reported-181217235749367.html [accessed 7 January 2019].
 6. Alkarama Foundation (2013), License to Kill. Why the American Drone War on Yemen Violates International Law”, www.alkarama.org, [accessed 15 January 2020].
 7. Al-Tiaminia, Reza and Ali Bagheri Dolatabadi and Jaseb Nikfar, (2016), "Yemen Crisis: A Study of the Background and Objectives of Saudi-American Foreign Intervention", Strategic Research of Politic, Fifth Year, No. 18, pp. 1-28.
 8. Amiri Ekhtiari, Reza (2015), "Yemen in the Vortex of Geopolitical Algebra", Center for Scientific Research and Strategic Studies in the Middle East, in : https://www.cmess.ir/Page/View/2015-04-15/169
 9. Arikadkanian, Alireza and Meysam Khosravi (2018), "Warlords' Responsibility for the Food Crisis in Yemen", International Studies, No. 3. Year 15, pp. 27-48.
 10. Bozorgmehri, Majid (2005), "Regional system and its coercive and voluntary interaction with other levels of analysis of international relations studies (world system and foreign policy of countries)", Political-Economic Information, No. 208-207, pp. 153-144.
 11. Brooks, Maj J.M (2018), “OPPORTUNITY KNOCKS: AN ANALYSIS OF IRANIAN ACTIONS IN YEMEN”, CANADIAN FORCES COLLEGE JCSP 44, PCEMI 44. 2017– 2018.
 12. Buzan, Barry and Ole Waever (2009), “Regions and Powers: The Structure of International Security”, translated by Rahman Ghahramanpour. Tehran, Research Institute for Strategic Studies.
 13. Congressional Research Service(2018), “Saudi Arabia: background and U.S. relations (2018)”, 21 September 2018,  https://crsreports.congress.gov RL33533.
 14. Cordesman, Anthony H. and Robert M. Shelala II, and Omar Mohamed (2013), “Yemen and U.S. Security” August 8, 2013. Arleigh A. Burke Chair in Strategy. Center for Strategic & International Studies.
 15. Cordesman, Anthony(2015), “Washington, Riyadh and the strategic importance of Yemen”. https://www.realclearworld.com/articles/2015/03/27/washington_riyadh_and_the_strategic_importance_of_yemen_111077.html, [accessed 20 January 2020].
 16. Crisis Group Middle East (2017), “Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base”, Report N°174, 2 February 2017, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-expanding-base[accessed 20 January 2020].
 17. David, Éric and Daniel Turp, Brian Wood, Valentina Azarova (2019), “OPINION ON THE INTERNATIONAL LEGALITY OF ARMS TRANSFERS TO SAUDI ARABIA, THE UNITED ARAB EMIRATES AND OTHER MEMBERS OF THE COALITION MILITARILY INVOLVED IN YEMEN”, DECEMBER 2019, The Conflict in Yemen and the Legality of Arms Transfers,PP,1-103.
 18. Defense Security Cooperation Agency (2017), “Fact sheet: Intended sales to Saudi Arabia via foreign military sales”, 20 May, Washington, DC, available at: www.dsca.mil/news-media/news-archive/ fact-sheet-intended-sales-saudi-arabia-foreign-military-sales (accessed 28 May 2018).
 19. Dorj, Hamid and Reza Altiaminia (2019), "Explaining Israel's Strategic Position in US Arms Policy in the Middle East", International Studies. Year 16, No. 1 (61), Summer, pp. 103-125.
 20. -Dorj, Hamid and Seyed Daoud Aghaei (2017), "Yemen's Strategic Position in Trump's Foreign and Security Policy", International Relations Studies, Year 10, Issue 40, Winter 2017, pp. 39-68.
 21. Eltayami Nia and Bagheri Dolatabadi and Nikfar, Reza and Ali and Jaseb (2016) The Yemeni Crisis: A Study of the Areas and Objectives of Saudi and American Foreign Intervention. Quarterly Journal of Strategic Policy Research - Fifth Year, No. 18
 22. Fathi, Mohammad Javad and Farzad Jahanbin (2019), "Explaining the Geopolitical Crisis in Yemen: Factors and Actors", World Politics, Volume 8, Number 1, Spring, 27, pp. 193-228.
 23. Fazaeli, Mustafa (2016), "Military intervention in Yemen from the perspective of international law", Public Law Studies, Volume 48, Number 1, pp. 41-70.
