آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیارگروه دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

سازمان جهانی تجارت یک رژیم حقوقی است که سیاست‌های تجاری اعضایش را قانونمند و سازگار میسازد. اختلافات تجاری اعضا به رکن حل اختلاف ارجاع می‌شود. عملکرد رکن مذکور همواره مورد شناسایی اعضا و سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده اما آراء رکن اخیرا مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته و با ممانعت از انتخاب داوران رکن استیناف آن را از حیض انتفاع انداخته است. هدف از انجام تحقیق شناخت ریشه های بحران و پاسخ به این سوال است که سازوکار عبور رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت از موضع آمریکا چیست؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی خواهد بود و یافته هایی مانند رویه کشورها،  اثرات آراء صادره بر تجارت عادلانه، تبعات احتمالی نظرات آمریکا، پیشنهاد های ارائه شده  و پیش‌بینی وضعیت آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نوآوری پژوهش بررسی سناریوهایی است که ممکن است نظام تجارت بین‌الملل را متحول سازد. نتیجه پژوهش بیانگر این واقعیت است که موضع آمریکا بیش از اینکه در رابطه با عملکرد حقوقی رکن حل اختلاف باشد به تفسیر حقوقی آن کشور از اصل جهانشمولی سازمان بر میگردد. طبق اصل مذکور موافقت‌نامه‌های تجاری سازمان بر قوانین ملی برتری دارند. آمریکا با انکار این موضوع و پرهیز از پذیرش تعهدات، معتقد است رکن حل اختلاف از حوزه مذاکره شده در دور اروگوئه فراتر رفته و ادامه کار آن به شکل فعلی به مصلحت نیست. اما پشتیبانی یکپارچه سایر اعضا از ارکان مزبور دسترسی آمریکا به اهدافش را با پیچیدگی مواجه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The USA and the Challenge of the WTO Dispute Settlement Body

نویسنده [English]

 • Mehdi ّFakheri
Assistant Professor, Dept. of Diplomacy and International Organizations School of International Relations Tehran, Iran
چکیده [English]

WTO is an international regime which regulates the trade policies of its member states. Trade dispute among members are referred to Dispute Settlement Body, whose efficiency has been recognized by its members and other international organizations. Nevertheless, the Appellate Body’s adjudications have recently been contested by US, paralyzing its functions by blocking the nomination of new judges. The objective of this research is to know the roots and possible implications of the crisis. The methodology is descriptive-analytical and findings like countries’ approaches, DSB impact on fair trade, consequences of US position, existing proposals and prediction of future situation will be discussed. The innovation of the research is the analysis of scenarios which might reform the international trade system. The outcome of the research is that although the American position is affected by its interpretation of the jurisprudence of DSB/AB, but it is also highly motivated by US interpretation of the WTO principle of universalism, believing that Appellate Body is acting beyond the agreed terms in Uruguay Round and its modus vivendi needs to be modified. However, the uniform support of all members toward WTO Appellate Body might complicate US achievement this time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Appellate Body
 • Crisis
 • Dispute settlement
 • USA
 • WTO
 1. Azadbakht, F. (2019). The Language of International Law, Monologue or Polyphonic Test. International Studies Journal (ISJ), 15(4), 19-30. (In Persian)
 2. Chang-fa, L., Nakagawa, J., Tsai-Fang, C. (2019). The Appellate Body of the WTO and Its Reform, Tokyo, Springer.
 3. Davey, W.J. (2015). The First Years of WTO Dispute Settlement: Dealing with Controversy and Building Confidence, in A History of Law and Lawyers in the GATT/WTO (G. Marceau, Ed.) Cambridge University Press.
 4. De Vries, H. (1997). International Commercial Arbitration. Translated by Mohebi, M. International Law Review, 15(21), 43-70, doi: 10.22066/CILAMAG.1998.18176 (In Persian)
 5. Dietz, J.P. (1979). Introduction: Development of the UNCITRAL Arbitration Rules. The American Journal of Comparative Law, 27(2-3), 449-552, doi: https://doi.org/10.2307/840045
 6. Fiorini, M., Hoekman, B., Mavroidis, P.C., Saluste, M., Wolfe, R. (2019). WTO Dispute Settlement and the Appellate Body Crisis: Insider Perceptions and Members’ Revealed Preferences, Geneva, Bertelsmann Stiftung Working Paper.
 7. Ghanbari, S. (2019). The Concept of International Society and Attempt to Link International Law and International Relations. International Studies Journal (ISJ), 16(1), 7-30. (In Persian)
 8. Hillmann, J.A. (2020). A Reset of the World Trade Organization's Appellate Body. Greenberg Centre for Geoeconomic Studies, available at:
 9. https://www.cfr.org/report/reset-world-trade-organizations-appellate-body
 10. Hoekman, B. Mavroidis, P. (2018). Party like it’s 1995: Resolving the WTO Appellate Body Crisis, Geneva, WTO.
 11. https://worldtradelaw.net/databases/basicfigures.php (2017), 5 May.
 12. https://www.investmentpolicyhub.unctad.org/isds (2019).
 13. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm (2019).
 14. Johnson, k. (2019). How Trump May Finally Kill the WTO. Foreign Policy, available at: https://www.foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-body-world-trade-organization/
 15. Khadkhodaie, A.A., Abbedini, A. (2012). The Features of WTO Self-containedness in International Legal System. International Law Review, 29(46), 8-34, doi: 10.22066/CILAMAG.2012.16559 (In Persian)
 16. Reich, A. (2017). The Effectiveness of the WTO Dispute Settlement System: A Statistical Analysis. EUI Department of Law Research Paper No. 2017/11, Bar Ilan University Faculty of Law Research, 1-18.
 17. Reinsch, W. A. (2019), Salvaging the World Trade Organization, CSIS, available at: https://www.csis.org/analysis/salvaging-world-trade-organization
 18. Schneider, A. K. (1999). Getting Along: The Evolution of Dispute Resolution Regimes in International Trade Organizations. 20 MICH. J. INT'L L. 697. Available at: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol20/iss4/3
 19. Van den Bossche, P., Zdouc, W. (2013). The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge, Cambridge University Press.