چالش تطبیق حق آزادی بیان با منع استفاده تروریسم از فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز

چکیده

تطبیق حق آزادی بیان با ممنوعیت، پیشگیری و مقابله با استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی، یک چالش نوظهور در عرصه حقوق بین الملل می‌باشد. با توجه بهم پیوستگی روابط دولت‌ها در عصر حاضر و مبنا قرار گرفتن فضای مجازی در روابط بین‌المللی، کشور ما نیز از این موضوع قطعا در امان نبوده و لذا اهمیت پرداختن به این چالش از منظر حقوق بین الملل دوچندان می‌گردد.در این تحقیق در پی آن هستیم تا با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز رویه قضایی ملی و بین‌المللی، ضروریات تطبیق حق آزادی بیان در فضای مجازی با منع استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضمن ضرورت ارائه یک تعریف واحد بین‌المللی از تروریسم،دو عنصر محوری باید در هر گونه تطبیق در این راستا مورد توجه قرار بگیرد: اولا تطبیق به موجب قانون تامین شده باشد و ثانیا برای احترام به حقوق یا شهرت دیگران،حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی، ضروری باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge of Adoption of the Freedom of Expression with the Prohibition of Terrorism Usage of Cyberspace

نویسنده [English]

  • Seyed Mostafa Kazerooni
MA of International Law, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

 
Comparison between the right to freedom of expression with banning, prevention and countering with using of cyberspace for terrorist purposes is one the emerging challenges in the field of international law. Due to the governments’ relations integrity at the present time and cyberspace fundamentality in international relations, our country is not immune of that and of course, the importance of addressing the challenge from the perspective of international law is doubled. In this study, according to the international human rights instruments particularly the International Covenant on Civil and Political Rights as well as national and international jurisprudence, the necessities of Comparison between the right to freedom of expression with banning, prevention and countering with using of cyberspace for terrorist purposes is taken into consideration. The conclusion of this topic is that in addition to the necessity of providing an international definition of terrorism, two key elements should be considered in this regard: First, the comparison should be provided in accordance with law and second, it should be necessary for respect of the rights or reputation of others, protection of national security, public order and health and morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Expression
  • Terrorism
  • Cyberspace
  • Public Order
  • National Security.  

1-Gürbuz, U. , 2012,’’ Capacity Building in the Fight Against Terrorism’’, Amestrdam( Netherlands),IOS Press.

2-Shackelford, Scott J,2014,’’ Managing Cyber Attacks in International Law, Business, and Relations: In Search of Cyber Peace’’, New York, Cambridge University Press

3-Simon, Jeffrey D.,2013,’’ Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat’’, Santa Monica(U.S.A), Prometheus Books.

4-NATO Center of Excellence Defence Against Terrorism, 2014,’’ Terrorist Use of Cyberspace Course Report’’, Ankara,Turkey,. [cited 2014 May 9], http://www.tmmm.tsk.tr/publication/course_reports/11-Terrorist_Use_of_Cyberspace.pdf[Accessed ed 2015 June 28]
5-Jaishankar, K.; Ronel, Natti,(2013),’’ SASCV 2013 Proceedings’’, Mononmaniam Sundaranar University, Tamil Nadu, India, Souh Asian Society of Criminology and Victimology .
6-United Nations Office on Drugs and Crime,2012,’’ The Use of Internet for Terrorist Purposes’’, New York, [cited 2012 May 8]. , https://www.unodc .org/documents /frontpage/Use _of_Internet _for _Terrorist _Purposes.pdf[ Last Accessed 2015 June 19].

7-Cavelty, Myriam Dunn; Krishna-Hensel, Sai Felicia and Mauer, Victor,2007,’’ The Resurgence of the State: Trends and Processes in Cyberspace Governance’’,Hampshire(U.K), Ashgate Publishing, Ltd.

