مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نظریه‏ های روابط بین ‏الملل حتی اگر صراحتاً به موضوعات حقوق بین‏الملل نپردازند، به ‏صورت ضمنی با آن در ارتباط بوده که به‏ شکل بهره‏ گیری از رویکردها، زبان و اصطلاحاتی متفاوت اما نزدیک به حقوق بین ‏الملل همچون هنجارها، نهادها و رژیم‏ها منعکس می‏شود. در این میان، سنت جامعه بین ‏الملل از ظرفیت‏های بیشتری در اتصال میان دو رشته حقوق بین‏ الملل و روابط بین ‏الملل برخوردار است. پرسش محوری مقاله این‏گونه مطرح شده است که «دلیل اصلی موفقیت سنت جامعه بین ‏الملل در برقراری پیوند میان روابط بین ‏الملل و حقوق بین ‏الملل در چیست؟» فرضیه‏ ای که مقاله حاضر در صدد آزمون آن برآمده این است که «دلیل اصلی اساسی موفقیت سنت جامعه بین ‏الملل در ایجاد سازگاری میان حقوق بین‏ الملل و روابط بین ‏الملل، تمرکز بر مفهوم جامعه بین‏ الملل (به‏ مثابه نمود عینی کاربست مباحث هنجاری مورد علاقه حقوق بین ‏الملل در عرصه‎ی روابط بین ‏الملل) بوده که با اتخاذ موضع میانه این سنت بین واقع‏گرایی (با تأکیدش بر مسایل روابط بین ‏الملل) و آرمان‏گرایی (با تأکیدش بر مسایل حقوق بین ‏الملل) همراه شده است.» نوع پژوهش طی این مقاله، توصیفی-علی بوده و از روش ‏شناسی استنباطی و رویکرد میان ‏رشته ‏ای استفاده شده است. یافته‏ های مقاله نیز درستی فرضیه پژوهش را نشان می‏دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Concept of International Society and Attempt to Link International Law and International Relations

نویسنده [English]

  • Somaye Ghanbari
Assistant Professor for Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Even if the theories of international relations (IR) do not explicitly address international law (IL), they are implicitly linked to it which is reflected in utilizing different approaches, language and terminology to international law including norms, institutions and regimes. Meanwhile, the International Society Approach (English school) has more capacities in connecting the two disciplines of IL and IR. Therefore, the main question of this study is: “What is the the most important reason behind the success of International Society Approach in the transplantation of IR with IL?” The hypothesis that the present essay seeks to test is that “The most important reason for the success of the International Society Approach in establishing compatibility between IL and IR is to adopt a middle position between realism with the emphasis on IR and idealism, as well as its focus on the concept of the International Society as an objective representation of applying normative issues of interest of IL in the area of IR”. This study utilizes descriptive-analytical methods, deductive methodology and interdisciplinary approach. The findings of this research confirm its hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Society Approach (The English School)
  • International Society
  • International Norms
  • International Law
  • International Relations
- جکسون، رابرت و گئورگ سورنسون (1396)، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و دیگران، تهران، میزان، چاپ دوم.
- رحیمی، رئوف (1397)، «مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 15(3)، 65-88.
- مشیرزاده، حمیرا (1396)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، چاپ دورازدهم.
- Alderson, K. & A. Hurrell (2000), “Bull's Conception of International Society,” in: K. Alderson, A. Hurrell & H. Bull (eds.), Hedley Bull on International Society, Houndmills: Macmillan, pp. 1-23.
- Axelrod, R. (1986), “An Evolutionary Approach to Norms”, American Political Sociology Review, 80(4): 1095–1111.
- Azadbakht, F. (2019), "The Language of International Law; Monologue or Polyphonic Test", International Studies Journal (ISJ), 15(4): 19-30.
- Brown C. & K. Ainley (2009), Understanding International Relations, Basingstoke: Palgrave.
- Brunnée, J. & SJ. Toope (2013), “Constructivism and International Law”, in: Dunoff JL, Pollack MA. (eds.), Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art, New York: Cambridge University Press, pp. 119-145.
- Bull H. (1977), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Cambridge University Press.
- Bull, H. & A. Watson (1984), The Expansion of International Society, Oxford: Oxford University Press.
- Buzan, B. (2001), “The English School: An Underexploited Resource in IR”, Review International Study, 27(3): 471-488.