 24. Gause, Gregory (2009), “Saudi- America relations”, https://www.everycrsreport.com, [accessed 20 January 2020].
 25. Ghanbarloo, Abdullah (2009), "The concept and nature of regional power", Strategic Studies, Volume 12, Number 4, Winter 2009, Serial Number 4, pp. 37-66
 26. Ghazali, Abdus Sattar (2015), “The US geostrategic objectives behind the war in Yemen”, www.countercurrents.org, https://www.opednews.com/articles/2/US-Geostrategic-Objectives-by-Abdus-Sattar-Ghaza-America_Egypt_Energy_Hegemony-150409-961.html [accessed 7 January 2019].
 27. Ghobari, Mohammed (2012), “Gunmen Kill Yemeni Who Worked At U.S. Embassy in Yemen”, Reuters, October 11, 2012. http://www.reuters.com/article/2012/10/11/us-yemen-assassination-idUSBRE89A0F820121011.
 28. Gjoza, Enea and Benjamin H. Friedman (2019), “END U.S. MILITARY SUPPORT FOR THE SAUDI-LED WAR IN YEMEN”, Policy Director, Defence Priorities, January 2019. DEFENSEPRIORITIES.ORG / @DEFPRIORITIES. Washington DC, PP,1-12.
 29. Haltiwanger, John (2020), “Trump tried and failed to kill another top Iranian military leader the same day of the deadly strike on Soleimani, US officials say”. Jan 11, 2020, Business Insider.
 30. Hathaway, Oona.A and Aaron Haviland, Srinath Reddy Kethireddy, Alyssa T. Yamamoto (2019), “Yemen: Is the U.S. Breaking the Law?”, Harvard National Security Journal.Vol. 10, PP,1-74.
 31. Heshmat, Fahimeh (2018), "Analysis of the military actions of the Saudi-led coalition from the perspective of international humanitarian law", Foreign Policy, Volume: 32, No. 1, pp. 57-87.
 32. Hosseini Moghaddam, Nahid and Bahram Yousefi (2017), "Saudi Arabia's Strategy for the Yemeni Crisis (2015-2010)", International Journal of Nations Research, Volume 3, Number 25, pp. 79-103.
 33.  http://www.emeraldinsight.com/2631-3561.htm, Emerald Publishing Limited. DOI 10.1108/REPS-04-2019-0057, September 2019.
 34. https://www.businessinsider.com/trump-tried-failed-kill-another-iran-official-same-day-soleimani-2020-1 , [accessed 21 January 2020]. 
 35. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/7 [accessed 21 January 2020]. 
 36. International Crisis Report.(2017),”Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base Middle East”, Report, N°174, 2 February 2017, Belgium, PP,1-29.
 37. Jafari Veldani, Asghar and Hadith Asemani (2017), "Study of Saudi-US military relations and its role in Saudi regional measures", Bi-Quarterly Journal of Politics and International Relations, First Year, No. 2, pp. 93-115.
 38. Jones, Seth G (2019),“War by Proxy: Iran’s Growing Footprint in the Middle East”. Report, March 11, 2019, Center for Strategic & International Studies,https://www.csis.org/war-by-proxy.
 39. Khorasani Ismaili, Parisa and Behnaz Ajdari, Majid Masoumi (2019), "Extraterrestrial balance of the new leadership of Saudi Arabia against the Islamic Republic of Iran", International Studies, Volume 16, Number 3 (63), Winter 1398., pp. 113-137 .
 40. Lake, David E. and Patrick M. Morgan (2002), Regional Orders; Security Building in the New World, translated by Seyed Jalal Dehghani of Tehran, Institute for Strategic Studies.
 41. Mattis, Jim (2018), “Summary of the National Defense Strategy of the United States of America, Sharpening the American Military`s Competitive Edge. 2018” ,  , https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf, [accessed 21 January 2020]. 
 42. Nazemroaya. Mahdi Darius (2015),“The geopolitics behind the war in Yemen: the start of a new front against Iran”, Part 1, www.strategic-culture.org https://www.strategicculture.org/news/2015/03/30/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-i/[accessed 21 January 2020]. 
 43. Neil, P George (2018), “PARADISE LOST LONG”, September 13, 2018, https://www.neilpgeorge.com/blog/2018/11/24/paradiselost2, [accessed 21 January 2020]. 