8-Segura-Serrano,Antonio,2006’’ Internet Regulation and the Role of International Law’’ , Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 10.
9- خالقی، کیومرث؛1377، «فعالیت سازمان ملل متحد در قلمروی حق آزادی بیان»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی.
10- محبعلی،امیرحسین،1394؛ «اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن کریم با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر»، تهران،معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی،، قابل دسترس در : http://www.hvm.ir/print.asp?id=43649 (آخرین بازدید 14/6/1394)
11-Pieth, Mark; Thelesklaf, Daniel; Ivory, Radha,2009,’’ Countering Terrorist Financing: The Practitioner's Point of View’’, Bern( Germany), Peter Lang.
12-Masferrer, Aniceto,2013,’’ Counter-Terrorism, Human Rights and the Rule of Law: Crossing Legal Boundaries in Defence of the State’’, Northampton (U.K), Edward Edgar Publications.
13- کازرونی، سید مصطفی، 1394، پناهندگی در حقوق بین‌الملل، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، تهران.

14- Keller, Perry, 2011,’’ European and International Media Law: Liberal Democracy, Trade, and the New Media’’, New York, OUP Oxford.

15-Forsythe, David P,2009,’’ Encyclopedia of Human Rights: Vol. 1-‘’, New York, Oxford University Press.

16- قراچورلو، رزا؛ حق آزادی بیان در نظام بین‌المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گزارش 12 ژانویه 2004 آقای آمیبیو لیگابو گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادی بیان، مجله وکالت، تیر 1384، شماره 25 و 26، صص 44-57.
17-Habermas, J.1985,’’The Theory of Communicative Action’’, Volume One, Boston, Beacon Press

18-Sharma, Vakul ,2011,’’ Information Technology Law and Practice’’, New Delhi, Universal Law Publishing .

19-Centre of Excellence Defence Against Terrorism,2007,’’ Legal Aspects of Combating Terrorism’’, Volume 47, IOS Press.

20-Tokgoz, K. ,2012,’’ Enhancing Cooperation in Defence Against Terrorism’’, Amestrdam(Netherlands),IOS Press.

21-Fraleigh , Douglas and Tuman, Joseph S. ,2011’’, Freedom of Expression in the Marketplace of Ideas’’, California, SAGE publications,Inc.
22-Lehr, William H.; Pupillo, Lorenzo;2009,’’ Internet Policy and Economics: Challenges and Perspectives’’ , New York, Springer Science & Business Media.

23-Kleinwächter, Wolfgang,2013,’’ Internet and Security - MIND 6’’, Estonia, Internet & Gesellschaft Collaboratory

24-Lal, Vinay,2014,’’ Virtual Terrorism: How Modern Terrorists Use the Internet’’, International Communication Association Conference Paper, available on: http://www.arifyildirim.com/ilt510/vinay.lal.pdf .(last accessed 16/09/2015)

25-Allport, Alan,2013,’’ Freedom of Speech’’,Philadelphia(U.S.A), Infobase Publishing.
26-Purpura, Philip,2011,’’ Terrorism and Homeland Security: An Introduction with Applications’’, Burlington(U.S.A),Butterworth-Heinemann(Elsevier)
27-Karber, Phillip A.,1971,’’ Urban Terrorism: Baseline Data and a Conceptual Framework,’’ 52 SOC. SCI. Q527–33.

28-Blakemore, Brian; Awan, Imran ;, 2012, ‘’Policing Cyber Hate, Cyber Threats and Cyber Terrorism’’, The University of South Welles(U.K),Ashgate Publishing, Ltd.

29-Baldi, Stefano; Gelbstein, Eduardo and Kurbalija, Jovan ,2003,’’ Hacktivism, cyber-terrorism and cyberwar: the activities of the uncivil society in cyberspace’’,Msida(Malta), Diplo Foundation.

