تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران

3 دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران

4 استاد عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران

چکیده

طی سال‌های اخیر یکی از رویدادهای مهم در منطقه ، مساله تغییر راهبرد خارجی منطقه‌ای رژیم اسرائیل با استفاده از ابزارهای گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران است. طبق سند امنیت ملی اسرائیل در سال‌های 2019 و 2020 اسرائیل قصد دارد تا با مطرح کردن پروژه ایران‌هراسی، در راهبرد منطقه‌ای‌ جدید خود علاوه بر بسیج کردن ظرفیت غرب و در راس آن ایالات متحده، برای جلب حمایت بی‌دریغ از این رژیم خصوصا اعراب خلیج‌فارس و مشخصا عربستان‌ سعودی ارتباط برقرار کرده و از این طریق علاوه بر تشدید فضای ضد ایرانی در غرب آسیا، توافق و رضایت عملی اعراب را علیه جمهوری اسلامی ایران با خود همراه کند. در حقیقت، پرسش کلیدی در این مقاله این است که گسترش ایران هراسی در راهبرد منطقه ای‌جدید اسرائیل چه تاثیری داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. نتایج حاصله از این پژوهش موید آنست که هدف اسرائیل از گسترش ایران هراسی به دلیل بیم از نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه است و در واقع با استفاده از ابزارهای موجود مانند برخوردار بودن از حمایت آمریکا و آغاز طرح دوستی با کشور‌های عربی قصد دارد تا بیش از پیش در پیشبرد مسئله ایران‌هراسی تلاش کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Iranophobia Project on Israel New Regional Strategy

نویسندگان [English]

  • Samira Zarghami Kkhosravi 1
  • Mehdi Zakeiarn 2
  • keyhan Barzegar 3
  • Seyed Ali Asghar Kazemi Zand 4
1 PHD candidate of international relations,Faculty of law,theology and political science,Science and research branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 Associated Prof. at International Relations Dep., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran
3 Associate Professor at International Relations Dep., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran
4 Professor ,at International Relations Dep., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran
چکیده [English]