- Cali, B. (2010), “International Law and International Relations: Foundations for Interdisciplinary Study,” in: B. Cali (ed.), International Law for International Relations, London: Oxford University Press, pp. 3-24.
- Danchin, PG. (2010), “Things Fall Apart: The Concept of Collective Security in International Law,” in: PG. Danchin & H. Fischer (eds.), United Nations Reform and the New Collective Security, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 35-75.
- Donion, P. (2015), “International Law Concepts: A Brief Presentation”, Slideshare, November, Available from: https://www.slideshare.net/pauldonion/international-law-concepts-a-brief-presentation-by-paul-donion, Accessed February 12, 2019.
- Dunne T. (1998), Inventing International Society: A History of the English School, Houndmills: Palgrave.
- Finnemore M. & K. Sikkink (1998), “International Norm Dynamics and Political Change”, International Organization, 52(4): 887-917.
- Finnemore M. (1996), “Constructing Norms of Humanitarian Intervention,” in: PJ. Katzenstein PJ. (ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York: Columbia University Press, pp. 153-185.
- Florini, A. (1996), “Evolutionary Paradigms in the Social Sciences”, International Study Quarterly, 40(3): 363-389.
- Ghavam, A. & SA. Fateminejad (2008), “The English School as a Pluralist Theory: Explaining the Concepts of the International System, the International Community, and the World Community”, Encyclopedia of Law and Politics, 4(1): 179-206.
- Henkin, L. (1979), How Nations Behave: Law and Foreign Policy, New York: Columbia University Press.
- Hertogen, A. (2016), “Letting Lotus Bloom”, European Journal of International Law, 26(4): 901-926.
- Jackson, R. & G. Sorensen (2015), Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Translated by M. Zakerian, HS. Khyaban & A. Taghizadeh, Tehran: Mizan Press.
- Jackson, R. (2000), The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, Oxford: Oxford University Press.
- Kowert P. & J. Legro (1996), “Norms, Identity and Their Limits: A Theoretical Reprise”, in Katzenstein PJ, (ed.), The Culture of National Security, New York: Cambridge University Press, pp. 451-497.
- Krasner, SD. (1983), International Regimes, Ithaca: Cornell University Press.
- March, JG. & JP. Olsen (1998), “The Institutional Dynamics of International Political Orders”, International Organization, 52(4): 943-969.
- Mohseni, S. & A. Ghavam (2015), “The Link between International Relations and International Law under Structuralism: An Interdisciplinary Perspective”, Journal of Political and International Approaches, 6(4): 10-27.
- Morgenthau, HJ. (1967), Politics among Nations: The Struggle for Power And Peace, New York: Knopf.
- Moshirzadeh, H. (2018), Development in International Relations Theories, 12ed, Tehran: SAMT [Persian].
- Roberson, BA. (2002), “Proving the Idea and Prospects for International Society,” in: BA. Roberson (ed.), International Society and the Development of International Relations Theory, London: Continuum, pp. 1-16.
- Rosalyn, H. (1994), Problems and Process: International Law and How We Use It, New York: Oxford University Press.
- Simpson, G. (2000), “The Situation on the International Legal Theory Front: The Power of Rules and the Rule of Power”, European Journal of International Law, 11(2): 439-464.
- Slaughter, AM. (1993), “International Law and International Relations Theory: A Dual Agenda”, American Journal of International Law, 87(3): 205-239.
- Slaughter, AM., AS. Tulumello & S. Wood (1998), “International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship”, American Journal of International Law, 92 (3): 367-397.
- Smith, S., A. Hadfield & T. Dunne (2008), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford: Oxford University Press.
- Snow, DA., EB. Rochford, K. Steven & RD. Benford (1986), “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation”, American Sociology Review, 51(4): 464-481.
- Thomson, JE. (1993), “Norms in International Relations: A Conceptual Analysis”, International Journal of Group Tensions, 23(1): 67-83.
- True-Frost, CC. (2007), “The Security Council and Norm Consumption”, New York University Journal of Internatioanl Law Politics, 40(1): 115–217.
- Weisbord, N. (2016), “Civil Society,” in: C. Kreb & C. Barriga, The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1310-1356.
- Wilson, P. (2009), “The English School's Approach to International Law”, In: C. Navari (ed.), Theorising International Society: English School Methods, New York: Palgrave Macmillan, pp. 167-188.