راهکارهای ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

چکیده

با گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هنوز مساله دریافت غرامت جنگی ایران از عراق در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش می‌باشد که ایران چه راهکارهایی برای دریافت غرامت جنگی از عراق دارد؟ در پاسخ به سئوال فوق می‌توان سه راهکار سیاسی-حقوقی متصور شد که عبارتنداز: 1) ایران می‌تواند در چارچوب حل و فصل مسالمت‌‌آمیز اختلافات، با مقامات دولت عراق مذاکره مستقیم دوجانبه انجام دهد؛2) ایران می‌تواند با استناد به گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل درخصوص مسئولیت عراق درشروع جنگ، به شورای امنیت مراجعه و خوهان تصویب قطعنامه‌ای مبنی بر ملزم کردن عراق به پرداخت غرامت به ایران، شود؛ 3) ایران می‌تواند در چارچوب رسیدگی قضایی و به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، در این دیوان علیه عراق طرح دعوی کند. فرضیه تحقیق این است که در حال حاضر ایران نمی‌تواند از عراق غرامت جنگ را دریافت نماید. برای اثبات این فرضیه راهکارهای سه گانه فوق به آزمون گذاشته خواهند شد تا میزان امکان اجرایی شدن هریک مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Solutions for receiving war damage from Iraq

نویسنده [English]

  • Ali Eidipour
MA of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Sciences & Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
After nearly three decades of war between Iran and Iraq, Iran’s war damage demanding from Iraq is still in doubt. The purpose of this article is to answer this question: what strategies Iran has to demanding war damage from Iraq?
To answer this question we have three political-legal strategies: 1) Iran could move in the framework of the peaceful settlement of disputes with Iraqi authorities and through direct bilateral negotiations reaches the war damage. 2) Iran could - according to the report of the Secretary General of the United Nations based on Iraq responsibility to start the war - referred to the Security Council and called for resolution to obligate Iraq to pay damage. 3) Iran - according to the Statute of the International Court of Justice - could lawsuit against Iraq in the International Court of Justice. The research hypothesis is that Iran can not receive war damage from Iraq currently. To prove this hypothesis, the above-mentioned strategies will be examine to determine the possibility of implementing each.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violation of International Law
  • Invasion
  • Diplomatic Relations
  • War damage.  
1.Eidipour A,1394,"Political Strategies for Damage Calculating and War Reparation from Iraq to Iran",M.A Theises,Facuity of Law and Political science,Islamic Azad University Science and Research Branch,Tehran.2.
2.Ibid.
3. Hermidas Bavand D,1384,"Iran war damage from Iraq and it,s destiny", International Studies Gournal,4,153.
4. Eidipour,ibid,83.
5. Hermidas Bavand,ibid,149.
6. Morad Piri H. and Sharbati M.1392,Introduction to sciences and theology of war,second edition,Tehran:Samt;193-95.
7. Eidipour,ibid,86.
8. Von Glahn G.1386,An Introduction to General International Law,second cover, translated by Mohammad Hossein Hafezian,Third edition,Tehran:Mizan Publishing;592.
9. Ibid,594.
10. Ziaee Bigdeli M.R.1390,General International Law,40th edition,Tehran: Ganj Danesh; 459.
11. Ibid.
12. Jamshidi M,1389,"Analysis of Jalal Talebani statements about ignorance to Algeria treaty",montly Report,3,54.
13.Eidipour,ibid,97-8.
14. Kazazi M,1371 and 1372,"Primariy Introducing and reviewing of UN war damage Commision",International Law magazine,16-17,110-112.
15. Ziaee Bigdeli,ibid,454-455.
16.Moghtader H.1383,General International Law,9th edition,Tehran:Center of minsity of frrign Affairs publishing;116.
17.Wallace R.1390,International Law,translated by Qasem Zamani,Third edition,Tehran: institution of shahre Danesh Law study and research;395.
18.Fridi Iraqi A.H.1368,Peaceful Solutions for Solving Inernational Conflicts,Tehran:office for International Political Studies;6-7.
19.Mohebi M,1375,"Reviewing the Validity of IJC about Iran,s Oilplatforms",Law and Judicial view points magazine,4,86.
20.Eidipour,ibid,101.