30-Franda, Marcus F.,2002,’’ Launching Into Cyberspace: Internet Development and Politics in Five World Regions’’, Colorado(U.S.A), Lynne Rienner Publishers.

31-Weimann, Gabriel ,2015,’’ Terror in Cyberspace: The Next Generation,’’ Woodrow Wilson Center Press / Columbia University Press.
32-Independent National Commission on Terrorist Attacks upon the United States (the 9/11 Commission) Report,2004.
33-Parliamentary Joint Committee on Human Rights,2013,’’ Parliament of Australia, Examination of legislation in accordance with the Human Rights (Parliamentary Scrutiny) Act 2011’’: Bills introduced 12 – 14 March 2013,Fourth report of 2013.

35-Portnoy, Michael; Goodman, Seymour;2008’’ Global Initiatives to Secure Cyberspace: An Emerging Landscape’’,Atlanta(U.S.A), Springer Science & Business Media.

36-Organization for Security and Co-operation in Europe(OSCE),2011,’’ Position Paper by the Office of the Representative on Freedom of the Media to the“OSCE Conference on a Comprehensive Approach to Cyber Security: Exploring the Future OSCE Role(FOM.GAL/2/11)”, 9-10 May 2011, Vienna
37-EU Council Framework Decision on Combating Terrorism, Official Journal L 164 , 22/06/2002 ,pp3 – 7.
38-Singh, Yatindra,2010,’’ Cyber laws’’,New Delhi(India), Universal Law Publishing.

39-Magee, James J.,2002,’’ Freedom of Expression’’, London, Greenwood Publishing Group.

40-Theohary, Catherine A. and Rollins, John,2011,’’ Terrorist Use of the Internet: Information Operations in Cyberspace’’, Washington D.C, Congressional Research Service.

41-Government of India Ministry of External Affairs,’’ Speech by Shri Shivshankar Menon, National Security Advisor at Fourth International Meeting of High Level Officials Responsible for Security, Vladivostok’’,(retrieved 2013 July 04) http://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/21907/Speech+by+Shri+Shivshankar+Menon +National+Security+Advisor+at+Fourth+International+Meeting+of+High+Level+Officials+Responsible+for+Security+Vladivostok( last accessed 11/10/2015)

42-Giles, Keir,2012,’’ Russia’s Public Stance on Cyberspace Issues’’, 4th International Conference on Cyber Conflict, C. Czosseck, R. Ottis, K. Ziolkowski (Eds.) 2012 © NATO CCD COE Publications, Tallinn,pp 63-75.

43-Sterner,Eric,(2014)’’ China,Russia Resume Push for Content Restrictions in Cyberspace’’,( Cited 2014 May1), Available from
44-No.3 of the Recommendation 1706(2005)-Media and Terrorism-of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe ,adopted on 20/06/2005.

45-Laidlaw, Emily B., 2015’’ Regulating Speech in Cyberspace’’,London, Cambridge University Press.

46-Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission, Letter to Ministers dated 9 May 1991 (Initial submission on proposed ban on political advertising) (1991), http://www.humanrights.gov.au/right-freedom-information-opinion-and-expression-0#Submissions

47-Powner, David A,2010,’’ Cyberspace: United States Faces Challenges in Addressing Global Cybersecurity and Governance’’, Washington D.C,DIANE Publishing.

48-United Nations Economic and Social Council. Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1997/26, New York: United Nations, 1998 (E/CN.4/1998/40(
49-Clinton, Hillary Rodham ,2010‘’ Remarks on Internet Freedom’’ Remarks of Secretary of State ,The Newseum Washington, DC ,( Cited January 21, 2010),available on: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/01/135519.htm

50- Yoo, Christopher S.,2012’’ The Dynamic Internet: How Technology, Users, and Businesses are Transforming the Network’’,Maryland(U.S.A), Rowman & Littlefield.

51-Weimann, Gabriel, 2005. "How Terrorists Use the Internet", Journal of International Security Affairs, 8: 91-105.