عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال 2002 دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران و وکیل دادگستری

چکیده

به منظور برهم نخوردن صلح و ثبات بین‌المللی و بی‌کیفر نماندن مجرمان داخلی کشور یوگسلاوی، شورای امنیت سازمان ملل با تجربه تشکیل دیوان‌های موقت کیفری بین المللی توکیو و نورنبرگ، دیوان دیگری را در فرآیند تحقق اهداف بلند مدت عدالت انتقالی، بنام دیوان بین‌المللی یوگسلاوی تشکیل داد تا این دیوان بین‌المللی کیفری موقت، ضمن احترام به اصل قانونی بودن جرم و رسیدگی منصفانه و رعایت حقوق متهمان و متخلفان، قوانین داخلی یوگسلاوی، قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل، اسنادی که از سوی دولت یوگسلاوی پذیرفته شده‌اند و عرف بین‌المللی که پیش از تشکیل این دادگاه وجود داشته است؛ استناد کند و جرایم متهمان را مورد شناسایی قرار دهد. از همین رو سوال این پژوهش این است که این دیوان موقت، چه رویکردی را در صدور آرای سال 2002 خود نسبت به چهار پرونده با نام محکومین؛ کوناراک، کواک، وکویک – میلان سیمیک – واسجلویک و کرنوجلاک و استفاده از تخفیف و تبدیل مجازات پس از ارتکاب عمل مجرمانه، اتخاذ کرده است؟ در این مقاله ضمن بررسی آن آرا، به نقد و تحلیل آرا و دفاعیات متهمین و نظریه اصل فردی بودن مجازات ها و تاثیر شخصیت و همکاری متهمین در اعمال شدن تخفیف بعنوان عدالت ترمیمی به شیوه توصیفی- تحلیلی پرداخته ایم (تخفیف مجازات حسب شرایط متهم و جرم در زمان محاکمه).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Restorative Justice in Light of the 2002 International Criminal Tribunal of Yugoslavia

نویسنده [English]

  • Hossein Esmaeil Nasab
International Law Ph.D., Mofid University, Iran and Lawyer
چکیده [English]

 In order not to disturb international peace and stability and keep domestic criminals in Yugoslavia safe, the UN Security Council with the experience of setting up Tokyo-Nuremberg International Criminal Tribunals, formed another tribunal in the process of fulfilling the long-term goals of transitional justice, called the Yugoslav international tribunal so that this transitional Tribunal respects the principle of the lawfulness of criminal proceedings and the fairness , respect the rights of the defendants and offenders, the internal laws of Yugoslavia, the accepted  rules of  international law, the documents accepted  by the Government of Yugoslavia and the international custom that has been established before in order to cite and identify the offenders.
Therefore, the question of this research is what approaches the Provisional Tribunal used in issuance of its 2002 judgments against four convicts: Konarak, Kwak, Vukovik - Milan Simic - Vasjlovik and Kornojlac using discounts and post-conviction penalties? Have they committed criminal acts? In this article, while reviewing those opinions, we have analyzed and evaluated the defendants views, the theory of the principle of individual punishment, the effect of the defendants personality and co-operation on the exercise of redress as restorative justice in a descriptive-analytical manner. (Reduction of punishment depending on the circumstances of the accused and crime at trial).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Justice
  • Customs
  • International Rules
  • Yugoslavia
  • Court
- آشوری، محمد (1386)، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سمت.
- اسماعیل نسب، حسین (1393)، مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق بین‌الملل، تهران، جنگل.
- اسماعیل نسب، حسین و علی بابایی‌مهر (1393)، «نسل‌کشی، مبانی نظری و بررسی موضوعی با تاکید بر قضیه میانمار»،  مجله مدرسه حقوق، شماره 90
- اسماعیل نسب، حسین (1396)، «استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرآیند عدالت انتقالی، تهران»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال چهاردهم، شماره 1، تابستان.
- اسماعیل نسب، حسین (1391)، «جایگاه عدالت در اسلام و قوانین موضوعه ایران»، همایش کرامت اخلاقی در مبانی دینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، چکیده مجموعه مقالات همایش.
- ادواردو گریپی (1383)، «دیوان بین‌المللی کیفری و حقوق بین‌الملل»، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 13.
- بجاوی، محمد (1375)، حقوق بین‌الملل؛ قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
- بیگ‌زاده، ابراهیم (1385)، «سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 19.
- بیگ‌زاده، ابراهیم (1387)، «موانع امحای بی‌کیفری»، مجموعه مقالات همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، تهران، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
- پوربافرانی، حسن (1390)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، جنگل، چاپ سوم.
- پورهاشمی، فخرالسادات (1390)، «مبانی نظری عدالت در اندیشه مقام معظم رهبری»، فصلنامه معرفت، سال بیستم، شماره 9 (پیاپی 168).
- خسروشاهی، قدرت‌اله (1387)، «تعاملات فلسفی در عدالت ترمیمی»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره 34.
- شبث، ویلیام (1384)، مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سیدباقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، تهران، جنگل.
- رابیجیان اصل، مهرداد (1385)، «تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه»، مجله حقوق دادگستری، شماره‌های 56-57.
- رهگشا، امیرحسین (1393)، رابطه حقوقی دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران، مجد.
- طهماسبی، جواد (1388)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، نشر جاودانه جنگل.
- کریانگساک، کیتچایساری (1382)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین آقایی‌ جنت‌مکان، انتشارات دانشور
- مافی، همایون (1392)، مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل، تهران، مجد.
- مسعود، علیرضا (1396)، «کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال 14، شماره 55، صص135-95.
- مهرگان، امیرحسین (1396)؛ «عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال 14، شماره 53، صص 47-58.
- میرمحمد صادقی، حسین (1388)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، میزان.
- نژدی‌منش، هیبت‌اله (1393)، «عوامل رافع مسئولیت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری»، تهران، مجله حقوق بین‌المللی، ش 51.
- اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی
- اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، (1945).
- منشور سازمان ملل، (1945).
- معاهدات چهارگانه ژنو، (1949).
- Bassioni, M. sherif, (2011), International Crimes, Jus Cogens and Obligation Erga Omnes, law and contemporary problem, Vol. 56, No. 4.
- Cf. Procureur Contre Furundizjia, (2001), 10.12.1998, n.IT 95-17/1; W.A. Schabas, An Introduction to ICC, Cambridge.
- E. Greppi, (2001), I Crimini di uerra e Contro l'umanitata nel diritto Internazionale, Torino.
- G. Schwarzenberger, (1968), International Law as Applied by International Courts and Tribunals, II, the Law of Armed Conflict, London.
- H. MC Coubrey, (1998) International Humanitarian Law, Dordrecht – Boston – Lancaster.
- Http://www.icty.org/sections/TheCases/JudgementList, Cf. Furundizjia.
- UNSC resolution, S/RES/827, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 1993.
- ICTY Case (2002), Dragoljab Kunarac, Radomir Kovac, Zoran Vokovic, Case no: it – 96-23-it- 96-23/1-a, date 12 Jun
- ICTY Case (2002), Milorad Krnojelac, Case no: it – 97-25-t, date 15 Mar
- ICTY Case (2002), Milan Simic, Case no: it – 95-9/2-s, date 17 Oct.
- ICTY Case (2002), Mitar Vaseljevic, Case no: it – 98-32-t, date 29 Nov.