In recent years, one of the most important events in the region is the issue of changing the foreign strategy of the Israeli regime by using various means against the Islamic Republic of Iran. According to the Israeli National Security Document in 2019 and 2020, Israel intends to launch an Iranophobia project in its new regional strategy, in addition to mobilizing the capacity of the West, led by the United States, to gain immediate support for the regime, especially the Gulf Arabs and Saudi Arabia. Saudi Arabia will establish relations and, in addition to intensifying the anti-Iranian atmosphere in West Asia, bring with it the practical agreement and consent of the Arabs against the Islamic Republic of Iran. In fact, the key question in this article is what effect has the spread of Iranophobia had on Israel's new regional strategy? The research method in this article is descriptive-analytical. The results of this study confirm that Israel aims to spread Iranophobia due to fears of the Islamic Republic of Iran's influence in the Middle East, and in fact intends to use existing tools such as US support and start a friendship plan with Arab countries in order to work harder to advance the issue of Iranophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranophobia
  • Israeli Regional New Strategy
  • United States
  • Arab Countries
  • Copenhagen School
- آبشناس، شیوا (2019)، «پروژه عظیم ایران هراسی، مصاحبه با دکتر کمال دهقانی فیروز آبادی»، اسپوتنیک، 21 جولای، در: https://ir.sputniknews.com/opinion/201906214887849
- احمدی خوی، امیر رضا، ابراهیم متقی و سید احمد نیاکوئی( 1397)، «آرمانهای راهبردی و عمل‌گرایی تاکتیکی در سیاست خاور میانه ای ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 1، بهار، صص 112-82.
- احمدی، وحیده (1395)، «راهبرد اسرائیل در مورد برجام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 19، شماره 71، بهار، صص162-159.
- «آشنایی با گروه‌هایفلسطینی»(1390)، روزنامه همشهری، 20 اسفند،در: https://www.hamshahrionline.ir/news/163148
- برزگر،کیهان، سید عبدالعلی قوام، مهدی ذاکریان و سیدحافظ موسوی (1397)، «تحولات اخیر جهان عرب، موازنه قوا و گروهبندی‌های منطقه‌ای جدید در خاور میانه» فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 14،شماره 3، پاییز، صص142-128.
- بهرامی، زهرا و عباس عراقچی (1396)، «تهدیدات جدید امنیتی رژیم  صهیونیستی »، فصلنامه سیاست دفاعی، سال 25، شماره 98، بهار، صص162-127.
- بوزان، باری (1378)،مردم، دول‌تها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- جوانشیری، امیرصدرا محمدعلی بصیری (1398 )، مقایسه نقش لابی ایرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ با تاکید بر توافق هسته ای با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات بین المللی،سال 16، شماره 1 (61 )، تابستان، صص 31-61.
- خبرگزاری صدا و سیما (1396)، «تاریخچه حزب الله»، 12 مهر، در: https://www.iribnews.ir/fa/news/1835891/
- داوطلب، محمدرضا، سیدعلی‌اصغر کاظمی‌زند و مهدی ذاکریان (1399)، «سیاست خارجی دونالد ترامپ نسبت به بحران سوریه و تهدیدات و فرصت‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 16، شماره 1، بهار، صص245-208.
 - درج، حمید و رضا التیامی‌نیا (1398 )، «تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاور‌میانه»، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 16، شماره 1 (61 )، صص 125-103.
- دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال (1391 )،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: چاپ نور.
- ذوالفقاری، مهدی (1385)، «ژئوپلیتیک خلیج فارس: ایران و آمریکا (تهدیدات و فرصتهای فرا‌روی جمهوری اسلامی)»، ره‌آورد سیاسی، 10 بهمن، در: http://ensani.ir/fa/article/21861
- سنجابی، علیرضا (1390)، روش‌شناسی در علم سیاست در روابط بین‌الملل، تهران: نشر قومس.
- شریعتی‌نیا، محسن (1388)،«ایران هراسی، دلایل و پیامدها»،فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره ششم، صص208-191.
- عابدی، سجاد (1398)، «پروژه ایران هراسی»، روزنامه اعتماد، 28 آبان، در: http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/136956/
- عبدالله‌خانی، علی (1389)،نظریه های امنیت، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
- کسپیت، بن (1397 )، « ایران هراس ی،دارایی استراتژیک اسرائیل»، دیپلماسی ایرانی، 11 آذر،در: http://irdiplomacy.ir/fa/news/1980372/
- «مصاحبه با جعفر قناد باشی»، (1397 )، دیپلماسی ایرانی، 2 بهمن، در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1981269
- ملائک، سیدمحمدحسین (1393)، «دیپلماسی، امنیت و اشراف اطلاعاتی در روابط ایران و اسرائیل »، دیپلماسی ایرانی، 24 شهریور، در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1986194
- مهدویان، حسین، حسین‌علی‌حسینی و علیرضا آقاحسینی (1396)، «تحلیل  تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر سیاست امنیتیجمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته‌ای»، فصلنامه ژئو پلیتیک، سال 13، شماره 2، تابستان، صص221-202.
- هوشنگ‌مهدوی، عبدالرضا (1393)،سیاست خاجی ایران در دوره پهلوی، تهران: نشر پیکان، چاپ دهم.  
- Bergman, Ronen(2018) Rise and kill first, New York: Random House Press.
- Caspit, Ben (2019), “Israel Worried Iran Might Attack Soon”, The AlMonitor, at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/israel-netanyahu-iran-war-general-soleimani-saudia-us-trump.html
- Eldar, Akiva(2020), “How Israel is Feeding Fire of US-Iran Escalation”, The AlMonitor, 9 Januaryat:  https://www.almonitor.com/pluse/originals/2020/01/ israel-iran-us-qasem-soleimani-hassan-rouhani-assasination.html
- Fletcher, Holly, (2008), “Palestinian Islamic Jihad”, Forigen Affairs, 10 April, at: https://www.cfr.org/backgrounder/palestinian-islamic-jihad
- Freilich, Charls D.(2018), Israeli National Security, Oxford: Oxford Press.
- Herzog, Michael (2018), “Israel Push back in Syria”, at: https//washington institute.org/fa
- Israeli National Security (2019-2020), INSS, at: http://www.INSS.ORG.IL/publication/israels-national security-doctrin-report
- Kershner , Isabel(2012),“Netanyahu Appears to Be Shifting Israel’s Iran Policy Toward More Sanctions”, The New York Times, 3 Oct., at: https://www.nytimes.com/2012/10/03/world/middleeast/israels-iran-policy-appears-to-shift-further-toward-more-sanctions.html
- Peterson, Scott(2010), “Does Israel Suffer from Iranophobia?”, The Christians Science Monitor, 18 June  at: https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0618/Does-Israel-suffer-from-Iranophobia
- Ram, Haggai (2009), “Iranophobia: The Logic of an Israeli Obsession”, Stanford: Stanford University Press.
- Ramazani, Rouhollah (2004), “Ideology and Pragmatism in Iran’s Foreign Policy”, The Middle East Journal, Vol. 58, No. 4, Winter, pp. 549-559.
- Shinkman, Paul D. (2017), “Secret Israeli_Arab Entente Blocking Peace?”, US News, 23 June, at:http//www.realcleardefense.com/2017/05/23//secret_israeliarab_entente_blocking_peace_293321.html
- Strizer, Holger(2014), Securization Theory and Copenhogen School,New York: Springer Press.
- “US-Israel Secret Deal Aims to Destabilize Iran”, (2018), Financial Tribune, 31 Dec,at:https://www.financialtribune.com/articles/national/79022/us-israel-secret-deal-aims-to destabilize-iran
- “We have ties with a dozen Arab countries”, (2017), Israelnationalnews, 27 Nov., at: http//www.israelnationalnews. com/News/News.aspx/238543
- Yaalon , Moshe and Friedman, leeche ( 2018), “A Historic Oppourtunity for Normalize”,  Foreign Affairs, 23 June, at: https://www.researchgate.net/publication/337812665_Israel_and_the_Arab_States_A_Historic_Opportunity_to_Normalize_Relations