 44. Nejat, Seyed Ali and Seyedeh Razieh Mousavi, Mohammad Reza Saremi (2016), "Strategy of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran in response to the crisis in Yemen", International Relations Studies, Volume 9, Number 33, pp. 137-179.
 45. Ranjkesh, Mohammad Javad and Navid Reza Latifan (2015), "Study of the effect of Russian-American competition on the process of convergence and divergence in Central Asia (2001-2008)", Central Eurasian Studies, Volume: Ninth, No. 2, pp. 269-288.
 46. S/RES/2201(2015). Security Council Distr: General 15 February 2015, https://undocs.org/S/RES/2201%20(2015) [accessed 20 January 2019]. 
 47. S/RES/2216(2015). Security Council Distr: General 14 April 2015, https://undocs.org/S/RES/2216(2015)  [accessed 20 January 2019].
 48. Saidel, Nicholas and Claire Finkelstein (2019), “Congress Should Defund Hostilities in Yemen” A Policy Note by the Center for Ethics and the Rule of Law (CERL), Center for Ethics and the Rule of Law. University of Pennsylvania. Release Date: April 29, 2019, PP,1-18.
 49. Sardar, Hamid and Mir Hadi Mousavi (2015), "Yemen's position in the foreign policy of Saudi Arabia", Foreign Policy, Volume 29, Number 1, pp. 75-96.
 50. Schanzer, Jonathan (2005), “Al-Qaeda's Armies: Middle East Affiliate Groups & the Next Generation of Terror”, Foreword by Ambassador Dennis Ross, Director, 2004, 2005, The Washington Institute for Near East Policy PP, 1-225.
 51. Selouki, Vahid (2018), "Saudi military relations with the United States", February 12, 2017, International Centre for Peace Studies.
 52. Sharp, Jeremy M (2015), “Yemen: Background and U.S. Relations”, January 21, 2015, Congressional Research Service, www.crs.gov. RL34170, PP, 1-33.
 53. Sharp, Jeremy M (2020), “Yemen: Civil War and Regional Intervention” Updated April 23, 2020, R43960, Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov.
 54. Sharp.  Jeremy.M (2012),  “Yemen: Background and U.S. Relations Congressional Research Service, November 1, 2012, PP, 1-14.
 55. Sharp. Jeremy M & Sarah R. Collins , Christopher M. Blanchard  (2019), “Congress and the War in Yemen: Oversight and Legislation 2015-2019”, Updated September 6, 2019 Congressional Research Service.https://crsreports.congress.gov. R45046 PP, 1-50.
 56. The International Institute for Strategic Studies (IISS) (2019), “CHAPTER ONE: TEHRAN’S STRATEGIC INTENTS”, https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-03-ch-1-tehrans-strategic-intent[accessed 21 January 2020].
 57. -The White House, (2018), “National Strategy for Counterterrorism of the United States of America”. OCTOBER 2018, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf. PP.1-34.
 58. The White House. (2017), “National Security Strategy of the United States of America”, December.2017, PP,1-68.
 59. The Yemen Peace Project (2017), “America’s Role in Yemen 2017 and beyond”, (YPP), PP,1-16
 60. Thomas, L. (2017), “Defense stocks soar to all-time highs on $110 billion US-Saudi Arabia weapons deal”, CNBC, 22 May, available at: www.cnbc.com/2017/05/22/defense-stocks-rally-on-110- billion-us-saudi-arabia-weapons-deal.html (accessed 7 July 2018).
 61. Turki, Hadi (2018), "Saudi regional goals in view of the developments in Yemen", Regional Research, No. 22, pp. 7-34.
 62. Tusi, Mehdi and Ako Ghaderi (2018), "A Study of US Comparative Policy in the Middle East before and after the Arab Spring", Research of Nations, September 2018, No. 33, pp. 7-26.
 63. U.S. Energy Information Administration (2014), “YEMEN”, September 25, 2014, at: https://www.eia.gov/international/analysis/country/YEM.
 64. Yazdan Pham, Mahmoud (2016), "Trump's Foreign Policy and the Islamic Republic of Iran", Strategic Studies, Volume 19. Number 74, pp. 139-164.
 65. Yazdani, Enayatullah and Seyed Saeed Hassanzadeh (2018), "Saudi Arabia and US foreign policy approach to the crisis in Yemen (2011-2015)", Quarterly Journal of Politics, Volume 28, Number 2, Winter, pp. 1075-1092.